how to make your own website for free

16 december 2021

Participatieplan
“participeren blijven we leren”

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Donderdag 16 december 2021 is dit participatieplan behandelt tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 2021. De T@B heeft dit participatieplan omarmt en is blij dat het college met een plan gekomen. Participatie is het creëren van gedeeld begrip. Het is geen blauwdruk maar maatwerk. 

Mobirise


Het is best een klus geweest en het college is zeker niet over een nacht ijs gegaan. Zeker het rekenkamerrapport (uitgebracht in september 2020) was op sommige projecten duidelijk, het moet beter en daar moet het college mee aan de slag. 

De moties van de PvdA / CDA om iemand aan te stellen die als aanspreekpunt voor onze inwoners fungeert is niet aangenomen. Het is niet aan ons als raad om ons te bemoeien hoe de ambtelijke organisatie moet gaan functioneren op welk onderwerp dan ook. Je kan hoogstens aangeven wat je het college wilt meegeven. De portefeuillehouder was hier duidelijk in “Er zal per project iemand aangewezen worden die het aanspreekpunt is voor iedereen die betrokken is of gewoon nieuwsgierig is hoe het verloopt”.

Participeren doe je gezamenlijk en laat je niet over aan een persoon. 

De motie van de fractie Philippo heeft het ook niet gehaald. Volgens deze fractie zijn onze ambtenaren niet bekwaam en ontbreekt het aan kennis en kunde om te starten met dit participatieplan. 

Participeren is blijven leren. Natuurlijk mag je fouten maken dat is menselijk als je er maar van leert. Als je als ambtelijke organisatie snapt dat je in gesprek moet blijven en de kennis en kunde van onze inwoners serieus neemt, komen daar vaak de beste plannen uit voort. 

Inwoners snappen echt wel dat niet alles mogelijk is. Stem van te voren met elkaar de kaders vast en zorg voor een goede evaluatie zodat dit weer gereedschappen zijn om deze leermomenten mee te nemen voor de volgende projecten. 

De T@B fractie houdt wel vinger aan de pols maar spreekt wel haar vertrouwen uit. Dit is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad, College en Ambtelijke organisatie.


11 november 2021

T@B-voorstel 'maatregelen versnelling lokale woningbouw' aangenomen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – 11 november 2021. In ons dorp is een grote vraag naar woningen. Nieuwbouw zit in de pen, maar de T@B wenst een versnelling. Onlangs nam onze partij daarom het initiatief om een voorstel, ook wel een motie genoemd, in te dienen. Dit met als doel om maatregelen te nemen voor de versnelling van lokale woningbouw. 

Mobirise

Maatregelen 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2021 diende de lokale partij het voorstel in. SGP en ChristenUnie hebben het voorstel mee ingediend. In de motie wordt het College van Burgemeester & Wethouders verzocht om de gemeenteraad te informeren over de gemaakte afspraken en bereikte resultaten (o.a. met Woningmakers) over versnelling van woningbouwprojecten. Ook roept de motie op om begin 2022 te komen met een voorstel aan de gemeenteraad, met daarin mogelijke maatregelen die leiden tot versnelling van woningbouw in ons dorp.    

Meerderheid 

De motie werd met een grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. De T@B kijkt uit naar de mogelijke maatregelen en wil op deze manier haar steentje bijdragen aan de versnelling van lokale woningbouw. 

De motie vindt u hier. 28 oktober 2021

Najaarsnota 2021

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 28 oktober 2021 is de Najaarsnota over 2021 besproken. Een nota waarin duidelijk wordt gemaakt dat onze gemeente vermoedelijk afstevent op een positief exploitatieresultaat per 31 december 2021.

Mobirise

Mochten we bij de vaststelling van de primaire Begroting nog rekenen op een  positief resultaat van zo’n € 473K, is dit nu bijgesteld naar een winst van € 295K. De voornaamste mee- en tegenvallers worden vermeld en toegelicht.  Als we kijken naar de mee- en tegenvallers merken wij het volgende op: 

Individuele voorzieningen natura jeugd

De Service Organisatie Jeugd blijft een zorgenkindje. Ook dit jaar worden de kosten met € 13,2 mln overschreden! Ondanks dat er in de begroting vanuit was gegaan dat er een kostenreductie zou worden gerealiseerd. Niets is minder waar. Het geeft ons als fractie geen goed gevoel dat we nu weer € 500K als verlies moeten nemen. En het is daarom ook terecht dat u het bij de risico’s nadrukkelijk vermeld. 

Buitengewone baten en lasten 

Dit jaar worden we geconfronteerd met zo’n € 250K aan loonkosten die niet aan projecten of  investeringen doorbelast kunnen worden. Dit is een inschatting op basis van de verantwoorde uren tot en met het 2 de kwartaal. 

Rente opgenomen leningen 

Het stokpaardje van de T@B. Al vanaf het begin dat wij deelnemen in het college (2014) streven wij  naar het terugdringen van de financieringslasten. Betaalden we in 2014 nog zo’n slordige 1,3 mln aan rente, vorig jaar was dit teruggebracht naar € 500K en voor dit jaar 2021 zal dit naar verwachting minder dan € 400K zijn. 

Baten Onroerend Zaak Belasting 

De opbrengsten van de Onroerend Zaak belasting vallen dit jaar mee. Er wordt zo’n € 98K meer aan opbrengsten gegenereerd dan oorspronkelijk was begroot. Daarbij valt in programma 10 ook op dat de reinigingsheffing/afvalstoffenheffing € 129K meer oplevert en de rioolheffing ook nog eens € 56K meer opbrengt. Kortom, alles bij elkaar brengen de inwoners dit jaar zo’n € 283K meer in het laatje! 

Voorzitter, het lijkt ons correct om dit bedrag weer naar de inwoners terug te laten vloeien. Wij  vragen het college om dit met de vaststelling van de tarieven, die tegen het einde van dit jaar worden bepaald, mee te nemen. Ook zijn wij als fractie benieuwd hoe de andere partijen hierin staan. 

Dit was de bijdrage vanuit de fractie van de T@B. Ondanks een paar vervelende tegenvallers zoals hierboven zijn genoemd, kunnen wij instemmen met de Najaarsnota. Wel maak ik nogmaals de opmerking dat wij benieuwd zijn hoe de andere fracties over de teruggave denken van OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing maar ook hoe het college hierin staat. 

Henk van Tilborg

raadslid T@B


8 november 2021

Verkeerssituatie ‘biggenruggen Rivierdijk’ gaat aangepast worden

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In juni 2020 heeft de T@B fractie artikel 12 vragen gesteld omtrent de verkeerssituatie op De Rivierdijk ter hoogte van Den Bout. De biggenruggen die hier geplaatst zijn, zorgen namelijk voor een gevaarlijke situatie.  

Mobirise

In juni 2020 heeft de T@B fractie artikel 12 vragen gesteld omtrent de verkeerssituatie op De Rivierdijk ter hoogte van Den Bout. De biggenruggen die hier geplaatst zijn, zorgen namelijk voor een gevaarlijke situatie.

Er is ons toen toegezegd dat de biggenruggen weggehaald gaan worden en de verkeerssituatie aangepast zal worden. Er zal een portaal worden geplaatst met hoogtebalk aan de bovenzijde van de afrit. Hiervoor is echter een vergunningsaanvraag nodig via Waterschap Rivierenland. Zij zijn namelijk eigenaar.

De biggenruggen zijn inmiddels aan de kant gezet, maar de situatie is nog niet aangepast.

Bij navraag aan Het College, jl. november, blijkt de situatie wat ingewikkelder dan gepland. Hierbij het antwoord van Het College:

‘Wij werken aan de voorbereiding om de bovenste eerste afrit d.m.v. uitneembare paaltjes ontoegankelijk te maken voor autoverkeer. Er blijken, na onderzoek, nogal wat partijen gebruik te maken van de afrit. Naast Rijkswaterstraat en Waterschap Rivierenland voor hun servicediensten en calamiteiten route, blijken er ook particuliere belanghebbenden te zitten die gebruik maken van de afrit. Die moeten benaderd worden. Allereerst is dat Waterschap Rivierenland omdat zij wegbeheerder zijn.

Ik schat in (we hebben al een aannemer) dat we dit jaar tot realisatie over kunnen gaan. Dit onder voorbehoud van formele toestemming van Het Waterschap.’

We hebben er vertrouwen in dat de situatie dus aangepast zal worden, echter moeten we een lange adem hebben. We zullen de voortgang blijven volgen en u op de hoogte houden van de situatie. 

Met vriendelijke groet,

Paul Hoogstraten 


28 oktober 2021

De onbetrouwbare overheid

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Politieke partijen die eerst akkoord gaan met het verwijderen van een beeldbepalende boom, maar later toch pleiten voor behoud…..
Het zou u overkomen! 

Mobirise

Motie

Op donderdag 28 oktober 2021 behandelde de gemeenteraad een voorstel van CDA en fractie Philippo, over het behouden van de plataan op de voormalige Giessenschoollocatie. De motie riep het College van B&W op om erop toe te zien dat het bouwplan wordt aangepast, zodat de beeldbepalende boom kan blijven staan. De T@B is voor behoud van groen, maar noemt het voorstel tot behoud van de plataan een vorm van onbetrouwbaar bestuur.

Gezondheidscentrum 

 Op de voormalige Giessenschoollocatie, hoek Stationsstraat en Molenstraat, heeft de gemeente in 2013 samen met Fien Wonen, een plan uitgewerkt voor de bouw van zorgappartementen met een gezondheidscentrum. In het gezondheidscentrum zouden onder andere een apotheek en huisartsenpraktijken worden gehuisvest. De gemeenteraad stemde in met de plannen en ging dus akkoord met de kap van meerdere bomen, waaronder de beeldbepalende plataan. Fien Wonen kocht vervolgens de locatie van de gemeente, maar kreeg het plan niet van de grond.

Onbetrouwbaar 

Een paar jaar later heeft Fien Wonen de locatie verkocht aan een zorgorganisatie die samen met Blokland Bouwpartners een kleinschalig wooncomplex voor 24 dementerende ouderen en 15 koopappartementen wil realiseren. Hiervoor hebben initiatiefnemers een bestemmingsplanwijziging nodig. De partijen CDA en fractie Philippo komen nu, na publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan, met het voorstel tot behoud van de plataan. “De T@B heeft behoud van mooie bomen hoog in het vaandel staan, maar dit gaat ons te ver. Het verplaatsen van een boom mag volgens sommige politieke partijen zelfs vijftigduizend euro kosten. Dat is toch absurd?!”, zegt T@B-woordvoerder Benhard van Houwelingen. Hij vervolgt: “Het aangepaste plan wijkt niet veel af van het vorige plan en de raad stemde eerder al in met de kap van de plataan. Vervolgens heeft de gemeente de locatie verkocht, een kapvergunning verleend en gaat zij nu moeilijk doen over behoud van 1 boom? Zo worden CDA en fractie Philippo het gezicht van een onbetrouwbare overheid”.

Bomen voor terug 

Wethouder Trudy Baggerman vertelde in de gemeenteraadsvergadering dat met ontwikkelaars is gekeken hoe de boom kan worden behouden, maar dat dit door de positie van de boom tot veel problemen leidt. Wel vindt er ruimschoots compensatie plaats, doordat er meer dan 15 bomen op de locatie worden geplant.  

Aangehouden 

Het College van B&W heeft voorgesteld om meer informatie aan de gemeenteraad te verstrekken, ook over de juridische consequenties van het voorstel. Dit leidde ertoe dat het CDA en fractie Philippo het voorstel hebben aangehouden en nog niet in stemming hebben gebracht. “Hopelijk zien partijen in dat de eis voor behoud van de boom geen goede ontwikkeling is”, aldus Van Houwelingen.


28 oktober 2021

Begrotingswijziging
(12,3 miljoen euro) Service Organisatie Jeugd 2021

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Voor de tweede keer in een jaar komt de serviceorganisatie met een kostenoverschrijding. Nu wordt er een begrotingswijziging van maar liefst 12,3 miljoen euro voorgesteld. Wat inhoudt dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam ruim 5 ton moet bijdragen.

Mobirise

Wat is de Serviceorganisatie?

Gemeenten zijn, vanwege de Jeugdwet, verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp. De Serviceorganisatie is een kleine regieorganisatie en draagt namens de 10 gemeenten zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening en accountmanagement. 

Voor de tweede keer in een jaar komt de serviceorganisatie met een kostenoverschrijding. Nu wordt er een begrotingswijziging van maar liefst 12,3 miljoen euro voorgesteld. Wat inhoudt dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam ruim 5 ton moet bijdragen. 

We zullen het vast herkennen. Het is alsof je tegen je kind zegt ‘ik geef je voor de 4de keer een laatste waarschuwing’ wat denk je dat het kind zal zeggen? Ach daar kan nog wel een 5de keer bij. 

Het is voor de 4de keer in deze raadsperiode waarin we wederom tegen de begrotingswijziging zijn. Telkens krijgen we na de bestuursvergaderingen van het Algemeen Bestuur te horen dat onze versie het niet heeft gehaald omdat de meerderheid van het Algemeen Bestuur toch voor het bijplussen van miljoenen euro’s is.  

Kennelijk doet het niet toe wat de minderheid ervan vindt.

De oorzaken van de overschrijdingen zijn vrijwel dezelfde als de afgelopen jaren. Kostenreducties worden niet gehaald of het is niet duidelijk of ze aan de maatregelen zijn toe te rekenen.  

Het Rijk komt weliswaar over de brug met veel geld maar dat is alleen bedoeld om de tekorten aan te vullen. Dit is dus geen structureel geld.

Binnen Hardinxveld-Giessendam hebben we een goed werkend sociaal team welke al jaren werkt om de juiste zorg te leveren waar dat nodig is. Zij zorgen ervoor dat er binnen het voorgestelde budget gewerkt wordt. Deze werkwijze wordt als sinds jaar en dag voorgesteld richting het Algemeen Bestuur van de Serviceorganisatie maar kennelijk is daar steeds geen meerderheid voor te krijgen.  

Wat de T@B betreft ongelofelijk. We gaan er dus steeds mee akkoord om begrotingen te laten overschrijden want de gemeenten dragen financieel toch wel bij. Zolang er kennelijk geen meerderheid is in het Algemeen Bestuur kiezen ze voor de weg van de minste weerstand. Zorg mag kennelijk veel geld kosten zonder dat daar een goede motivatie onder hangt. 

De T@B hoopt dat het Algemeen Bestuur in december (dan vergadert het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging van 12,3 miljoen euro) inziet dat zorg niet altijd alles mag kosten en dat ze eens kritisch gaan kijken naar hun uitgaven. Breng ook eens een bezoekje aan Hardinxveld-Giessendam en kijk eens hoe ons sociaal team werkt om omgaat met jeugdzorg en de daarvoor beschikbare euro’s. Kies niet altijd voor de minste weerstand maar denk ook na dat iedere extra euro betaald wordt door de belastingbetaler. 

 


23 september 2021

T@B akkoord met inpassingsvisie boezem en gemaal

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Donderdag 23 september.  Een volgende stap is gezet in de plannen van het Waterschap voor de aanleg van een boezemkanaal en gemaal in Hardinxveld-Giessendam. De inpassingsvisie werd behandeld in de besluitvormende raadsvergadering in september 2021 

Mobirise

 Waterafvoer

De gemeenteraad heeft de inpassingsvisie vastgesteld. Deze gebiedsvisie maakt de aanleg van een boezemkanaal en gemaal tussen de Giessen, Parallelweg en de Rivierdijk mogelijk. Dit project is belangrijk voor de waterberging en waterafvoer in en om ons dorp. Begin volgend jaar neemt het bestuur van het Waterschap een besluit over het voorkeursalternatief.  

Compensatie 

“Het is een inpassingsvisie met impact, maar sober voor wat betreft meekoppelkansen. Dat is begrijpelijk, gezien de zorgen van bewoners in het gebied. Het zijn vergevorderde plannen van het Waterschap, waarbij de T@B bedrukt dat goed rekening moet worden gehouden met de belangen van bewoners. Zij zijn de gedupeerden en moeten wijken voor het algemeen belang. De plannen raken hun privebezit, hun woning of tuin, hun veilige stek! Een zeer passende financiele compensatie door het Waterschap is dan ook vereist. Ook is rap duidelijkheid gewenst over de consequenties, zodat de bewoners in het gebied snel weten waar zij aan toe zijn”, zegt T@B-woordvoerder Benhard van Houwelingen. 

Recreatie 

Naast woningen kan het zijn dat recreatiepercelen moeten wijken voor de plannen. Ook daar heeft de T@B aandacht voor gevraagd. “In het gebied, bijvoorbeeld langs het nieuwe kanaal, kunnen kansen liggen om recreatiepercelen aan te leggen als compensatie. Dit is meegenomen in de inpassingsvisie. Ook de inbreng van de watersportvereniging, over bijvoorbeeld parkeren en bereikbaarheid, moet goed worden meegenomen in de uitwerking van de plannen”, aldus Van Houwelingen. 

De voltallige gemeenteraad stemde in met de inpassingsvisie.


23 september 2021

 Buurthuis Boven-Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Op donderdag 23 september 2021 vergaderde de gemeenteraad over het burgerinitiatief voor een buurthuis in Boven-Hardinxveld. De T@B vindt het een mooi initiatief, maar pleit ervoor om naar mogelijkheden te zoeken in bestaande gebouwen of op een stuk grond waarop de initiatiefnemers zelf voor eigen rekening een gebouw kunnen plaatsen.

Mobirise

Eigen buurthuis 

Het College van Burgemeester & Wethouders wil de initiatiefnemers, zijnde activiteitengroep Boven-Hardinxveld, Buurt Bestuurt en Servanda, helpen met het zoeken naar een geschikte locatie. “De dorpshuisfunctie is met de verkoop van Drijvershof behouden, maar de activiteitengroep wil een locatie waar zij alle dagen terecht kan. Dat is moeilijk en de gemeente moet ook realistisch zijn. Een buurthuis bouwen en instandhouden kost veel geld”, zegt T@B-raadslid Benhard van Houwelingen.  

Mogelijkheden 

Tegelijk ziet de T@B-fractie mogelijkheden. “Het is gezond om bij zo’n initiatief een beroep te doen op de zelfredzaamheid van onze inwoners. De initiatiefnemers vragen eigenlijk alleen om een stukje grond waarop zij zelf een buurthuis kunnen plaatsen, bijvoorbeeld doormiddel van geschakelde units. Het College zoekt mee en dat ondersteunen wij van harte. Ook zien wij kansen in bestaande panden, bijvoorbeeld in partycentrum ‘t Hart, de techloods, HKC-kantine of in de scholen. Maar dan is het geen eigen buurthuis, maar moeten initiatiefnemers de ruimte delen. Volgens mij zijn er mogelijkheden”, aldus Van Houwelingen.  

Toezegging 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stemde bijna de voltallige raad in met de koers van het College van B&W. Ook heeft het College van B&W, na aandringen van de T@B, aan de raad toegezegd dat het College nog dit jaar de raad informeert over de voortgang. 


8 juli 2021

T@B Voorstel over meer bankjes in ons dorp

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De T@B krijgt al langere tijd vragen van inwoners om meer bankjes te plaatsen in ons dorp. Bijvoorbeeld langs tiendwegen, polderwegen, in parken en langs de rivieren de Merwede en de Giessen.

Mobirise

Voorstel over meer bankjes in ons dorp

De T@B krijgt al langere tijd vragen van inwoners om meer bankjes te plaatsen in ons dorp. Bijvoorbeeld langs tiendwegen, polderwegen, in parken en langs de rivieren de Merwede en de Giessen. Zo kunnen inwoners en wandelaars op de bankjes genieten van ons mooie dorp, het landschap en de natuur. Ook kunnen ouderen tijdens een wandeling even uitrusten.  

De lokale partij heeft hierover vragen gesteld aan het Collge van B&W. Naar aanleiding van de beantwoording van die vragen heeft T@B-raadslid Henk van Tilborg een voorstel (motie) voorbereid.

In de motie wordt het College van B&W verzocht om locaties te verkennen voor het plaatsen van meer bankjes en een uitwerkingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op 8 juli 2021 is de motie ingediend in de gemeenteraadsvergadering en met meerderheid van stemmen aangenomen. De T@B, SGP, CU en PvdA stemden voor. CDA en fractie Philippo/D66 stemden tegen.

De motie treft u hier aan.


8 juli 2021

Perspectiefnota 2022 - 2025

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het raadsvoorstel begint positief met een financieel overschot in 2021 maar in één adem door met een financieel tekort voor de jaren 2022 tot en met 2025. 

Mobirise

“Tussen hoop en vrees”

Het raadsvoorstel begint positief met een financieel overschot in 2021 maar in één adem door met een financieel tekort voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Nu nog geen bezuinigingsvoorstellen of onderwerpen schrappen maar later in het jaar tot een sluitende meerjarenbegroting komen.

De hoop op betere cijfers uit de meicirculaire viel wat tegen. Het college heeft een nadere toelichting beschreven in de informatienota. Er is in deze nota een optimistisch en pessimistisch scenario beschreven. Het college legt de nadruk dan ook op verwachtingen, aannames en hoop. Zelfs in het meest gunstige scenario krijgen we het moeilijk om de begroting sluitend te krijgen. Het college zal moeten gaan werken aan een realistische begroting.

Stutten en verstevigen.

Ondanks een flinke financiële injectie in onze ambtelijke organisatie wordt er in deze perspectiefnota weer om extra formatie gevraagd. Het college schrijft in haar beantwoording dat er in de maand juli 2021 een informatienota volgt waarin de stand van zaken wordt gedeeld met de raad. Ondanks de positieve woorden geeft het college aan dat er toch een risico bestaat dat de doelstelling n.a.v. het raadsbesluit van 17 december jl. alsnog niet gehaald wordt. Het is daarom van belang, mocht het inderdaad zo zijn, dat het college tijdig nadenkt over keuzes en niet alleen de hand ophoudt om extra geld te vragen.

Dan het programma onderdeel een ondernemende en bereikbare gemeente.

De BIZ

De BIZ heeft het niet gehaald en dat vindt onze fractie jammer. Er wordt nu gesproken over een ondernemersfonds. In de beantwoording van de technische vragen gaf het college aan dat het moeilijk te achterhalen is wat de exacte reden is van het niet doorgaan van de BIZ. Het college schrijft ook in de beantwoording dat de raad binnenkort wordt geïnformeerd over het feit dat er een haalbaarheidsonderzoek is gestart. De T@B fractie wacht dit met belangstelling af.

Onze fractie vindt een extra investering van 1 ton structureel voor ondersteuning van communicatie en participatie in ruimtelijke projecten een goede zaak. Wel een fors bedrag maar gelet op de ervaring uit het verleden met dergelijke grote projecten niet onverstandig. Dit kan onze fractie dan ook van harte ondersteunen.

Onderwijshuisvesting

De VNG adviseert de gemeenten de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40%. Er volgt een wijzigingsvoorstel voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Het college heeft dit opgenomen en bestempelt als risico.

Dan het bemiddelingstraject voor de daadwerkelijk nieuwbouw van de Driemaster en de Ichtus. Onze fractie heeft destijds een oproep gedaan aan de wethouder (Boerman) om nog eens een poging te wagen beide partijen tot andere gedachten te krijgen. Daarnaast heeft een bemiddelaar geen resultaat geboekt. Beide besturen komen niet tot elkaar over het vraagstuk huisvesting. Dit is daarmee terecht een risico omdat de kans groot is dat dit de gemeente veel extra geld gaat kosten. Het risico wordt beperkt omdat nieuwbouw niet vanzelfsprekend is. Wij hebben het college gevraagd dit te kwantificeren en lijkt een extra ontmoeting, mocht het toch komen tot ingrijpende investeringen, op zijn plaats. Zeker nu de hand op de ‘knip’ noodzakelijk is gezien de financiële onzekerheden.

Investeringsoverzicht

Onze fractie heeft vragen gesteld over de verbetering van de verkeerssituatie aan de Nieuweweg Noord en de herinrichting Buitendams. Wij zien dat er ontwikkelingen zijn tussen de gemeente en de ontwikkelaar maar mijn fractie hoopt dat er ook ontwikkelingen zijn met de omwonenden. Dat geldt ook voor de herinrichting Buitendams. De omwonenden worden slecht of nauwelijks geïnformeerd. Belangrijk om dit snel te doen zeker nu we lezen dat de uitvoering doorgeschoven is naar 2023.

Een aantal zaken welke onze fractie graag verwerkt zien worden in de aanstaande begroting.

- Terrassen in het winkelcentrum stimuleren.

- Realisatie van het buitenbad.

- Aanpak oversteekplaats Weideveld,

- Zebrapaden Wieling en Peulenlaan veiliger maken,

- Zet vaart met ons huis van de gemeente, zorg dat we snel gaan bouwen en als laatste aandacht voor meer bankjes in het dorp.

Covid-19 heeft ons behoorlijk in de greep gehad. We hebben moeten leren anders te gaan werken. Hierdoor zijn veel werkzaamheden maar vooral communicatie naar onze inwoners stroef verlopen. We hebben nu 1,5 jaar lang kunnen oefenen en gaan langzaam weer terug naar het nieuwe normaal. De regels zijn versoepeld en daarmee ook de gang naar onze inwoners, natuurlijk met in achtneming van de 1,5 meter regel zolang deze nog landelijk geldt.

Tijdens de corona periode zijn we met zijn allen meer gaan wandelen en fietsen. Wat is het dan mooi als je langs de prachtige rivier maar ook langs andere mooie plekken in ons dorp extra bankjes faciliteert. De beantwoording van het college op onze vragen over het plaatsen van meer bankjes in ons dorp was, hoe zal ik het zeggen, het college snapt onze vraag en zegt we verwijzen u naar anderen maar ons niet bellen. Dat was dé reden om met een motie te komen.

Motie: Meer bankjes in ons dorp.

- In samenspraak met instanties (Rijkswaterstaat en Waterschap) te onderzoeken of het mogelijk is om meer locaties bankjes (incl. accessoires) op de beoogde locaties te plaatsen;

- Met een uitwerkingsvoorstel (qua bekostiging aanleg en onderhoud) naar de raad te komen bij de behandeling van de begroting 2022 en volgende jaren.

De motie is aangenomen.

CDA en Fractie Philippo stemden tegen, PvdA, CU, SGP en T@B stemden voor.8 juli 2021

Standpunt T@B nieuw afval- en grondstoffenbeleid 

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Onze fractie is zich bewust is van de oplopende kosten van restafval en dat het huidige systeem niet bijdraagt aan een circulaire economie. De overstap naar een pasjessysteem is daarom ook begrijpelijk en kunnen wij steunen, want dit steunt afvalscheiding en dempt kostenstijging.

Mobirise

Echter, er is niet transparant wat straks de afvalstoffenheffing moeten worden bij de overgang naar DIFTAR. Het college en ook Waardlanden kunnen momenteel niet aangeven wat het variabele deel exact moet gaan kosten. Er wordt verwezen naar andere gemeenten, waar DIFTAR is ingevoerd, waarbij een verhoging van kosten wordt gedempt. Bij inwoners is er veel onrust over deze onzekerheid!

De hoogte van het tarief wordt voorgaand aan elk jaar bepaald, net als nu. Het samenstellen hiervan is afhankelijk van o.a. grondstofprijzen/opbrengsten, belastingen etc. welke worden bepaald door Het Rijk. Feit is dat Het Rijk dit steeds zwaarder gaat belasten. Hiervan is nu nog niets te zeggen. Wij als Raad krijgen dus nog de ruimte hier een standpunt in te hebben. Wij vinden het toch belangrijk nu al aan te geven dat hier transparantie richting inwoners van belang zal zijn. We willen dus onderbouwing en resultaten zien van Waardlanden om een goed standpunt hierover te bepalen. Dat kan pas bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing, waarbij de T@B ervoor waakt dat een te hoog variabel tarief leidt tot dumping van afval. Ook wil de T@B Waardlanden aangeven dat, speciale afval zoals luiers, medicatie en kleine restafval zakjes leiden tot exorbitante kosten voor onze inwoners.

Een amendement (wijzigingsvoorstel) over het bevriezen van de afvalstoffenheffing gaat niet over de systematiek van afvalinzameling, maar over hoe omgaan met de hoogte van de heffing en het variabele tarief. Hier gaan wij als Raad over en niet Waardlanden. Dit ligt dan ook niet voor in de besluitvorming van vanavond. Ook weten wij nu nog niet hoe op dat moment de hoogte van de afval kosten zijn. De intentie echter is goed en geeft wel richting aan het gevoel wat er is bij inwoners en onze fractie. Echter is dit niet het juiste moment. Wanneer de Raad de afvalstoffenheffing vaststelt, o.a. het vaste/variabele deel, zal onze fractie het tariefvoorstel scherp beoordelen.

Hierbij is goede communicatie en uitleg richting inwoners van groot belang. Een petitie van 1000 inwoners, moet je serieus nemen. Wij willen dus ook graag in gesprek met Dhr. Van Wijngaarden. Het college zal hier ook energie in moeten steken.

Het verzamelen van data in de loop der jaren zal de samenstelling van de tarieven beter in kaart brengen en zal dit dus vergemakkelijken.

Wij hebben vertrouwen in een goede invoering en de totstandkoming van de afvalstoffenheffing zullen wij scherp blijven volgen.

Paul Hoogstraten

Raadslid T@B8 juli 2021

Vaststelling RES 1.0 

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De motie ‘Behoud ons karakteristieke landschap’ (SGP/T@B) loopt wellicht iets voor de muziek uit, omdat dit pas in de RES 2,0 gaat spelen. Echter geeft deze toevoeging kaders mee binnen de RES, die volledig in lijn zijn met onze zienswijze. 

Mobirise

De T@B fractie wil in eerste instantie iedereen die zich hiermee de afgelopen jaren heeft beziggehouden bedanken voor hun inzet en effort die hier tot nu is ingestoken. Ook de inwoners die hierin hun bijdragen hebben kunnen leveren, willen wij hierin niet vergeten.

Deze complexe Regionale Strategie heeft veel tijd gekost en veel discussie teweeggebracht en dat zal aankomende jaren niet anders gaan zijn.

Wij zien in dit strategische besluit, dat er in alle bijeenkomsten goed naar iedereen is geluisterd en dat er een plan ligt, waarin wij ons als T@B fractie kunnen vinden. Het bod is voorzichtig, maar realistisch en dit zal een opgave worden om te volbrengen. Laten we ons daarom hierop focussen, de ambities openlaten voor de toekomst en realistisch blijven. Waarbij wij heel duidelijk willen aangeven, dat wij te allen tijde tegen windmolens in ons dorp zullen zijn.

Zoals in onze bijdrage aangegeven, vinden we het van belang dat er vanuit onze opdrachtgever, De Overheid, steun en geld beschikbaar wordt gesteld om deze enorme transformatie gestalte te geven. Dit kunnen wij niet als regio alleen.

Bij dit besluit zijn 3 moties toegevoegd, waar ik op in wil gaan:

De motie ‘Behoud ons karakteristieke landschap’ (SGP/T@B) loopt wellicht iets voor de muziek uit, omdat dit pas in de RES 2,0 gaat spelen. Echter geeft deze toevoeging kaders mee binnen de RES, die volledig in lijn zijn met onze zienswijze.

Een toevoeging hierop wil ik wél doen:

Wij willen het College heel duidelijk meegeven dat zij in de ‘lead’ moeten blijven bij omliggende RES-collega’s om ons standpunt betreft windmolens in de zoekgebieden duidelijk naar voren te brengen. Ik persoonlijk ben voorstander om met hen in gesprek te gaan om hun standpunten aan te horen en ons standpunt kenbaar te maken.

We hebben per slot van rekening al 3 windmolens cadeau gekregen en dat zijn er ons inziens 3 te veel!!!

De motie van het CDA ‘’Bomen bij zonnepanelen Betuwelijn en A15’’.

Deze motie heeft een duidelijk duurzaam karakter en zorgt voor meer aandacht aan een groene polder. Wij kunnen deze motie dus steunen, alleen al om het benadrukken van ‘mooie poldergezichten’.

Motie Philippo

Zoals al aangegeven vinden wij draagkracht en participatie een heel belangrijk deel van ons werk als Raadslid. Wij zijn per slot van rekening verkozen tot volksvertegenwoordiger. Echter het oprichten van een burgerforum lijkt ons niet noodzakelijk. In gesprek gaan met inwoners en hun betrekken kan ook zonder een forum.

Hierbij nogmaals dank en steun vanuit de T@B fractie!

Paul Hoogstraten

raadslid T@B27 mei 2021

 Plannen voor maatschappelijk vastgoed

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft donderdag 27 mei 2021 de kaders vastgesteld voor maatschappelijk vastgoed. De ‘Visie op Maatschappelijk Vastgoed’ is een overkoepelend beleidsplan dat gaat over de panden van de gemeente die maatschappelijk worden ingezet.

Mobirise

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft donderdag 27 mei 2021 de kaders vastgesteld voor maatschappelijk vastgoed. De ‘Visie op Maatschappelijk Vastgoed’ is een overkoepelend beleidsplan dat gaat over de panden van de gemeente die maatschappelijk worden ingezet. De T@B vroeg aandacht voor het zorgvuldig omgaan met huren en huisvestingskosten voor verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Gerichte stappen 

Met maatschappelijk vastgoed wordt onder andere bedoeld de sportaccommodaties, de bibliotheek, ‘De Ducdalf’ van ‘Servanda’, ‘De Keet’ van ‘Mensen voor Mensen’, het gemeentehuis, enzovoorts. Afgelopen jaren zijn gericht stappen gezet met maatschappelijk vastgoed. T@B-fractielid Benhard van Houwelingen noemde tijdens de raadsvergadering een paar voorbeelden; “Denk aan behoud van de dorpshuisfunctie met de komst van partycentrum ‘t Hart. Maar ook behoud van de bibliotheek in Boven-Hardinxveld door die te integreren in De Lange Wei en het vrijkomende bibliotheekgebouw in te zetten als Techloods voor het onderwijs. Ook is het beheer van het woonwagencentrum ondergebracht bij Fien Wonen en is door onze inwoners sporthal Het Dok gerealiseerd voor sportverenigingen en scholen”. Met het vaststellen van een overkoepelende visie krijgt het College van Burgemeester & Wethouders nu kaders mee voor het vastgoed van de gemeente.  

Uitwerking 

Het College werkt de visie verder uit. Zo wil de gemeente onder andere achterstallig onderhoud aanpakken, eventuele duurzaamheidsmaatregelen nemen en oude huurovereenkomsten herzien.  

Kostendekkendheid 

Een principe in de visie is kostendekkenheid. “De T@B hecht waarde aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke instellingen, want die zijn belangrijk voor een goed leven in ons dorp. Het principe van kostendekkenheid moet dan ook niet leiden tot problemen bij gebruikers. De balans tussen kostendekkendheid en wat is maatschappelijk verantwoord is dan ook belangrijk”, zegt Van Houwelingen.  

Betrokkenheid raad 

De T@B wil vinger aan de pols houden bij de uitwerking van de ‘Visie op Maatschappelijk Vastgoed. De lokale partij stelde daarom voor dat het College de gemeenteraad niet alleen informeert bij de uitwerking, maar ook betrekt bij de besluitvorming. Dit zegde het College toe tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hiermee werd de ‘Visie op Maatschappelijk Vastgoed’ raadsbreed vastgesteld. 
29 mei 2021

T@B helpt de Lange Wei 

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 29 mei 2021 heeft de Transparante partij voor Algemeen Belang meegedaan aan ‘NL Doet’. Tijdens deze vrijwilligersactie heeft de lokale partij klusjes gedaan bij woonzorgcentrum De Lange Wei in Boven-Hardinxveld.

Mobirise

NL Doet

Op zaterdag 29 mei 2021 heeft de Transparante partij voor Algemeen Belang meegedaan aan ‘NL Doet’. Tijdens deze vrijwilligersactie heeft de lokale partij klusjes gedaan bij woonzorgcentrum De Lange Wei in Boven-Hardinxveld.

Vrijwilligers van de T@B hebben geholpen in de tuin van de Lange Wei. De handen werden uit de mouwen gestoken. Zo werd onder andere onkruid verwijderd, nieuwe plantjes in plantenbakken gedaan en bloembollen geplant.

De T@B vindt deelname aan ‘NL Doet’ ook belangrijk voor de lokale betrokkenheid. De partij kijkt terug op een succesvolle vrijwilligersactie. 15 mei 2021

T@B stelt vragen over kansen voor lokale bedrijven bij aanbestedingen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De lokale partij T@B vindt het belangrijk dat lokale bedrijven zoveel mogelijk kansen krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. De T@B heeft hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders.

Mobirise

De lokale partij T@B vindt het belangrijk dat lokale bedrijven zoveel mogelijk kansen krijgen bij  gemeentelijke aanbestedingen. De T@B heeft hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders. 

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma is opgenomen dat de gemeente ernaar streeft om lokale ondernemers  kansen te bieden bij het verwerven van gemeentelijke opdrachten. “Onze partij wil weten welke acties  hierop zijn ondernomen en welke resultaten zijn geboekt”, zegt T@B-raadslid Benhard van  Houwelingen. 

Lokaal

De gemeente kan onder andere door enkelvoudig- en meervoudig onderhandse aanbestedingen en  door goede communicatie het lokale bedrijfsleven zoveel mogelijk betrekken bij opdrachten. “Dat is  goed voor onze werkgelegenheid”, zegt Van Houwelingen. De T@B-fractie wil weten hoe de  communicatie plaatsvindt en hoe het lokale bedrijfsleven wordt betrokken bij aanbestedingen. 

De ingediende vragen leest u hier.


29 april 2021

Gemeente gaat verkeerssituatie steiger naar sluisje achter Amerhof verbeteren.

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 15 april 2020 hebben wij als T@B fractie vragen gesteld over de onveilige situatie bij de steiger naar het Sluisje achter Amerhof. Volgens bewoners van de ‘Amerhof’ razen er regelmatig fietsers, skaters, scooters en bromfietsen over deze steiger, terwijl daar mensen met hun bootje bezig zijn, aan het vissen zijn of kinderen die aan het spelen zijn.

Mobirise

Op 15 april 2020 hebben wij als T@B fractie vragen gesteld over de onveilige situatie bij de steiger naar het Sluisje achter Amerhof. Volgens bewoners van de ‘Amerhof’ razen er regelmatig fietsers, skaters, scooters en bromfietsen over deze steiger, terwijl daar mensen met hun bootje bezig zijn, aan het vissen zijn of kinderen die aan het spelen zijn. 

Het antwoord van het college was toen, dat er in overleg met de inwoners zou worden gekeken naar een oplossing, zoals het plaatsten van een sluisje bij de ingang.

In april 2021 begrepen wij van bewoners dat er geen contact geweest is vanuit de gemeente. Dit was de reden dat wij de gemeente om opheldering hebben gevraagd.

Op 28 april hebben wij de beantwoording gekregen van Het College. Hieruit bleek dat er door omstandigheden geen contact is geweest, maar de situatie inzien en met maatregelen gaan komen:

1. Ten eerste zal deze situatie worden bestempeld als voetpad. Hiermee wordt duidelijk dat het om een voetgangersgebied gaat. Ook is het op deze manier makkelijker voor onze handhaving om te handhaven. Dit zal gedaan worden middels een verkeersbesluit en verkeersborden G7 aan beide kanten van de steiger.

2. Ook is het belangrijk dat er een fysieke belemmering komt om te voorkomen dat men alsnog deze steiger gebruikt om overheen te rijden. Deze belemmering zal in de vorm van een fietssluis worden geplaatst. In eerste instantie zal 1 fietssluis worden geplaatst. Mocht het nodig zijn dan kan later eventueel nog een fietssluis worden geplaatst aan de andere kant van de steiger.

De T@B is erg blij met dit resultaat. Door toedoen van omwonenden is deze situatie uiteindelijk opgelost!

Met vriendelijke groet,

Paul Hoogstraten

Namens de Transparante Partij voor Algemeen Belang (T@B)


22 april 2021

Betere onkruidbestrijding in ons dorp!

HARDINXVELD-GIESSENDAM –  De T@B ergert zich aan de hoeveelheid onkruid in straten, voetpaden, fietspaden en pleinen in ons dorp. Het College van Burgemeester & Wethouders stelde donderdag 22 april 2021 aan de gemeenteraad voor om extra geld uit te trekken voor onkruidbestrijding. De T@B vindt dit een goede zaak!

Mobirise

 De T@B ergert zich aan de hoeveelheid onkruid in straten, voetpaden, fietspaden en pleinen in ons dorp. Het College van Burgemeester & Wethouders stelde donderdag 22 april 2021 aan de gemeenteraad voor om extra geld uit te trekken voor onkruidbestrijding. De T@B vindt dit een goede zaak!

Klachten 

Door het landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen wordt straks heet water bij onkruidbestrijding toepast. Maar hierdoor is onkruidbestrijding arbeidsintensiever en duurder geworden. Tegelijk wordt een hoger beeldkwaliteitsniveau voor een groot deel van de gemeente vastgesteld. “Het vele onkruid in de zomer zorgt voor veel klachten in ons dorp. Vuil trekt vuil aan, dus minder onkruid is goed voor het straatbeeld”, zegt T@B-raadslid Benhard van Houwelingen. De T@B heeft in haar partijprogramma staan dat zij meer wil investeren in onkruidbestrijding in het dorp. De lokale partij stemde daarom in met het voorstel. 

Waardlanden 

Eerst verrichte de gemeente zelf de onkruidbestrijding, maar na het landelijk verbod op het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding, is deze taak afgelopen jaren ondergebracht bij Waardlanden. Daarmee is het vegen en onkruidbestrijding in één hand. Waardlanden is dezelfde organisatie die het afval in ons dorp ophaalt en is eigendom van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en regiogemeenten. 

Schone straat 

De T@B vindt het tijd dat de onkruidbestrijding in het dorp naar een hoger niveau wordt getild. “Met dit voorstel wordt de beeldkwaliteit van verhardingen in ons dorp flink verbeterd. Een schone straat is ons wat waard!”, aldus Van Houwelingen. 


15 april 2021

 Transitievisie warmte en participatie

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Gelukkig heeft de gemeente zeker voor dit onderwerp, participatie hoog staan en wil dus inwoners betrekken in dit grote en ingrijpende traject. Er is inmiddels al in 2 rondes gesproken met een aantal inwoners.

Mobirise

De Ontmoeting dd. 15 april 2021 – Transitievisie warmte en participatie

Deze avond zijn wij door ‘De Warmtetransitiemakers’ verder op de hoogte gebracht over de  mogelijkheden en onmogelijkheden betreft de plicht die er ligt vanuit het Klimaatakkoord.  De T@B is voorstander voor projecten zodra ze haalbaar, maar ook zeker betaalbaar zijn. De alternatieven die er nu liggen op grootschalige mogelijkheden om ‘van het gas af te gaan’ zijn: Waterstof , Warmtepompen, Geothermie, Warmtenetten 

Van al deze 4 mogelijkheden is gebleken dat deze voor de komende 10-15 jaar niet haalbaar zijn.

- Waterstof is duur/nog niet efficiënt genoeg en nog niet mogelijk om groen op te wekken op  grote schaal. 

- Warmtepompen kun je alleen goed gebruiken bij huizen die erg goed zijn geïsoleerd. In ons  dorp staan veel huizen, die zonder maatregelen hier niet aan voldoen. 

- Geothermie…hiervoor moeten plekken onder de grond, warmtebronnen, aanwezig zijn,  waar dit kan worden toegepast. Ook dit is op grote schaal momenteel niet mogelijk. 

- Ook ligt Hardinxveld-Giessendam te ver van een productiemogelijkheid (o.a. HVC) vandaan  om op een efficiënte manier de warmte hier te krijgen. Het transport is te lang en hierdoor is deze manier van verduurzamen een dure optie. 

Gelukkig heeft de gemeente zeker voor dit onderwerp, participatie hoog staan en wil dus inwoners  betrekken in dit grote en ingrijpende traject. Er is inmiddels al in 2 rondes gesproken met een aantal inwoners. Er zijn vooral in De Wielwijk, met medewerking van Fien Wonen, mogelijkheden op kleine schaal. Hier wil het projectteam zich dan ook mede op richten. 

Uit een onderzoek onder onze leden is ook heel duidelijk naar voren gekomen dat er weinig draagkracht is ‘om van het gas af te gaan’, vooral vanwege de kosten en de mogelijkheden die nog niet beschikbaar zijn. 

Ik heb daarom ook de vraag gesteld hoe men draagkracht wil creëren, terwijl er grootschalig nog geen passende vervanger is. Hieruit kwam naar voren dat de komende jaren vooral zal gaan om de mogelijkheden op kleineschaal in kaart te brengen. Met deze inwoners zal in gesprek worden gegaan of dit draagkracht en mogelijkheden oplevert. 

De T@B zal dit traject goed blijven volgen en u op de hoogte blijven houden.

Paul Hoogstraten

Raadlid T@B 

Woordvoerder RES


25 maart 2021

Het pelgrimspad niet meer toegankelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Voor veel inwoners is het pelgrimspad een mooi gebied om te wandelen, de hond uit te laten en om te genieten van de rust en de natuur. Maar toen stond er ineens een hoog hekwerk om een perceel waardoor je niet of nauwelijks meer kon wandelen over het pelgrimspad. 

Mobirise

Voor veel inwoners is het pelgrimspad een mooi gebied om te wandelen, de hond uit te laten en om te genieten van de rust en de natuur. Maar toen stond er ineens een hoog hekwerk om een perceel waardoor je niet of nauwelijks meer kon wandelen over het pelgrimspad.

Wat is de oorzaak? 

Via de sociale media werd door inwoners geklaagd dat je niet meer over het pelgrimspad kon wandelen. Dit leidde tot ongenoegen en frustraties bij veel inwoners.

De oorzaak is het hekwerk wat door de eigenaar van het betreffende perceel is geplaatst. Maar wat is de reden dat dit herwerk is geplaatst? Navraag bij de eigenaren leerde ons dat er in de achterliggende periode helaas veel van hun eigendommen werden vernield. Ook blijkt het een geliefde locatie te zijn voor de lokale jeugd om daar te “hangen”. En loslopende honden zijn een probleem, terwijl hier een aanlijn-plicht geldt. Door de eigenaren is een aantal keren aangifte gedaan. Echter, de vernielingen en overlast werden niet minder.

Dus om hun eigendommen te beschermen, hebben de eigenaren besloten om een hekwerk om hun perceel te plaatsen. Daarbij is er wel voor gezorgd dat het Pelgrimspad toegankelijk is gebleven; er zijn zelfs bramenstruiken voor gerooid waardoor de weliswaar onverharde doorgang circa 3 meter is terwijl de norm 1,5 meter is.

Hoe nu verder?

De fractie van de T@B begrijpt het handelen van de eigenaren, maar ook snappen wij de onvrede bij de vele inwoners over het feit dat het pelgrimspad nu niet meer gebruikt kan worden. Wij hebben daarom contact gezocht met de eigenaren. Uit dit gesprek kwam onder andere hun ongenoegen naar voren over de aanhoudende vernielingen en dat er met de aangiftes helaas niets is gedaan. Wel gaven zij aan open te staan voor een oplossing!

De oplossing

Deze oplossing zou dan gevonden moeten worden in een gesprek tussen de eigenaren en burgemeester Dirk Heijkoop. Daarom heeft de T@B beide partijen met elkaar in contact gebracht. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden.

Na afloop van dit gesprek is er afgesproken om na te denken over de mogelijkheden. De burgemeester tracht alle partijen (Gemeente, Waterschap en eigenaren) te bewegen samen tot een oplossing te komen met respect voor ieders belangen. Ook is afgesproken dat er een vervolggesprek komt om dan te kijken naar hoe we het Pelgrimspad weer toegankelijk kunnen maken voor u als inwoner. De T@B heeft alle vertrouwen in een goede afloop en wij houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg.20 maart 2021

Stoplichten bij spoorwegovergang Giessenzoom

HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Eindelijk, het is zover. ProRail heeft onlangs bij de spoorwegovergang Giessenzoom en het kruispunt Parallelweg stoplichten geplaatst. Lange tijd was sprake van een onveilige situatie bij de overweg. 


Mobirise

 Eindelijk, het is zover. ProRail heeft onlangs bij de spoorwegovergang Giessenzoom en het kruispunt Parallelweg stoplichten geplaatst. Lange tijd was sprake van een onveilige situatie bij de overweg. De T@B heeft lang hierover haar zorgen geuit en verschillende keren hierover vragen gesteld aan het College van B&W. De lokale partij stuurde zelfs een brandbrief naar ProRail. Na lang aandringen zijn nu eindelijk maatregelen genomen.

Doordat verkeer voorheen vanaf de Giessenzoom moest wachten voor verkeer op de Parallelweg hebben er verschillende ongelukken plaatsgevonden. De spoorbomen moesten het vaak ontgelden. Als verkeer nu vanaf de Giessenzoom komt aanrijden om de Parallelweg op te gaan, zal het nieuw geplaatste stoplicht voor het verkeer op de Parallelweg op rood springen.  

“Onze inzet wordt beloond. Na lang aandringen heeft ProRail eindelijk maatregelen genomen. Nu is ons dorp weer een beetje veiliger geworden”, zegt T@B-raadslid Benhard van Houwelingen.  

Op de parkeerplaatsen aan de Parallelweg, ter hoogte van de spoorwegovergang, had de gemeente ook grote betonnen blokken geplaatst. Dat was één van de noodmaatregelen die de gemeente had genomen. Zo werd de parkeerstrook vrijgehouden voor het zicht op de spoorovergang en de Parallelweg. Door de komst van de stoplichten kunnen de blokken weer worden verwijderd, zodat de buurt er kan parkeren. 

Ook buurtbewoner en T@B-lid Piet Ritmeester is zeer content met de stoplichten. “Het is gelukt. We zijn heel blij dat de onveilige spoorovergang eindelijk is aangepakt”, aldus Ritmeester. 18 februari

Stutten en verstevigen ambtelijke organisatie!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Waarom was dit ook alweer nodig? In mei 2020 werd de raad geconfronteerd met een noodkreet uit het gemeentehuis.

Mobirise

Stutten en verstevigen ambtelijke organisatie!

Waarom was dit ook alweer nodig? In mei 2020 werd de raad geconfronteerd met een  noodkreet uit het gemeentehuis. Er is geld nodig veel geld om de organisatie weer qua  bezetting op orde te krijgen. Er volgt een onderzoek door Deloitte om te achterhalen  waardoor dit nu is gekomen en hoe kunnen we dit tot staan brengen en weer verbeteren.  Er is vooral naar de toekomst gekeken terwijl er toch ook echt fouten zijn geconstateerd in  het eindrapport van Deloitte. Het AD van 17 december jl. verwoordde het op deze manier. 

In het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam ontbreekt regie en sturing, er is te weinig mankracht en aan het eigenlijke werk wordt nauwelijks toegekomen. Ambtenaren worden  daardoor te veel aan hun lot overgelaten en worden daardoor onzeker.  Natuurlijk ligt de focus op voorruit kijken en hoe dit zo snel mogelijk op te lossen maar dat  was niet de enige oorzaak. Dit is een conclusie die in het rapport van Deloitte staat. Een  leiderschapsstijl is je ook kwetsbaar kunnen opstellen waar het moet, en hard zijn als  daarom gevraagd wordt. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.  Dit voorstel is een vervolg, kort gezegd deel 2, op de knip die op 17 december jl. is  behandeld in de raad. In de eerste knip was de focus voornamelijk gericht op: 

- De huidige inhuur wederom te verlengen tot 1 oktober 2021.

- 7 fte extra te werven en te selecteren.

- Interim gemeentesecretaris aan te stellen.  

In deel 2, dit raadsvoorstel, wordt de Raad gevraagd geld beschikbaar te stellen om: 

- Een manager bedrijfsvoering en een cultuurcoach aan te stellen voor de duur van 2

jaar.  Overigens zal ook de interim gemeentesecretaris voor de duur van 2 jaar worden ingehuurd. 

In dit voorstel is al een risico opgenomen. Het college geeft aan dat het zomaar kan zijn dat  de interim gemeentesecretaris en manager bedrijfsvoering niet via een arbeidsovereenkomst  aangetrokken kunnen worden maar dat er rekening moet worden gehouden dat zij via  inhuur worden aangetrokken. Hiermee komt het gevraagde budget meteen onder druk te  staan. Dat geldt ook voor de nog 7 extra fte’s. Als deze niet geworven kunnen worden zullen  ze ingehuurd worden. De huidige inhuur welke tot 1 oktober van dit jaar loopt, vindt daar  maar eens mensen voor die op de payroll komen te staan. Risico van budgetoverschrijding  ligt op de loer.  De T@B fractie hoopt dat het college zich hiervan bewust is en dat zij er alles aan doet om  inhuur te beperken. Tijdig informeren is één maar komen met oplossingen zal daaraan ten  grondslag moeten liggen.

We zouden het bijna vergeten maar de nieuwe ambtelijke top zal met onze ambtenaren  moeten gaan samenwerken. Daar ligt de druk, daar heeft men lang gewacht op een goede  oplossing. De ambtelijke top op orde brengen is noodzakelijk maar zonder het goede  gesprek met de medewerkers heeft dit geen kans van slagen. De samenwerking moet vanaf  dag 1 op orde zijn. De medeweker staat centraal.  De T@B fractie hoopt dat hiermee de druk op onze ambtenaren afneemt en dat ze niet meer  zweven binnen de organisatie maar weten waar ze aan toe zijn en kunnen aankloppen als  dat nodig is. 

Er moet gewerkt worden aan een cultuuromslag maar het goede van een kleine organisatie  moet behouden blijven. Maak onze gemeente ‘sexy’ zorg dat je als kleine gemeente  aantrekkelijk wordt en realiseer je dat je geen grote stad bent. Met alleen hogere salarissen  ben je er niet. Het is ook het veranderen van houding en gedrag.  Alleen een goed plan van aanpak schrijven, daarmee ben je er niet. Zorg dat dit geen  papieren tijger wordt maar zorg voor draagvlak binnen alle geledingen in het gemeentehuis  en ga aan de slag.

Het college heeft toegezegd structureel te willen overleggen op alle niveaus. Het college  stuurt op het realiseren van de verandering. Daarover wordt periodiek gerapporteerd en  verantwoording afgelegd aan de raad. De urgentie is bij alle partijen doorgedrongen. De  T@B fractie is daar blij mee en heeft er vertrouwen in dat het slaagt maar verwacht wel dat  de risico’s de volle aandacht hebben en houden en dat de storm gaat liggen. Tijdens de  ontmoeting van 11 februari jl. is aan de portefeuillehouder (burgemeester) gevraagd om het  nog op te stellen plan van aanpak te delen met de raad. Niet op inhoud maar als leidraad  zodat we elkaar scherp kunnen houden. (De burgemeester heeft dit tijdens het debat  toegezegd)

Het is nu zaak om gezamenlijk de schouders er onder te zetten en met een goed ambtelijk  apparaat en een goede sturing werken aan een gezonde toekomst en een gemeentehuis  waar men weer zin heeft om te werken aan dit prachtige dorp en waar het plezier om te werken weer de norm wordt. Vooruit met ons dorp. 

De T@B fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel ‘vervolg stutten en verstevigen’.


18 februari 2021

Arbeidsmigranten in ons dorp

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In Hardinxveld-Giessendam worden diverse huizen bewoond door arbeidsmigranten. Maar de T@B wil dat zoveel mogelijk woningen beschikbaar zijn voor onze eigen inwoners. De gemeenteraad vergaderde over een raadsvoorstel vanuit het College van B&W en heeft zo een eerste stap gezet om dit probleem op te lossen.

Mobirise

Arbeidsmigranten in ons dorp

In Hardinxveld-Giessendam worden diverse huizen bewoond door arbeidsmigranten. Maar de T@B wil dat zoveel mogelijk woningen beschikbaar zijn voor onze eigen inwoners. De gemeenteraad vergaderde over een raadsvoorstel vanuit het College van B&W en heeft zo een eerste stap gezet om dit probleem op te lossen.

Banen

De T@B ziet het liefst dat zoveel mogelijk banen beschikbaar zijn voor Hardinxveld-Giessendammers. Helaas is dit niet altijd het geval, maar arbeidsmigranten zijn hard nodig. Bijvoorbeeld vanuit concurrentie-overwegingen ten opzichte van buitenlandse bedrijven of omdat de banen niet door Nederlanders worden ingevuld. Bijvoorbeeld in de maritieme sector of in de bouw.

Woningtekort

Het woningtekort is een probleem, maar we willen ook goede huisvesting voor de in ons dorp werkzame arbeidsmigranten en expats. Op donderdag 18 februari 2021 stemde de gemeenteraad daarom in met een voorbereidsbesluit om te komen tot een parapblubestemmingsplan. Daarmee wordt kamerverhuur en woningsplitsing vergunningplichting gemaakt. Hierdoor kan worden gestuurd op de huisvesting van arbeidsmigranten en op de beschikbaarheid van woningen voor onze eigen inwoners. Wethouder Trudy Baggerman deed namens het College van B&W het voorstel aan de gemeenteraad. De T@B wil dat onze inwoners voorrang krijgen op de lokale woningmarkt. Daarom stemde onze partij in met het raadsvoorstel.

Balans 

Belangrijk is de balans tussen het bieden van huisvesting aan arbeidsmigranten en het woningaanbod voor onze inwoners. Daarvoor is goed beleid nodig. Ook om overlast in woonwijken terug te dringen, maar tevens willen we leegstand voorkomen, bijvoorbeeld in een veranderende woningmarkt.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het College van B&W is ondertussen ook bezig met het in kaart brengen van de woonbehoefte op het gebied van flexwonen (o.a. arbeidsmigrantenhuisvesting). De T@B vindt dit een goede ontwikkeling en heeft daarom aan het College gevraagd om zo snel mogelijk een ‘huisvestingsbeleid arbeidsmigranten’ aan de gemeenteraad voor te leggen. Zo kan een volgende stap worden gezet om te komen tot een goede huisvestingsoplossing.


1 februari 2021

 De Rokerij, parel aan
de Merwede.

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Rokerij is een bouwplan op een industrielocatie tussen De Buurt en de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld. In de eerste raadsvergadering in 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van circa 30 eengezinswoningen en 30 appartementen op de voormalige scheepswerf. De T@B nam het initiatief om een verkeersvoorstel in te dienen.

Mobirise

T@B diende verkeersvoorstel in.  


De Rokerij, parel aan de Merwede

De Rokerij is een bouwplan op een industrielocatie tussen De Buurt en de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld. In de eerste raadsvergadering in 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van circa 30 eengezinswoningen en 30 appartementen op de voormalige scheepswerf. De T@B nam het initiatief om een verkeersvoorstel in te dienen. 

Doorstroming 

Woningbouw op de Rokerij is een belangrijke stap om het zwaar verouderde bedrijfsterrein, gelegen naast het dijklint op De Buurt, te saneren. “Boven-Hardinxveld wacht al lang op nieuwe woningen op deze mooie rivierlocatie. Door de bouw van onder andere appartementen vindt ook doorstroming plaats”, zegt T@B-raadslid Benhard van Houwelingen. De lokale partij stemde in met het bestemmingsplan. 

Afspraken 

Belangrijk voor omwonenden is onder andere het groen. “Een goede overgang tussen het oude dijklint en de nieuwe woonwijk heeft onze aandacht. Wij hebben aan het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd een rol te pakken bij het samen maken van het groenplan. Dit is door het College toegezegd”, zegt Van Houwelingen. Ook heeft de T@B gevraagd om overlast en problemen te voorkomen door het maken van afspraken met de ontwikkelaar, zoals over het voorkomen van scheuren en verzakkingen van bestaande woningen. 

Toerit langzaam verkeer 

Bewoners van De Buurt hadden hun zorgen geuit over de verkeersafwikkeling. Zo is men bang dat het verkeer op het smalle dijklint toeneemt, omdat een eenrichtingsweg van De Buurt naar de Rokerij is ingetekend. De T@B heeft begrip voor deze zorgen en kan deze plaatsen. Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de T@B daarom het initiatief genomen om een voorstel in te dienen om de geplande eenrichtingsweg van De Buurt naar de Rokerij aan te passen. Een aanpassing naar een toerit voor enkel voetgangers, fietsers en hulpdiensten (in beide richtingen). De T@B wil zo bewoners tegemoet komen en hun zorgen wegnemen. Het voorstel (motie) werd mede ingediend door ChristenUnie, CDA en fractie Philippo/D66. De motie werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen. De motie leest u hier. 

Met het vaststellen van bestemmingsplan De Rokerij kunnen de bouwvoorbereidingen worden getroffen. Zo wordt hopelijk binnenkort begonnen aan de realisatie van De Rokerij, een parel aan de Merwede. 


Lees hier de Motie bestemmingsplan de Rokerij eenrichtingsweg.


1 februari 2021

Bouwplan IJzergieterij
een stap verder

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Na een lange periode van voorbereidingen heeft de gemeenteraad in januari 2021 het bestemmingsplan IJzergieterij vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de voortgang van dit grote bouwplan in ons dorp. 

Mobirise

Bouwplan IJzergieterij een stap verder

Na een lange periode van voorbereidingen heeft de gemeenteraad in januari 2021 het bestemmingsplan IJzergieterij vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de voortgang van dit grote bouwplan in ons dorp. 

Lang wachten 

De IJzergieterij is een woningbouwplan op een voormalige fabriekslocatie ter hoogte van de Rivierdijk en de Peulenstraat-Zuid in Beneden-Hardinxveld. In het plan is rekening gehouden met circa 150 woningen, waaronder appartementen en eengezinswoningen. Tijdens de raadsvergadering stemde de T@B in met het bestemmingsplan. “Het wordt hoog tijd dat er meer woningen in ons dorp worden gebouwd. Zo kunnen we nieuwe woningen aanbieden aan onder andere langwachtende starters en senioren”, zegt T@B-raadslid Benhard van Houwelingen. 

Problemen voorkomen 

De T@B vroeg in de gemeenteraad aandacht voor een aantal zaken. Waaronder voor de verkeersafwikkeling en het bouwverkeer. Daarnaast heeft zij aandacht gevraagd voor de realisatie van horeca met terras in het bouwplan. Ook stond de partij stil bij het voorkomen van wateroverlast bij omwonenden en het voorkomen van scheurvorming en verzakkingen van omliggende woningen. “We vinden het belangrijk dat overlast en problemen bij omwonenden zoveel als mogelijk worden voorkomen. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft hierover dan ook toezeggingen gedaan in de raadsvergadering”, aldus Van Houwelingen. 

Bouwverkeer 

In de raadsvergadering hebben T@B, SGP en ChristenUnie een motie ingediend waarin zij het College van Burgemeester & Wethouders oproept om bij de IJzergieterij duidelijke afspraken met de ontwikkelaar te maken over het bouwverkeer. Dit ter voorkoming van overlast bij omwonenden. De motie treft u hier. De oppositie stemde helaas tegen bestemmingsplan IJzergieterij, maar het plan werd aangenomen, want de coalitie stemde in met het bestemmingsplan en met de motie ‘bouwverkeer’.  

Monitoring  

De verkeerstoename in de omgeving van de IJzergieterij is bij veel omwonenden een groot punt van zorg. Daarom heeft de T@B met ChristenUnie en SGP de samenwerking gezocht om hiervoor een voorstel in te dienen. Dit om de verkeerssituatie na de bouw te monitoren en knelpunten op te lossen. De motie leest u hier. De coalitie diende de motie in en werd aangenomen in de gemeenteraad. “De T@B heeft begrip voor de zorgen van omwonenden. Door het monitoren en evalueren kunnen we maatregelen nemen als blijkt dat er verkeersproblemen ontstaan”, zegt T@B-fractielid Benhard van Houwelingen. 

Met de vaststelling van bestemmingplan IJzergieterij is een grote stap genomen in het veranderen van een zware industrielocatie naar een mooie woonwijk aan de rivier.


Lees hier de Motie bouwverkeer.

Lees hier de Motie monitoring verkeer.28 januari 2021

Woonlasten 2021 omhoog!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de diverse media wordt melding gemaakt dat de Nederlandse gemeenten hun belastingen fors verhogen. Dit kan oplopen tot een stijging van ruim 6%!

Mobirise

In de diverse media wordt melding gemaakt dat de Nederlandse gemeenten hun belastingen fors verhogen. Dit kan oplopen tot een stijging van ruim 6%!

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 stond op de agenda het onderwerp “Belastingverordeningen en overige tarieven 2021”. Met dit onderwerp worden onder andere de woonlasten voor 2021 vastgesteld. De fractie van de T@B is altijd scherp op de woonlasten voor onze inwoners!

OZB

Bij de bepaling van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde. Bedroeg het gemiddelde OZB-tarief in 2020 € 305,60, voor 2021 is dit € 312,57. Een stijging van bijna € 7,00 oftewel 2,28%.

Rioolrechten

De rioolrechten stijgen met het prijsindexcijfer van 2,60% naar € 237,00.

Afvalstoffenheffing

Omdat de Afvalstoffenheffing gebaseerd wordt op de werkelijke kosten die Waardlanden maakt, hebben we hier te maken met een stijging van € 17,00 naar € 309,00; een stijging van bijna 6%! Deze stijging wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst voor herbruikbaar afval en een stijging van de kosten voor verbranding van restafval. Hieruit blijkt dat wij als inwoners nog meer afval moeten gaan scheiden. Ook Waardlanden komt in 2021 met voorstellen die dit moeten bewerkstelligen.

Totaal

Samengevat betekent dit dat de woonlasten voor u met gemiddeld 3,49% gaan stijgen. Als T@B-fractie kijken wij uit naar de voorstellen van Waardlanden om deze stijging de komende jaren terug te dringen. Heeft u ideeën? Laat het ons dan weten!

Henk van Tilborg

raadslid T@B7 januari 2021

T@B stelt vragen over boezemkanaal

HARDINXVELD-GIESSENDAM –  De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) heeft vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders gesteld over de komst van een boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam. De T@B wil duidelijkheid van het College over de plannen van Waterschap Rivierenland en onder andere de rol van de gemeente en de gemeenteraad.

Mobirise

 T@B stelt vragen over boezemkanaal

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) heeft vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders gesteld over de komst van een boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam. De T@B wil duidelijkheid van het College over de plannen van Waterschap Rivierenland en onder andere de rol van de gemeente en de gemeenteraad. 

Waterschap 

Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland besloten om toch een nieuw boezemgemaal en kanaal voor de Alblasserwaard te realiseren in het dorp. Na een vergelijkingsonderzoek is het Waterschap tot dit besluit gekomen. Een nieuw kanaal moet worden aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede.  

Onduidelijkheid 

Veel inwoners hebben vragen over de plannen van het Waterschap. “Nu is er nog veel onduidelijkheid. Eind 2021 neemt het Waterschap een keuze voor het voorkeurstracé. Hoe onze inwoners hierbij worden betrokken en welke rol de gemeente hoort te hebben is ons nog niet duidelijk”, zegt T@B-fractievoorzitter Dick Fijnekam. 

Impact 

“De impact voor sommige bewoners kan groot zijn, bijvoorbeeld aan de Parallelweg. Onze partij heeft daarom vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders”, aldus T@B-fractievoorzitter Dick Fijnekam. 

De schriftelijke vragen van de T@B leest u hier.


17 december 2020

Toekomstige samenwerking Drechtsteden gemeenten

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Sinds 1 januari 2018 is Hardinxveld-Giessendam formeel onderdeel geworden van de Drechtsteden samenwerking. Krap 3 jaar later staan we aan de vooravond van een principe besluit voor een andere vorm van samenwerking. 

Mobirise

Toekomstige samenwerking Drechtsteden gemeenten.

Sinds 1 januari 2018 is Hardinxveld-Giessendam formeel onderdeel geworden van de Drechtsteden samenwerking. Krap 3 jaar later staan we aan de vooravond van een principe besluit voor een andere vorm van samenwerking. Onze gemeente heeft het eindadvies van de commissie Deetman zonder amendement of motie aangenomen. Daar zag je al dat het voor onze gemeente belangrijk is zelfstandigheid hoog in het vaandel te hebben en te houden maar dat niet we juist de samenwerking moeten opzoeken en vinden. Die hebben we toen ook gevonden.

Wij hebben als T@B fractie technische vragen gesteld en deze zijn, zoals aan het begin van de vergadering aangegeven goed beantwoord.

Ik heb namens mijn fractie aangedrongen om dit onderwerp eerst in een ontmoeting te behandelen alvorens dit in het debat wordt voorgelegd. In de Ontmoeting heb je namelijk de kans om met het college te sparren zodat vragen die dan gesteld worden mogelijk daar al beantwoord hadden kunnen worden. Dit is namelijk wel het geval in alle andere 6 Drechtsteden gemeenten. Het is niet anders en daarom heb ik technische vragen gesteld.

Uit de beantwoording van de technische vragen is gelukkig wel kenbaar gemaakt dat wij als raad in 2021 mee worden genomen in de verdere ontwikkeling en besluitvorming van deze nieuwe samenwerking. Zowel voor de klassieke GR regeling sociaal domein als de bedrijfsvoeringstaken. Wat wel een interessante uitspraak is gaat over mogelijke frictiekosten. Deze komen niet voor rekening voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daar is het college zeker van. Goed om te horen maar we houden het in de gaten.

Als laatste vinden wij het antwoord op de vraag ‘als we instemmen met dit principe besluit, waar zeggen we als raad dan JA tegen? Dan luidt het antwoord: Het vormgeven van een concept klassieke GR-regeling voor het sociaal domein en het door Dordrecht uitwerken van een serviceorganisatie op het gebied van bedrijfsvoeringstaken en dit als Hardinxveld-Giessendam te beoordelen. Indien overeenstemming wordt bereikt volgt verdere besluitvorming in colleges en raden. Die laatste zin is cruciaal want alleen op deze manier creëer je draagvlak door de raad tijdig mee te nemen en te laten besluiten. Doe dat vooral ook tijdig zodat we hier het goede gesprek over kunnen voeren met elkaar.

Inbreng motie van de fractie Philippo: 

Van mening dat de voorstellen aangaande punt 4a van het voorgesteld besluit waarbij de lijn inwonertal/ financiële bijdrage een zodanig ernstig probleem kan vormen dat dit ten koste kan gaan van een evenwichtige samenwerking.

Verzoekt het college intensieve samenwerking over voorzieningen met gemeenten in het “poldergebied” (Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam) en ook met omliggende gemeenten in het “poldergebied” aan te gaan.

Ons antwoord op deze motie: 

Dat we als gemeente altijd om ons heen moeten kijken is niet nieuw en ook goed maar om dit nu af te dwingen nog voordat we überhaupt begonnen zijn, geeft geen vertrouwen in dit verloop. De T@B heeft vanaf de start van deze samenwerking altijd geroepen ook oog te blijven houden voor het oosten van onze regio. Dat is voor nu en in de toekomst zo en zal ook zo blijven wat onze fractie betreft. 

Deze nieuwe vorm van samenwerken staat nog in de kinderschoenen en daar gaat allereerst ons vertrouwen naartoe. We gaan de voorstellen vanuit Dordrecht zien en zullen scherp zijn zeker als het gaat om kosten.

We houden Dordrecht in de gaten en zullen altijd ook houden voor onze omliggende gemeenten. 17 december 2020

Raadsvoorstel stutten en verstevigen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De T@B fractie heeft op 17 december 2020 een betoog gehouden over dit onderwerp. De gemeente heeft geld nodig om de vele taken die op hen af zijn gekomen te kunnen uitvoeren. 

Mobirise

De T@B fractie heeft op 17 december 2020 een betoog gehouden over dit onderwerp. De gemeente heeft geld nodig om de vele taken die op hen af zijn gekomen te kunnen uitvoeren door a) functies uit te breiden met 7 stuks, b) een interim gemeentesecretaris te kunnen inhuren (huidige is vertrokken) en c) om de huidige inhuur langer vast te houden voor de rust en stabiliteit .

Dit is de knip die gemaakt is om het eindrapport van Deloitte (conclusies, aanbevelingen en adviezen) begin 2021 te behandelen. Daar in alle rust naar kunnen kijken en goed inhoudelijk te kunnen reageren.

Hier het betoog wat door fractievoorzitter Dick Fijnekam is gehouden op de laatste raadsvergadering van 2020.

Betoog.

Op 18 juni 2020 heeft de raad een besluit genomen om rond de 840.000 euro beschikbaar te stellen om de organisatie overeind te houden door o.a. ingehuurd personeel vast te kunnen houden. Tegelijkertijd is er een onderzoek gestart door Deloitte. Zij kregen twee opdrachten mee:

- Waardoor is de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen te staan bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

- En hoe kunnen we dit tot staan brengen en weer verbeteren.

De T@B fractie heeft de uitslag van het onderzoek willen afwachten maar de meerderheid van de raad besloot anders. Het geld werd overgemaakt en het onderzoek werd gestart.

25 november jl. kwam het eindrapport van Deloitte en ging het college aan de slag om met een raadsvoorstel te komen. Dit raadsvoorstel zal op zijn vroegst pas 10 december gereed zijn zo was de prognose. Dat zou betekenen dat we in 7 dagen tijd een raadsvoorstel van een dergelijke grote omvang en nogal ingrijpende maatregelen moeten besluiten. Je kan en mag niet verwachten van de raad om hier op zo’n korte termijn over te kunnen besluiten.

Tijdens het presidium van 7 december jl. is er een procesvoorstel afgesproken ‘hoe om te gaan met het aankomende raadsvoorstel’. Wat gaan we wanneer behandelen. Als snel werd duidelijk dat de meerderheid koos voor een knip. De vraag aan het college was, zorg ervoor dat de tent blijft draaien begin 2021 en laten we de adviezen en terugblik komende uit het eindrapport van Deloitte behandelen tijdens de ontmoeting en een debat van januari 2021.  

Gelukkig, heeft het college alsnog geluisterd naar de raad en is hard aan het werk gegaan, samen met de betrokken ambtenaren hier alsnog een goed knip in te maken. Het duurde wel even voordat dit in de mailboxen van de raadsleden zat maar goed het is er en daar is mijn fractie blij mee.

De tent moet doorgaan en het goede debat over de adviezen maar zeker ook de antwoorden op de vraag hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren zal in januari van het nieuwe jaar zeker aan de orde komen. 

Vooruitkijkend, laten we als raad ook aangeven dat we graag tijdig in positie willen worden gebracht. Zie de problemen niet als een eigen probleem maar deel dit met ons, dat is de boodschap dit ik wil meegeven aan de portefeuillehouder. Het getuigt juist van moed en leiderschap als je tijdig meldt dat zaken niet goed gaan. Dan is ingrijpen een gezamenlijk besluit en voorkomen we dat we dit nog eens gaan meemaken. Raad, college, griffie en ambtenaren zijn onderdeel van één organisatie die één ding hoog in het vaandel hebben staan, er zijn voor onze inwoners. De inwoners van Hardinxveld-Giessendam moeten altijd kunnen rekenen op onze gemeente en daar helpt het niet om zaken die niet goed gaan achter te houden totdat de leiding barst. Dan helpt juist een stabiele organisatie en zal het vele werk wat er nu al wordt verzet ook uiten in arbeidsvreugde.  27 november 2020

 Ruimere woonbestemming 

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Afgelopen jaren probeerde de gemeente meer bouwmogelijkheden te bieden in nieuwe bestemmingsplannen. Hierdoor lopen inwoners minder snel tegen bouwgrenzen aan, zoals bij de positie of bouwgrootte van een schuur, tuinhuis of uitbouw in hun tuin of op hun grasland.

Mobirise

Afgelopen jaren probeerde de gemeente meer bouwmogelijkheden te bieden in nieuwe bestemmingsplannen. Hierdoor lopen inwoners minder snel tegen bouwgrenzen aan, zoals bij de positie of bouwgrootte van een schuur, tuinhuis of uitbouw in hun tuin of op hun grasland.

Eind november 2020 heeft de gemeenteraad dan ook het ‘veegplan buitengebied’ vastgesteld. In dat bestemmingsplan (veegplan) zijn nieuwe initiatieven in het buitengebied meegenomen. Zo zijn er in Boven-Hardinxveld, tussen de Rivierdijk en de Tiendweg, nu meer bouwmogelijkheden toegestaan door het verruimen van de woonbestemming.  

Tijdens diverse bijeenkomsten en inspraakmomenten gaven bewoners hun inbreng. Dit leidde tot een breed gedragen bestemmingsplan en zeer weinig zienswijzen. 

Voorheen liepen bewoners van de Rivierdijk soms te snel tegen de grens aan tussen de woonbestemming en de agrarische bestemming. Bouwen tot de Tiendweg is nog steeds niet toegestaan, maar door de grens van de woonbestemming op te rekken worden meer bouwmogelijkheden geboden. Door het toepassen van een ‘gebalanceerd model’ is er goed rekening gehouden met een zorgvuldige overgang van woonbestemming naar het agrarisch, open, landschap.  

Tijdens de raadsvergadering heeft de T@B ook aandacht gevraagd voor twee ingediende zienswijzen. Volgens de T@B zou de gemeente zich daar flexibeler op kunnen stellen. Het college van burgemeester & wethouders zegde toe om bij een volgend veegplan of bestemmingsplan wederom aandacht te schenken aan die verzoeken.  

Het veegplan buitengebied gaat ook over de Giessenzoom. Volgens de T@B moet in de Giessenzoom worden gekeken naar meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, in plaats van enkel dagrecreatie. Het college reageerde tijdens de vergadering met de toezegging om het masterplan Giessenzoom uit 2004 weer eens tegen het licht te houden. 

Het veegplan buitengebied werd door de voltallige gemeenteraad vastgesteld.


27 november 2020

T@B dient motie in inzake Buitendijkse Jachthaven


HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 29 oktober 2020 is de Najaarsnota behandeld. Een verslaglegging van het college over wat er tot nu toe gerealiseerd is en wat het heeft gekost.

Mobirise

In de achterliggende weken stond zoals elk jaar de Najaarsnota op de raadsagenda.

De Najaarsnota, die op 29 oktober is behandeld, is een verslaglegging van het collega over hetgeen er tot nu toe is gerealiseerd en wat het allemaal gekost heeft. Een van de onderwerpen die wij als fractie van de T@B aan de orde hebben gesteld, is de buitendijkse jachthaven.

In de Najaarsnota staat vermeld dat Rijkswaterstaat geen medewerking verleent aan de aanleg van de buitendijkse jachthaven. De redenen zijn divers en zijn vermeld in een email van Rijkswaterstaat die wij hebben opgevraagd.

Omdat dit project ook de vorige raadsperiode al op de agenda stond, vinden wij het belangrijk genoeg om hier een motie voor in te dienen. Onderstaand de motie:


Motie buitendijkse jachthaven

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 29 oktober 2020, 

Constaterende dat:

• In de structuurvisie van Hardinxveld-Giessendam de gronden naast de trailerhelling zijn aangemerkt als locatie voor de realisatie van een buitendijkse jachthaven;

• Dagrecreatie een onderdeel is van de in 2020 vastgestelde Economische Visie Hardinxveld-Giessendam en op dit moment wordt gekeken hoe uitvoering te geven aan de vastgestelde Economische Visie;

• Met de Regio Deal een miljoenenimpuls moet worden gegeven aan de Drechtsteden, bijvoorbeeld door het beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers (zie thema ‘dynamische oevers’);

• De gemeenteraad in de najaarsnota 2020 op de hoogte wordt gesteld van het standpunt van Rijkswaterstaat inzake het verzoek om medewerking te verlenen aan de aanleg van een buitendijkse jachthaven ten westen van de trailerhelling;

• Het belangrijkste argument van Rijkswaterstaat is dat de betreffende gronden als strategisch zijn aangemerkt en deze locatie tot ten tenminste 2030 nodig zijn voor uitvoering van eigen werken, specifiek het project A15;

• Volgens Rijkswaterstaat de huidige rivierbreedte niet aan de vaarwegklasse voldoet waardoor uitbreiding in de toekomst nodig is;

• een werkgroep met enthousiaste ondernemers het initiatief buitendijkse jachthaven heeft opgepakt;

Overwegende dat:

• Ons dorp een waterrijke gemeente is en veel watersporters en waterrecreanten kent;

• De realisatie van een buitendijkse jachthaven goed is voor de ontspanning van onze inwoners, goed is voor de lokale en regionale economie en dagrecreatie bevordert;

• Hardinxveld-Giessendam en de regio Drechtsteden onder andere met behulp van de Regio Deal voorzieningen aan de rivieroevers willen realiseren die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en de rivier te beleven;

• Het strategisch aanmerken van de beoogde jachthavenlocatie voor het project A15 en voor rivierverbreding voor de gehele locatie overbodig lijkt, gezien de breedte van de beoogde locatie en het naastgelegen woningbouwproject IJzergieterij op dezelfde afstand ligt van de A15, waaraan Rijkswaterstaat wel medewerking verleent;

• Gezien de regionale doelstellingen en de rijksbijdrage (Regio Deal) een positievere houding van Rijkswaterstaat mag worden verwacht ten aanzien van het medewerking verlenen aan de realisatie van een buitendijkse jachthaven in Hardinxveld-Giessendam;

Besluit dat:

• de gemeenteraad het college oproept om niet te wachten op ‘mee-koppel-kansen’, maar meer inspanningen te verrichten om te komen tot realisatie van een buitendijkse jachthaven in onze gemeente;

• Het college te verzoeken om samen met de regiobestuurders in de Drechtsteden en de werkgroep op hoog (politiek) niveau actief te lobbyen voor de komst van een buitendijkse jachthaven in Hardinxveld-Giessendam;

• De griffie te verzoeken om namens de gemeenteraad een brief te schrijven aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de grote wens van een buitendijkse jachthaven te benadrukken en in de brief het ministerie te verzoeken om middels een positieve grondhouding de mogelijkheden te onderzoeken voor de komst van een buitendijkse jachthaven;

• Het college te verzoeken om in de begroting 2021 middelen te bestemmen, bijvoorbeeld afkomstig uit de algemene reserve, voor een actieve lobby en werkzaamheden ter realisatie van een buitendijkse jachthaven.

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend,

Henk van Tilborg 

namens de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B)

Helaas heeft de motie het niet gered. Enkel Fractie Philippo steunde de motie en de andere partijen hadden allemaal zo hun reden om hierop tegen te zijn. De redenen waren o.a. “geen gemeenschapsgeld aan uitgeven”, “de infrastructuur wordt met de komst van het project “De IJzergieterij” al voldoende belast”.

Jammer dat de motie niet is aangenomen, maar zodra we weer de kans krijgen op dit onderwerp op de agenda te krijgen, zullen we het niet laten!17 september 2020

Zienswijze om de Regionale Energie Strategie

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 17 september, is er in De Raad gedebatteerd over de Zienswijze om de Regionale Energie Strategie. 

Mobirise

Zienswijze om de Regionale Energie Strategie. 

Binnen de Drechtsteden kan elke gemeente zijn zienswijze indienen. De door De Raad opgestelde zienswijze is op 17 september besproken en zal verstuurd worden.

Hierbij de tekst van Raadslid Paul Hoogstraten:

Er is afgelopen maanden veel werk verzet door het college en de werkgroep (Woordvoerders van alle fracties) om het Concept RES 1,0 op tijd aan te kunnen bieden aan Het Nationaal Programma RES.

Hier zaten soms voor de fracties korte tijdsspanners tussen, zoals ook door ons al aangegeven. De T@B is uiteindelijk blij met dit concept en vindt dus ook dat het College samen met de te vormen werkgroep, hiermee aan de slag kan gaan.

Wij willen het College hier dan ook voor bedanken. Starten met zaken die haalbaar en betaalbaar zijn en niet te hard van stapel lopen en de focus nu leggen op ons gedane bod.

De T@B ziet gelukkig veel punten terug van onze zienswijze in de tot stand gekomen gezamenlijke zienswijze.

Vooral zijn wij blij dat alle partijen terughoudend zijn met windmolens in ons dorp en dat we op andere middelen gaan inzetten.

Er wacht ons nog een uitdaging betreft de warmtetransitie, want hier zijn voor ons dorp momenteel weinig opties buiten aardgas. Wij vinden dan ook dat deze punt 10 van de zienswijze een heel belangrijke. Niet te snel overgaan, maar samen met regionale deskundigen kijken naar andere mogelijkheden en hier pas wat mee doen als dit een juiste vervanger lijkt te zijn. Ander bronnen, waaronder waterstof moet hier niet uit het oog worden verloren.

Al met al kunnen wij ons dus vinden in deze zienswijze en willen alle betrokken partijen succes wensen met de uitvoering en eventuele bijstelling wanneer noodzakelijk, dit is uiteindelijk nog een concept met cijfer 1.

Het blijft belangrijk dat we horen wat onze inwoners vinden en er zal dus ook hieraan invulling worden gegeven. Wij gaan jullie mening hierin betrekken en de adviezen en gelden die uit worden gegeven zullen vooral lokaal gericht moeten zijn.

Raadslid Paul Hoogstraten


15 juli 2020

Belangrijke punten voor 2021, een spannend jaar voor de boeg.

HARDINXVELD-GIESSENDAM –De voorspelling is dat we in 2020 nog een positief resultaat zullen zien. Een mooie  boodschap tijdens de gemeenteraadsvergadering in juli 2020. Maar wat gaat 2021 ons brengen?

Mobirise

De voorspelling is dat we in 2020 nog een positief resultaat zullen zien. Een mooie boodschap tijdens de gemeenteraadsvergadering in juli 2020. Maar wat gaat 2021 ons brengen? De gemeenteraad stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering de ‘Perspectiefnota’ vast. Ook wel de kaders voor de begroting van 2021. De T@B droeg tijdens de vergadering diverse punten aan voor de begroting 2021.

Vrachtwagen parkeren 

Wat betreft dit punt komen er veel vragen bij onze partij binnen. In 2018 is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat vrachtwagens niet meer binnen de gemeentegrenzen mogen parkeren. Hiervoor zijn parkeerplekken door de gemeente aangewezen. De chauffeurs die daar netjes aan hebben voldaan (betalen hier jaarlijks een aardig bedrag voor) zien met lede ogen toe dat collega-chauffeurs dit aan hun ‘laars lappen’. Hier zit een rechtsongelijkheid in en de T@B wil dat het college meer stuurt op handhaving door de politie. En deze chauffeurs aanspreekt om toch gebruik te maken van de beschikbare plekken.

Zwembad 

Het is al een tijdje stil omtrent het zwembad. Op dit moment is er een enquête uitgezet onder onze inwoners. De T@B hoopt dat het snel leidt tot de realisatie van een volwaardig buitenbad. Een zwembad dichtbij binnen onze gemeentegrenzen.

Zorg en welzijn 

Onze zorg zit met name in de oplopende kosten. Jeugdhulp is een van de onderdelen waar de kosten hoog zijn. Het is landelijk bekend dat de zorgkosten zullen stijgen. De hoop dat het Rijk over de brug komt is er, maar of dit kostendekkend zal zijn? Er wordt door het sociaal team (gemeente Hardinxveld-Giessendam) goed gewerkt en zij heeft goed zicht op wat er in ons dorp leeft. Zorg dichtbij, maatwerk en werken aan preventie, dragen bij om deze zorgkosten naar beneden te krijgen en te houden.

Grote bouwprojecten 

Er moet snelheid gemaakt worden met het bouwen van woningen. Grote projecten staan op het programma. Denk aan de IJzergieterij, Rokerij en ’t Oog.

De T@B heeft het college gevraagd om spoedig met een raadsvoorstel te komen waarin een pakket met maatregelen staat beschreven die leiden tot versnelling van deze bouwprojecten.

Er is veel animo voor woningen bij de IJzergieterij. Hierdoor komen er weer woningen vrij voor onze jeugd. Goed voor de doorstroming en betaalbaarheid van de woningen.

Verlevendiging van ons dorp! 

Hier is nog een hoop te winnen. Het college heeft vanuit het coalitieakkoord een opdracht om ons dorp meer te gaan verlevendigen.

De T@B heeft een aantal voorbeelden aan het college meegegeven: 

- aandacht vragen aan verruiming van de openingstijden van de sluisjes; 

- een openbare ontmoeting over de stand van zaken van de buitendijkse jachthaven; 

- en aandacht voor het plaatsen van meer bankjes in het dorp, bijvoorbeeld langs de rivier en langs de Tiendweg in Boven-Hardinxveld.

Duurzaamheid 

Het zal vreemd zijn dat de T@B niet wil verduurzamen. Het verschil is dat wij vinden dat de opgelegde duurzaamheidsambities vanuit het Rijk wel betaalbaar moet blijven voor onze inwoners. Neem als eerste de nieuwbouw mee. Dat is makkelijk, want er moet toch nog worden gebouwd. Daarnaast beschikt de gemeente over vastgoed. Ga daarmee aan de slag wetende dat ook de energiekosten van bijvoorbeeld het zwembad omhoog schieten.

Zorgvuldigheid en betaalbaarheid voor snelheid!9 juli 2020

College legt verantwoording af over 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 9 juli 2020 heeft het college verantwoording afgelegd over 2019.

Mobirise

Het sociaal team functioneert naar tevredenheid, een intentie-overeenkomst voor een nieuwe buitenbad is getekend en het facilitypoint is afgerond. Zomaar een greep uit het lijstje van bereikte resultaten in 2019. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces legde het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het voorgaande jaar. De jaarrekening werd vastgesteld.

Plusje

2019 is financieel goed afgesloten. Door met name meer inkomsten uit bouwleges door meer bouwaanvragen, nog niet bestede rijksbijdragen voor duurzaamheid en financiële voordelen in het sociaal domein. Eerder was een tekort van bijna 3 ton verwacht, maar dat is met de actuele cijfers toch meegevallen. De gemeente sluit 2019 af met een klein plusje. T@B complimenteerde het college. 

Zorgen voortgang 

Ook uitte de lokale partij haar zorgen over de voortgang van bouwprojecten en de afronding van de rioleringswerkzaamheden in Boven-Hardinxveld. De riolering in de Weteringstraat is nog steeds niet vernieuwd. Wethouder Boerman zegde toe dat maatregelen worden genomen en bewoners binnenkort worden geinformeerd over de voortgang. Verder maakt de partij zich zorgen over de financiële effecten van de coronacrisis. 

Verkeer 

De T@B vroeg aandacht voor het doorpakken bij verkeersprojecten, zoals Nieuweweg-Noord en de verkeersafwikkeling van de Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk. Een discussie werd gevoerd over de betrokkenheid van klankbordgroepen bij projecten als de Rokerij en IJzergieterij. De PvdA diende hiervoor twee moties in. De moties haalden het niet. De T@B vindt het verstandig om te wachten, totdat het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en onze partij riep het college op om tussentijds vooral in gesprek te blijven met bewoners. 

Recreatie 

Tot slot stelde de T@B voor om in de komende begroting rekening te houden met meer recreatieve voorzieningen. Zij vroeg aandacht voor de voortgang van het plan voor het aanleggen van een buitendijkse jachthaven. Een project met grote maatschappelijke- en economische meerwaarde voor ons dorp. Ook pleitte de partij voor verruiming van de openingstijden van sluisjes. En voor het plaatsen van meer bankjes langs rivier en langs polderwegen, zoals de Tiendweg in Boven-Hardinxveld. Volgens de T@B dragen zulke investeringen bij aan een betere gemeente. Een dorp waar we samen prettig kunnen wonen, werken en ontspannen.  

 


29 juni 2020

Volgorde: eerst onderzoek dan kijken naar geld!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het debat van 18 juni 2020 bleek er één te worden waar de T@B uiteindelijk alleen stond in haar besluit. Er werd een bedrag van € 838.723,- gevraagd zonder een serieuze onderbouwing

Mobirise

Het debat van 18 juni 2020 bleek er één te worden waar de T@B uiteindelijk alleen stond in haar besluit.

Hoe is het ontstaan? 

In het presidium van mei stond er een nieuw onderwerp op de termijn kalender, focus 2020. Geen van de fractievoorzitters wist wat dit was. Uiteindelijk bleek het hier te gaan om een fors bedrag wat het college nodig had omdat ze een aantal vacatures gewoonweg niet ingevuld kregen. Het ging dan met name over senior functies. Het college gaf aan, hier al sinds september 2019 mee bezig te zijn.  

De vragen waren legio. Alle fracties waren verbaasd en gaven aan waarom het college niet eerder naar de raad was gekomen. Nu kwam het als ‘donderslag bij heldere hemel’.  

Er werd een bedrag van € 838.723,- gevraagd zonder dat daar een serieuze onderbouwing voor was.

In het voorstel werd alleen maar naar externe factoren gekeken. Wij hebben in het debat dan ook aangegeven; wijzen met je vinger naar een ander houdt in dat er 3 naar jezelf wijzen.

Het college heeft tegelijkertijd aangegeven een onderzoek te willen starten die bestaat uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen te doen richting de toekomst. Hiervoor is een externe partij benaderd (Deloitte). 


Verkeerde volgorde. 

De T@B staat voor zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en alleen geld uitgeven als dat nodig is. Wij waren niet overtuigd. Het college geeft de raad de keus; geld of anders niets. 

Dat is geen keuze.

Waarom deze haast? Het onderzoek komt er, daar heeft de raad unaniem ja tegen gezegd. Er volgt een zomerreces waar het werk natuurlijk doorgaat maar er zijn ook veel ambtenaren met vakantie.

Medio september is het rapport gereed. Waarom deze haast?

Tijdens het debat bleek dat de portefeuillehouder aangaf dat er al geld is uitgegeven voor deze inhuur en als de Raad mocht besluiten niet akkoord te gaan, deze inhuur per direct weggestuurd zouden moeten worden. Daarom deze haast!


Waar komt het geld vandaan? 

Het college haalt het geld op uit het begrotingsoverschot 2020 en de Algemene Reserves. We zijn nog niet eens halverwege 2020?  

Reserve geld nu al uitgeven terwijl we nog helemaal niet weten welke kosten er dit jaar nog op ons afkomen? Denk aan de gevolgen die de Corona maatregelen met zich meebrengen, maar ook de verwachte oplopende kosten voor het Sociaal Domein. De huid van de beer al verkopen terwijl deze nog niet geschoten is? Erg onverstandig vinden wij.

Uiteindelijk werd het voorstel door het College omgebouwd naar twee punten.  

Akkoord gaan met een eenmalige financiële injectie van € 838.723,- en direct starten met het onderzoek.

Besluit.

De T@B laat hier onze inwoners niet in de steek en wij geven ook geen oordeel over de gevraagde 8,5 ton. Maar de T@B gaat voor zorgvuldigheid, dit door eerst te starten met het onderzoek, zodat onze inwoners juist een goed beeld hebben waarom er ineens bijna 8,5 ton nodig is.  

Kortom, de T@B is voor het starten van het onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor onze partij belangrijk. Als deze uitkomsten bekend zijn, kan de vraag gesteld worden voor of tegen. Niet nu al geld stoppen in een organisatie als je niet weet wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. 23 april 2020

Het afvalbrengstation gaat weer open!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het college en Waardlanden hebben echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn met aangepaste dagen.

Mobirise

Vanavond, 23 april, hebben wij onze eerste digitale Raadsvergadering gehad en dit is zowel technisch als politiek goed verlopen. Hier zijn we heel blij mee, want we moeten vooruit met ons dorp!

Op 9 april hebben wij artikel 12 vragen gesteld aan het college aangaande de sluiting van het Afvalbrengstation, zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen. Dit onderwerp stond op de agenda vanavond, omdat fractie Philippo en PvdA een motie hadden ingediend met het verzoek deze zo spoedig mogelijk weer te openen. Dat willen wij als T@B uiteraard ook, maar zeker gezien het Coronavirus, is het dan allereerst van belang de juiste antwoorden te krijgen waarom dit besluit genomen is. Wij wilden daarom de motie nu ook niet steunen en het college en Waardlanden de gelegenheid geven, eerst meer duidelijkheid te geven. Het college en Waardlanden hebben dan ook echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn op dinsdagen, woensdagen en zaterdagen. De motie van Philippo en PvdA was hiermee van tafel en het allerbelangrijkste: We kunnen ons grof afval weer kwijt! 

Zo ziet u dat de T@B vecht voor ons dorp en voor u. Wij zijn erg blij met dit resultaat en dat is waar we voor staan.

En als u gaat: neem de verscherpte regels in acht, blijf rustig wachten en hou afstand.

Wij wensen u een goede gezondheid!

Paul Hoogstraten

raadslid T@B21 februari 2020

Media geven foutieve informatie over gemeentelijke belastingen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Eerder hebben wij gemeld dat wij het College van Burgemeester & wethouders schriftelijke vragen hebben gesteld over de publicatie in het Algemeen Dagblad over de verhoging van de gemeentelijke belastingen. Inmiddels hebben wij de antwoorden mogen ontvangen. 

Mobirise

Eerder hebben wij gemeld dat wij het College van Burgemeester & wethouders schriftelijke vragen hebben gesteld over de publicatie in het Algemeen Dagblad over de verhoging van de gemeentelijke belastingen. Inmiddels hebben wij de antwoorden mogen ontvangen.

Onderstaand treft u de beantwoording van het college aan.

VRAAG 1 Heeft het college ook in de pers gelezen dat zij melden dat de lasten voor de inwoners met 10% stijgen?

ANTWOORD Het college heeft kennis genomen van het artikel in het Algemeen Dagblad. Over de benaderingswijze van het AD is contact geweest, omdat ons inziens onjuiste conclusies worden getrokken. Het AD houdt vast aan de getrokken conclusies.

VRAAG 2 Hoe verklaart het college de genoemde stijging van afvalstoffenheffing van € 97,00 (2019) naar € 120,00 (2020)?

ANTWOORD Het AD hanteert informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij geraamde opbrengsten worden afgezet tegen het aantal inwoners. Daaruit wordt geconcludeerd dat de afvalstoffenheffing stijgt van € 97,00 naar € 120,00.

VRAAG 3 Kan het college ons uitleggen hoe wij de vermelde 10% lastenstijging moeten zien in relatie tot de afgesproken inflatiecorrectie van circa 1,7%?

ANTWOORD In de analyse van het college wordt uitgegaan van lasten per huishouden. Voor de afvalstoffenheffing is dus sprake van een stijging van € 5,00 oftewel 1,7% en geen 23,7%.

Het komt er in het kort dus op neer dat het Algemeen Dagblad de plank volledig misslaat maar weigert dit te herstellen. Maar u als inwoner kunt gerust zijn; De T@B volgt de tarieven van de gemeentelijke belastingen op de voet en waakt voor buitensporige verhogingen.

Mocht u de volledige beantwoording van het college willen lezen, klik dan hier.20 februari 2020

Verduurzamen, maar dan wel met een breed draagvlak!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het is een discussie die je overal wel hoort, maar wat vinden wij van verduurzamen als lokale partij? Hierbij ons standpunt:

Mobirise

Smeltende ijskappen, elke zomer vele warmterecords, geen Elfstedentocht meer, winters die meer lijken op een verlengde herfst en heel recent nog 2 stormen. De Klimaatverandering is een feit. Een feit is ook dat we hieraan met elkaar wat moeten doen. Vanuit de landelijke politiek wordt ons opgedragen als gemeente, in samenwerking met de gehele Drechtsteden, hier een plan voor te maken om CO2 reductie en temperatuurstijging in te dammen.

De T@B is tegen windmolens op het vaste land. Deze apparaten verstoren de natuur, het aangezicht en veroorzaken overlast. Niemand staat te juichen met zo’n ding in de achtertuin. Wel zijn wij voor het verduurzamen van onze energiebehoefte, maar dan wel betaalbaar, haalbaar, verantwoord en toekomstbestendig.

De opdracht die er ligt is gigantisch en zal voor iedere Hardinxvelder gevolgen hebben. Wij zijn van mening dat er pas op iets anders kan worden overgeschakeld als er ook een goede vervanger is. Dat is momenteel nog niet het geval in veel gevallen, denk aan oude huizen zonder spouwmuur.

Een alternatief voor gas is er nog niet en zal er voorlopig ook niet zijn voor vele inwoners. Een warmtenet lijkt niet haalbaar voor Hardinxveld, warmtepompen zijn voor nieuwbouw huizen en reeds goed geïsoleerde huizen een uitkomst. Waterstof is ook nog ver weg. Dit zou een goede oplossing kunnen zijn voor veel oude, minder goed geïsoleerde woningen.

Wij gaan dus zeker inzetten op verduurzaming, maar willen hier niet in voorop gaan lopen en zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Eerst het lage fruit aanpakken: nieuwbouw duurzaam bouwen en waar mogelijk kansen pakken. In Nederland ligt een zeer efficiënte gas infrastructuur. Deze willen wij toegankelijk houden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals waterstof en biogas.

De ontwikkelingen gaan razend snel en juist daarom willen wij niet te hard lopen. Er worden nu bokkensprongen gemaakt. Het is dus zaak dingen in gang te zetten, waarover zekerheid is.

Als Raad moeten wij onze plannen dit jaar kenbaar maken richting Provincie en Overheid en komen dus graag met u in gesprek. Als je als overheid om een opdracht vraagt, moeten er ook middelen beschikbaar komen dit te kunnen volbrengen. Wij kunnen dit als relatief kleine gemeente niet alleen.

Paul Hoogstraten - raadslid T@B13 februari 2020

T@B wil voorrang eigen inwoners bij huurwoning!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp.

Mobirise

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp. De wachttijd voor een huurwoning loopt op doordat mensen die woonachtig zijn buiten het dorp reageren op beschikbare woningen in Hardinxveld-Giessendam.

Op donderdag 13 februari 2020 gaf woningcorporatie Fien Wonen tijdens ‘de Ontmoeting’ een presentatie aan de gemeenteraad. Bij de presentatie bleek dat de wachttijd voor actief woningzoekenden afgelopen vijf jaar is opgelopen van gemiddeld vier maanden naar bijna een jaar. Dit komt doordat mensen die niet woonachtig zijn in Hardinxveld-Giessendam reageren op beschikbare woningen.  

Tijdens de presentatie pleitte een inwoner voor een soort ‘woonplaatsbeginsel’. De T@B is hiervan voorstander en steunt het pleidooi. Wettelijk kan dit lastig zijn, maar er zijn mogelijkheden om inwoners van ons dorp voorrang te geven. Eerder heeft de T@B, tijdens de actualisatie van de lokale woonvisie, gepleit voor het beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor de behoefte van onze inwoners. 

De directeur van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, vertelde tijdens de Ontmoeting dat er mogelijkheden zijn om eigen inwoners voorrang te verlenen. Ook werd verteld dat wethouder Trudy Baggerman en Fien Wonen de mogelijkheden al aan het verkennen zijn om dit goed in te kunnen voeren. 

De T@B hoopt dat deze verkenning succesvol uitpakt. Wij zijn er immers voor onze inwoners!


12 februari 2020

T@B stuurt ProRail brandbrief over onveilige spoorwegovergang

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail. De beheerder van het spoor is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersinstallatie. Dit duurt T@B te lang. 

Mobirise

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail. De beheerder van het spoor is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersinstallatie. Dit duurt T@B te lang.

Gevaarlijk 

Vrachtauto’s en auto’s met aanhanger kunnen niet op tijd de spoorwegovergang verlaten. Dit zorgt bijna dagelijks voor gevaarlijke situaties. “Grote voertuigen kunnen niet snel genoeg over de spoorwegovergang, waardoor diverse keren de spoorbomen kapot zijn gereden. ProRail moet zo snel mogelijk een einde maken aan deze gevaarlijke situatie”, zegt T@B-fractievoorzitter Dick Fijnekam.

Maatregelen 

Verschillende keren heeft de T@B bij de gemeente aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom. Een paar jaar geleden heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam maatregelen genomen door het plaatsen van tijdelijke bebording. Daarna is ProRail gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie. Dit zodat de spoorwegovergang op tijd vrij is. T@B weet dat ProRail achter de schermen hieraan werkt, maar de installatie is nog steeds niet geplaatst.

Brief  

Het wachten op de nieuwe installatie duurt de T@B te lang. Fijnekam legt uit: “Dagelijks lopen onze inwoners gevaar. Ook krijgen wij hierover veel klachten. Door de tijdelijke bebording is een groot aantal parkeerplaatsen in de omgeving niet door buurtbewoners te gebruiken. Dit zorgt ook voor irritatie. ProRail, schiet eens op!”. De brief van de T@B is gestuurd aan de heer Voppen, de hoogste baas van ProRail. De lokale partij pleit in de brief voor versnelde plaatsing van de verkeersregelinstallatie.

De brief aan ProRail leest u hier. 4 februari 2020

Gaan onze inwoners bijna 10% meer belastingen betalen! 


HARDINXVELD-GIESSENDAM – Dinsdag 28 januari 2020 werd in het Algemeen Dagblad vermeld dat de inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bijna 10% meer belastingen gaan betalen.


Mobirise

--"Doe je portemonnee maar open. Bewoners in de regio betalen dit jaar meer aan de gemeentelijke belastingen en heffingen. In Hardinxveld-Giessendam krijgen de bewoners te maken met de grootste kostenstijging: ze betalen bijna 10% meer dan vorig jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek nam alle gemeentelijke begrotingen onder de loep en ziet dat alle Nederlandse gemeenten samen 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen denken te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan vorig jaar.

Vuilnis

De gemeente Hardinxveld-Giessendam haalt dit jaar gemiddeld 492 euro per inwoner op. In 2019 betaalden bewoners gemiddeld 455 euro aan gemeentelijke lasten. Die kostenstijging wordt onder meer in de hand gewerkt omdat ze veel meer moeten betalen voor het ophalen van hun vuilnis. Kregen ze vorig jaar een rekening van 97 euro, dit jaar moeten ze er rekening mee houden dat ze gemiddeld per inwoner 120 euro kwijt zijn.

Wie daarentegen in Molenlanden woont, krijgt te maken met een minimale kostendaling van 0,1 procent. Gemiddeld zijn inwoners 471 euro aan gemeentelijke lasten kwijt, net als vorig jaar. Zij betalen in verhouding veel voor een bouwvergunning. De gemeente vraagt daarvoor 35 euro aan leges per inwoner. In 2019 was dat 31 euro. Alleen de gemeente Vijfheerenlanden is met 40 euro nog duurder.

Duurste plek

In Gorinchem tellen de inwoners voor zo’n bouwvergunning gemiddeld 29 euro neer. Die stad is in verhouding de duurste plek om te wonen. Gorcumers betalen dit jaar gemidddeld 665 euro aan lasten, veertien euro meer dan vorig jaar. " --

Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie het college de volgende vragen gesteld:

1. Heeft het college ook in de pers gelezen dat zij melden dat de lasten voor de inwoners met 10% stijgen?

2. Hoe verklaart het college de genoemde stijging van afvalstoffenheffing van € 97,00 (2019) naar € 120,00 (2020)?

3. Kan het college ons uitleggen hoe wij de vermelde 10% lastenstijging moeten zien in relatie tot de afgesproken inflatiecorrectie van circa 1,7%?

Zodra de beantwoording door het college is ontvangen, informeren wij u uiteraard.4 februari 2020

Qbuzz laat mensen betalen voor fiets.

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen. 
 

Mobirise

In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen.

Qbuzz heeft zelfs al een aanvraag richting de provincie Zuid-Holland gedaan om dit mogelijk te maken. De topvrouw van Qbuzz zegt “ dat de fietsen in de spits veel plaats innemen, dat het steeds drukker wordt en dat zij de enige vervoerder zijn die dit gratis aanbieden”

Daarnaast nemen de klachten als maar toe, worden treinstellen veel later omgebouwd dan toegezegd. Tijdens de spits gaan er twee treinstellen richting Gorinchem. Deze treinstellen zitten vaak voor minder dan de helft vol terwijl er één treinstel richting Dordrecht rijdt die in Hardinxveld CS al vol zit.

De reizigers organisatie ROVER en de provincie Zuid-Holland hebben vaak via de pers laten weten dat Qbuzz dit moet oppakken en beter moet zorgen voor de reizigers. Kortom er gaat veel mis.

Met dit voorstel wordt de reiziger niet geholpen maar juist gestraft.

De T@B heeft vragen gesteld aan ons college. Deze zijn openbaar net als de beantwoording daarvan.

Dick Fijnekam (Raadslid T@B)


16 december 2019

Renovatie Peulenpark
van start!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Komende week zal er gestart worden met renovatie van het Peulenpark.

Mobirise

Maandag 16 december is door de wethouder en alle betrokkenen de 1e boom geplant tussen het Facility point en het Peulenpark. Komende week zal er gestart worden met overige beplanting op dit terrein. Dit zal de start worden van de renovatie van het park. Alle betrokkenen waren aanwezig. Het buurtcomité, Luckoil, McDonalds, Visser Groenvoorziening, City Promotions en afgevaardigden van de gemeente, waaronder wethouder Boerman.

Namens de T@B was Paul Hoogstraten aanwezig.


15 december 2019

Wel of geen tunnel?

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. Dat gaat dus over de weilanden tussen de Merwedelingelijn en de Betuwelijn, tussen de wijk Over ‘t Spoor en het toekomstige bedrijventerrein.

Mobirise

 Wel of geen tunnel?

De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. Dat gaat dus over de weilanden tussen de Merwedelingelijn en de Betuwelijn, tussen de wijk Over ‘t Spoor en het toekomstige bedrijventerrein. Zo heeft de raad het stedenbouwkundig programma van eisen (spve) vastgesteld.  

Maar het verkeer wordt een uitdaging.

De plannen voor de eerste nieuwbouwwoningen zijn al ver. Dit zijn ongeveer 170 nieuwe woningen, die worden gebouwd ten westen van de wijk Over ‘t Spoor. Ook wordt met smart gewacht op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein. Volgens verkeersdeskundigen kunnen deze twee ontwikkelingen doorgaan door een aanpassing aan de huidige spoorwegovergang. De volgende stap is een verdere invulling van het gebied. Dit zal met name bestaan uit de uitbreiding van het bedrijventerrein en meer woningbouw.  

Zo willen we voldoende woningen bouwen voor onze inwoners. Passend bij het dorpse karakter van Hardinxveld-Giessendam. Maar we willen verkeersopstoppingen en files voorkomen. De bewoners van de wijk Over ‘t Spoor moeten wel fatsoenlijk van en naar hun wijk kunnen rijden. Hoe realiseren we dat? Volgens berekeningen moet voor de lange termijn een goede verkeersoplossing worden bedacht. De spoorwegovergang en de Spoorweg kunnen anders het verwachte verkeer niet aan. Tijdens de spits is het nu al druk bij de overgang. Gedacht wordt aan een heuse tunnel onder de Merwedelingelijn.  

Burgemeester en wethouders onderzoeken of een tunnel haalbaar is. In de gemeenteraadsvergadering werd gesproken over het stellen van de voorwaarde dat een goede verkeersoplossing vereist is, voordat ‘t Oog verder wordt bebouwd. De T@B vindt een verkeersoplossing erg belangrijk. Maar tegelijk waarschuwt de T@B ervoor dat een verkeersoplossing geen vereiste is voordat ‘t Oog verder in fases wordt ontwikkeld. De T@B wil het gebied niet helemaal ‘op slot zetten’. Dit zonder een oplossing uit het oog te verliezen!  

Een tunnel is niet een doel, maar een middel. Een tunnel kost enorm veel geld. Ook is het de vraag of het ruimtelijk haalbaar is. Andere oplossingen moeten we daarom niet uitsluiten. De T@B pleitte hiervoor in de gemeenteraad. We hopen dat er snel duidelijkheid komt en een maatregel die leidt tot een acceptabele oplossing. Dit zodat ‘t Oog in de toekomst goed bereikbaar blijft!


11 november 2019

Bijdrage van de T@B op de Begroting 2020-2023


HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 7 november 2019 deed Henk van Tilborg namens de T@B de volgende bijdrage in het begrotingsdebat.

Mobirise

Voorzitter,

Vanavond debatteren wij over de begroting voor 2020. Een begroting die bestaat uit inkomsten van € 52,6 mio en € 52,1 mio uitgaven en dus een positief begrotingsresultaat van € 500K. Voor ik u meeneem naar de te bespreken onderwerpen, wil ik eerst een ieder binnen dit huis bedanken voor het samenstellen van deze begroting en het beantwoorden van de technische vragen.

Reserves en voorzieningen (pag. 134)

In de Staat van Reserves & Voorzieningen worden de gelden die worden ontvangen door de verkoop van de aandelen Eneco verantwoord. Het college stelt de volgende besteding voor:

Algemene reserve (afbouw schuld)    € 4.000.000

Reserve Duurzaamheid    € 2.500.000

Reserve Waterbeheerplan (bagger)    € 1.000.000

Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen    € 2.500.000

Totaal    € 10.000.000

Voorzitter, in eerdere raadsvergaderingen en bijeenkomsten heeft de T@B haar bedenkingen geuit over deze voorgestelde verdeling. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft wethouder Boerman aangegeven om met een nadere onderbouwing van deze onderwerpen te komen.

Laat ik op voorhand zeggen, dat de T@B geen moeite heeft met afbouwen van de gemeentelijke schuld, de Reserve Waterplan en de Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen. Wel hebben wij nog steeds vraagtekens bij de reservering Duurzaamheid.

In het Raadsvoorstel dat wij in De Ontmoeting van 17 oktober jl. met elkaar hebben besproken, staat bij het hoofdstuk “Duurzaamheid” letterlijk te lezen: “Het gaat hier nadrukkelijk om een raming, waarvoor op dit moment geen onderbouwing aanwezig is.” Wij ontkennen niet dat er de komende jaren ontwikkelingen komen op dit gebied, maar we hebben dus geen enkel idee wat de kosten hiervan zijn en wat de landelijke overheid hieraan gaat bijdragen. Of willen we het beste jongetje van de klas zijn?

In het Raadsvoorstel van 17 oktober jl. wordt een toelichting bij de uitgaven aan Duurzaamheid gegeven. Hier staat vermeld dat wanneer we nu niet instemmen dit een negatief effect heeft van € 100K per jaar voor de komende 25 jaar. Volgens mij gaat dit enkel op wanneer er uitgaven gedaan moeten worden en er geld geleend moet worden. Maar voorzitter, als we de voorgestelde € 2,5 mio aanwenden om de schuldenlast verder terug te dringen levert dit toch een enorme besparing op? De gemiddelde rente voor 2019 is 2,5%. En dat berekend over € 2,5 mio geeft een structureel voordeel van € 62,5K!

-- Daarom vragen wij het college wat zij ervan vinden om de voorgestelde bestemming voor de Reserve Duurzaamheid niet nu al te oormerken, maar toe te voegen aan de Algemene Reserve. Zodra er dan concrete plannen zijn om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, kunnen we hier als raad alsnog een besluit over nemen. Ik hoor graag het standpunt van het college.

Programma 11 (pag. 52) – Bouwen, wonen en gebruiken – Buitendijkse jachthaven

De Buitendijkse Jachthaven staat al lang op de agenda en op gezette momenten worden wij als raad over de voortgang geïnformeerd. Het betreft dan meestal een weergave van gevoerde gesprekken, overleggen en uitgevoerde onderzoeken.

-- Maar is er van dit dossier een concreet projectplan en planning? Heeft u in beeld wanneer er tot besluitvorming wordt overgegaan? 

Programma 11 (pag. 52) – Bouwen, wonen en gebruiken – Boezemgemaal waterschap

Bij het onderwerp Buitendijkse Jachthaven wordt afgesloten met de vermelding van het nieuw te bouwen boezemgemaal. Voorzitter, wij hebben in de begroting verder niets terug kunnen lezen over dit voor ons dorp ingrijpende en voor sommige inwoners pijnlijke project. Ook bij de toekomstige ontwikkelingen (pag. 61) wordt hier niets vermeld.

-- Mogen wij er vanuit gaan dat dit project voor de gemeente budgetneutraal wordt uitgevoerd?


Toekomstige ontwikkelingen (pag. 61)

Overdracht beheer wegen waterschap (programma 4 Verkeer en vervoer)

Wat wel bij de toekomstige ontwikkelingen is vermeld, is dat de wegen buiten de bebouwde kom nu worden beheerd door het Waterschap Rivierenland. Omdat het waterschap het wegenbeheer niet tot haar kerntaak ziet, wordt er daarom een verkenning gedaan om het beheer van de wegen over te dragen naar de gemeente. Voorzitter, omdat het waterschap geen budget meegeeft, zien wij als T@B een enorme kostenpost op ons afkomen. In het verdere proces zullen wij dan ook uiterst kritisch zijn.

Programma 9 (pag. 44) – Zorg en Welzijn – Uitvoeringskosten MAG

Als het gaat om de uitvoeringskosten van de MAG heeft het college de opdracht van de raad gekregen om de kosten van de penvoerder te dekken binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Nu heeft de raad besloten de kosten voor 2019 eenmalig te dekken vanuit de MAG-budgetoverschotten, maar nu worden we geconfronteerd met een aanvullende dekking. Maar door ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten kunnen de kosten niet opgevangen worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente.

-- Omdat er nu structurele middelen worden gevraagd, lijkt het erop of het college de toegezegde denkrichtingen niet echt series wil onderzoeken. Wij willen het college toch adviseren de eerdere opdracht serieus op te pakken!

Programma 10 (pag. 50) – Gezondheid en milieu – Waardlanden

Bij de voorbereidingen op de Najaarsnota, maakte de fractie van de T@B zich nog zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen Waardlanden en de hiermee gepaard gaande stijging van de tarieven voor onze inwoners. In een memo van de portefeuillehouder werd kort voor de behandeling van de Najaarsnota gemeld, dat door een verkeerde berekening de kosten voor onze inwoners aanzienlijk minder zullen stijgen, namelijk van € 287 naar € 292; een stijging van enkel het inflatiepercentage. Voorzitter, het college heeft ons laten schrikken!

Programma 7 (pag. 34) – Samenleven – Beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal

De T@B vindt het een prima idee om het komende jaar te gebruiken om een keuze te maken in de beheersvorm van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal. Omdat de begroting laat zien dat er enkel voor 2020 een eenmalig bedrag voor begroot is, gaan wij ervan uit dat dit project ook in 2020 wordt afgerond.

Programma 7 (pag. 34) -Samenleven – Particulier initiatief buitenzwembad

Een van de speerpunten van dit college, wat tevens een speerpunt van de T@B is, is het buitenzwembad. Is het eerste initiatief stopgezet, nu is er een intentieovereenkomst getekend met een nieuwe partij. De T@B volgt de ontwikkelingen met grote interesse en wij vinden het een geweldig streven van alle bij dit initiatief betrokken partijen om in 2021 weer een buitenzwembad voor onze inwoners te hebben.

Programma 6 (pag. 32) – Scholing – Huisvesting Regenboog

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota, stelde collega Dick Fijnekam de vraag aan het college om na te denken over een structurele oplossing voor de huisvesting van de Regenboogschool in plaats van te kiezen voor een tijdelijke oplossing. Omdat het college kiest voor een noodlokaal, concluderen wij dat de leerlingenprognose een tijdelijke piek laat zien.

-- Graag vernemen wij van het college of deze conclusie juist is.

Tot slot

Voorzitter, ik rond af. In de beperkte spreektijd heb ik getracht onderwerpen te bespreken die wij als T@B belangrijk vinden. Ik heb daarbij enkele vragen aan het college gesteld en ben benieuwd naar de beantwoording van deze vragen.

Henk van Tilborg

raadslid31 oktober 2019

T@B reactie
op de najaarsnota 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Henk van Tilborg onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de najaarsntoa 2019 ingebracht.  

Mobirise

NAJAARSNOTA 2019

Vanavond bespreken wij de Najaarsnota over 2019. Een nota waarin duidelijk wordt gemaakt dat onze gemeente vermoedelijk afstevent op een negatief exploitatieresultaat per 31 december. 

Mochten we bij de vaststelling van de primaire Begroting nog rekenen op een positief resultaat van zo’n € 50K, is dit nu bijgesteld naar een verlies van € 165K. De voornaamste mee- en tegenvallers worden vermeld en toegelicht. Enkele van deze oorzaken en nog enkele andere punten wil ik graag met u doornemen.

Bouwleges (pag. 2; pag. 26) 

Door het toepassen van een andere systematiek voor het ramen van de bouwleges wordt het resultaat € 200K minder. Ongetwijfeld speelt het Programma Aanpak Stikstof hier ook een negatieve rol. Maar wat gaat het college doen om de op stapel staande bouwprojecten te versnellen? 

Rentelasten en -baten (pag. 2)

In 2014 heeft het toenmalige college ingezet op het terugdringen van de schulden en de daarmee gepaard gaande rentelast. De weg die toen is ingeslagen en nog steeds wordt gevolgd, resulteert in een sterke daling van de langlopende schulden (van € 41 mio naar € 29 mio) en de rentelast van € 1,4 mio naar € 0,7 mio). De rentelast is inmiddels zo goed als gehalveerd! Opvallend is de vermelding van rentebaten op een dit jaar afgesloten lening!

Gemeentehaven (pag. 11)

Ook in onze gemeente ondervinden we oponthoud bij de ontwikkeling van de gemeentehaven. In de onderwaterbodem is PFOA aangetroffen. De T@B-fractie vraagt het college wat de financiële gevolgen voor de gemeente, de aannemer en voor Den Breejen Shipyard als gebruiker zijn?

Verkeerssituatie Nieuweweg-Noord (pag. 13)

Voor de verbetering van de verkeerssituatie van de Nieuweweg Noord zijn werkbijeenkomsten gehouden en er wordt gesproken over een nieuwe ontsluitingsweg. Maar wat hebben we nu bereikt, wat is de voortgang en wanneer denkt het college met concrete plannen te komen?

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs (pag. 15)

Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren zijn diverse mooie projecten georganiseerd. Een ander concreet resultaat is de getekende intentieovereenkomst tussen de Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Gilde Vakcollege Techniek, de STC Group en maritieme techbedrijven; De opzet is dat er in 2020 gestart gaat worden met MBO en zo mogelijk HBO-opleidingen. Dit zou voor ons dorp en voor de regio een geweldig aanwinst zijn!

Dividend Eneco (pag. 15)

De verkoop van Eneco is inmiddels in gang gezet en de verwachting is dat in het komende jaar de verkoop een feit is. Over de besteding van de verwachte opbrengst van minimaal € 10 mio is door de raad reeds gesproken. Maar de definitieve bestemming zal bij de behandeling van de Begroting 2020 aan de orde komen.

Duurzaamheid (pag. 24)

Het onderwerp Duurzaamheid zal de komende jaren prominent op de agenda staan. In dit jaar zijn reeds de eerste stappen gezet door de gemeente en besluiten genomen door de raad. Ook wordt er gemeld dat het Onderzoeks Centrum Drechtsteden (OCD) een onderzoek uitvoert; een kwalitatief onderzoek naar het sentiment van inwoners als het gaat om Duurzaamheid. Voorzitter, is dit onderzoek in opdracht van de gemeenteraad gedaan En wanneer worden de resultaten met ons gedeeld? En wat kunnen we hiermee?

Afvalstoffenheffing (pag. 25)

De afvalstoffenheffing voor onze inwoners baart de fractie van de T@B al enige tijd zorgen. Zo hebben wij vorig jaar aangedrongen op een demping van de toen voorliggende stijging van deze kosten. Bij de vaststelling van de belastingen en tarieven in december 2018 is dit idee overgenomen door het college. Maar een verdere stijging lijkt onontkoombaar. De fractie van de T@B vraagt zich wel af hoe het kan dat onze inwoners € 287,00 betalen en de inwoners van Sliedrecht “slechts” € 200,00 bij een kostendekkendheid van 82%? Mogen wij van het college ook nu weer een voorstel tot demping van de inwonerslasten verwachten? Het kan naar onze mening niet zo zijn dat onze inwoners geconfronteerd worden met een kostenstijging en niets van de Eneco gelden terugzien.

Bedrijfsvoering – Functiewaarderingssystematiek (pag. 31)

In de Najaarsnota lezen wij verschillende keren dat er personele problemen zijn. Met als gevolg dat projecten niet of later worden uitgevoerd en dat er met extern ingeleend personeel wordt gewerkt. Nu lezen wij bij het hoofdstuk Bedrijfsvoering dat er gekeken wordt naar een nieuw functiewaarderingssysteem. Heeft het college de verwachting dat met de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem het personeelstekort wordt opgelost? Of zijn hier andere maatregelen voor getroffen?

Risico’s – Ondernemen en bedrijvigheid (pag. 33)

In de Risico paragraaf wordt gesproken over een goede verbinding met de halte De Blauwe Zoom. Een rolstoelvriendelijke voorziening treffen zou zo’n € 5 mio (excl. BTW) gaan kosten. Voorzitter, voor een bedrijventerrein van circa 10 ha vraagt de fractie van de T@B zich af of dit realistisch is.

Henk van Tilborg

raadslid T@B


19 september 2019

Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.


Mobirise

“Voor ons ligt het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022.

Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.

Het was een andere tijd. Is het dan ook waar dat er minder werd ingebroken of gestolen? Dat zou ik zo 123 niet weten. Er was in ieder geval geen buurtpreventie, geen WhatsApp groep en van sociale media via de smartphone was al helemaal geen sprake. Nu weten we alles van elkaar in en ver buiten onze gemeente. Dit levert vaak ook veel op. Oproepen via deze sociale media als iemand wordt vermist creëert een groot bereik waardoor de kans dat iemand gevonden wordt toeneemt.

Afgelopen zaterdag hebben de hulpdiensten zichzelf weer van hun beste kant laten zien. Onze inwoners hebben zich laten informeren. Niet alleen wat de hulpdiensten kunnen betekenen maar ook wat ze zelf kunnen doen aan preventieve maatregelen.

Het is goed dat dit veiligheidsplan weer eens opgepoetst en aangepast wordt. De keuze voor deze 3 thema’s, daar kan de T@B zich in vinden. Vooral onze kwetsbare inwoners worden steeds meer het slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit. Goed om hier blijvend aandacht aan te geven en een prominente plek te geven in het jaarlijks uitvoeringsplan wat hieruit voortvloeit. Wat ook opvalt, is dat in de doelstelling er een streefwaarde staat van < 24. Volgens ons moet het streven altijd 0 zijn. Misschien niet realistisch maar dat moet altijd het streven zijn.

Dan het thema Ondermijning. Dat dit in ons dorp plaatsvindt, daar twijfelen wij niet aan al zijn het vooral signalen, zachte informatie en onderbuikgevoelens. Het RIEC geeft aan dat er voldoende aanleiding is om de situatie in de nabije toekomst beter te gaan monitoren. Er is zelfs een oververtegenwoordiging van bedrijven in de volgende branches:

Autobedrijven, sportscholen, horeca en persoonlijke verzorging.

De T@B wil het college en in het bijzonder de portefeuillehouder meegeven dat deze bedrijven bij voorbaat niet op een aparte lijst komen te staan. Als deze ondernemers in onze gemeente willen uitbreiden of zich willen vestigen moeten zij net als alle andere bedrijven in andere branches, behandeld worden. Geen loket ergens achterin maar gewoon aan het hoofdloket. Onze gemeente moet uitstralen dat iedere ondernemer welkom is.

Als laatste wil ik refereren aan de tekst welke genoemd in de inleiding. Ons uitgangspunt is dat wie overlast veroorzaakt, wordt aangesproken, gewaarschuwd en indien nodig wordt er gehandhaafd of zorg verleend.

Prachtige volzin en de T@B hoopt dat niet alleen handhaving een goede plek krijgt in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s maar ook hoe gaan we onze inwoners bereiken? Daarnaast is het belangrijk dat iedereen binnen onze gemeente bij één loket zijn of haar klachten over veiligheid, overlast en andere vormen van criminaliteit kwijt kan. Niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vooral de term ‘daar zijn wij niet van’ komt veel te vaak voor en daarmee creëer je dat onze inwoners geen melding en of aangifte meer doen. Geef onze inwoners het gevoel dat ze gehoord worden. Hiermee creëer je een veel beter beeld van de samenleving.“


Dick Fijnekam

Fractievoorzitter , Transparante Partij voor Algemeen Belang


27 juni 2019

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020 - 2023

Mobirise

“Ons dorp door een andere bril bekeken”. 

Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op gezonde spanning.

Ik neem u vanavond mee tijdens een ‘rondje Hardinxveld-Giessendam’.

-- Het is mooi weer, we pakken de fiets en rijden langs mooie plekjes in ons mooie dorp. Tijdens wat tussenstops zullen een aantal voor de T@B belangrijke onderwerpen worden besproken. Laten we zeggen, het is zaterdag, rond de 23 graden, zon en weinig wind.

We starten de fietstocht en rijden via de Paralelweg naar de Sluisweg. Je komt dan al snel in gebieden waar sporten centraal staat. Links en rechts kan er volop gesport worden. Dan sluipt het onderwerp MAG ineens door je hoofd.

Er is in 2016, tijdens het aannemen van een amendement, afgesproken dat de kosten voor de penvoerder voor 2018 gedekt zou worden uit de reserve sociaal domein en dat deze kosten vanaf 2019 primair gedekt gaan worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Onze gemeente Hardinxveld-Giessendam wel te verstaan. Voor 2020 en verder is nog geen dekking gevonden. Het college stelt voor om 50K op te nemen voor 2020 en de jaren daarna twee keer 30K. In de risicoparagraaf staat opgenomen dat dit mogelijk niet toereikend zal zijn. Wat de T@B betreft is dit inderdaad een risico en moet dit de laatste keer zijn.

Voorzitter, mijn partij is op dit moment niet gelukkig hoe de MAG op sommige punten wordt uitgevoerd na invoering van nieuwe regels die door Stuwkr8 zijn ingevoerd.

De T@B is voor de MAG, maar niet op deze manier. Dit lijkt veel op de oude subsidieregeling. Mijn vraag is aan de wethouder, wat gaat de wethouder hieraan doen?

-- We stappen weer op de fiets en zetten onze tocht voort. Als je veel inspanningen verricht moet je waken voor de hongerklop. Het is mooi weer en we gaan op zoek naar een terras ergens in ons dorp.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is een terras aanwezig bij ‘de Buurman’ op het hoekje van de Peulenstraat - Talmastraat. Daar aangekomen bestellen we een hapje en een drankje. Onder het genot van dit drankje kom je al snel op het punt “Verlevendiging van het Centrum”.

Het doet de T@B goed dat dit onderwerp is opgenomen in de perspectiefnota. Het coalitieprogramma zegt daar iets over en in ons verkiezingsprogramma staat het ook  vermeld. Het doet de T@B dus goed dat alle seinen op groen staan. Hierna komt altijd de ‘ja maar’ om de hoek kijken. 

Er is onlangs door het college een pilot gestart voor een terras bij ‘t Kraaienest en de Buurman. De uitkomst is dat het terras bij de Buurman definitief is en dat er nog een vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijkheden voor een terras bij ‘t Kraaienest. Dit deel van de pilot is stop gezet met als voornaamste reden ‘onveilige situatie’. Voorzitter, ik vraag mij dan een aantal zaken af.

Toen de pilot destijds is gestart waren de omstandigheden dezelfde als dat ze nu zijn. Als de reden is dat de verkeersveiligheid in het geding is, dan was dat vooraf toch ook al bekend? Zijn er in de tijd dat het terras er even heeft gestaan, onveilige situaties ontstaan of erger, ongelukken gebeurt? De Damstraat nodigt niet uit om hard te rijden en als automobilist ben je ‘te gast’ in of rondom het centrum van ons dorp.

Als we streven naar een “verlevendiging van het centrum” is het stopzetten van deze pilot op voorhand een verkeerd signaal. De T@B vraagt aan de andere partijen wat zij hiervan vinden en roept het college op om het terras, totdat bekend is wat de uitslag van het onderzoek is, terug te plaatsten. Tevens vraag ik het college de uitkomst van het onderzoek, welke in week 26 opgeleverd zou moeten zijn, te delen met de ondernemer en de aanbevelingen nog voor de zomer door te voeren.

-- Het drankje is gedronken en samen met het hapje is de hongerklop uitgebleven. Al fietsend ben je wel eens aan het fantaseren en rijden we langs het Facility Point en zie ik in mijn ooghoek een reclame boodschap van de Postcode Loterij. Ik heb ook een lot, wanneer wordt mijn miljoen een keer uitgekeerd? Je denkt dan aan een nieuwe auto, mooie vakantie of vernieuwingen in en rondom je huis. Alleen jammer dat dit nog steeds fantaseren is, want de realiteit is anders.

Er is in 2017 door de raad ingestemd met het voorgenomen besluit om het aandelenbelang van Eneco te verkopen. De verkoop staat gepland eind 2019 begin 2020. Het college rekent zich ook rijk en verwacht dat het 10 miljoen oplevert.

Dat is nog niet alles. Het college heeft het ook al ingevuld. De term die wij binnen de Veiligheidsregio vaak gebruiken is “nivea”. Dit betekent “niet invullen voor een ander”.

Verkoop de huid niet voordat de beer is geschoten. Ten eerst is Eneco niet verkocht en staan deze Euro’s niet op onze bankrekening. Op dit moment is het erg onrustig op onze aardbol. Spanningen op de handelsmarkt en in het Midden Oosten. Het bedrag kan ook zomaar tegenvallen en wat gaat er dan gebeuren met de voorgestelde bedragen en thema’s?

Op zichzelf zijn benoemde thema’s niet gek bedacht. De T@B zou graag zien dat het thema “voorzieningen” toegevoegd wordt. Denk hierbij aan het buitenbad. Het buitenbad is voor onze inwoners meer dan welkom.

De T@B snapt als we hiermee niet akkoord gaan, er problemen ontstaan in de resultaten. De T@B kan echter pas instemmen als het college toezegt hierop terug te komen zodra bekend is dat Eneco is verkocht en het bedrag is vastgesteld. Zodra het college dan met een voorstel komt kan het in de raad besproken worden. Hiermee houd je het zuiver, weet je wat er te verdelen is en hangen we daar mooi thema’s aan. De T@B vraagt het college om een toezegging dat zij met een nieuw voorstel komt. Niet op voorhand thema’s en bedragen vast leggen maar op een ander moment tijdens een debat over de thema’s en de bedragen te debatteren. Kan het college dat toezeggen?

-- Al rijdend is het wel raadzaam om de aandacht op de weg te blijven houden. Van al dat fantaseren ben je niet meer zo scherp. We zijn weer onderweg en fietsen over de mooie Rivierdijk. De wind steekt wat op, maar gelukkig we rijden op een e-bike dus even van de eco-stand af.

In de toekomstige ontwikkelingen wordt gesproken over “Overdracht beheer wegen waterschap” aan de gemeenten.

Op dit moment worden de wegen beheerd door het waterschap rivierenland. Het idee is om in overleg met Waterschap en Gemeenten dit beheer over te dragen naar de Gemeenten.

Al met al wordt de Gemeente hier niet beter van en zal dit tot hogere lasten leiden. De T@B schrikt van het feit dat deze hogere lasten wellicht moeten worden gecompenseerd door een OZB verhoging. Het mag bekend zijn dat wij als T@B daar niet voor zijn. Wellicht kunnen er bij onderhandelingen afspraken worden gemaakt over ruimere openingstijden voor de sluisjes in de zomerperiode, of oplossingen voor een goede ontsluiting vanuit ’t Oog naar het centrum. Het kan ook leiden tot kansen. De T@B houdt dit, ondanks dat het onderzoek nog loopt, nauwlettend in de gaten.

-- Via de sluisjes richting de IJzergieterij komen we langs de plek waar de locatie is gepland voor de buitendijkse jachthaven. We stappen hier even af om hier kort bij stil te staan.

Kan het college aangeven wat de stand van zaken is wat betreft de buitendijkse jachthaven?

-- Voor het laatste deel van onze fietstocht rijden we Boven Hardinxveld binnen. Komend vanaf Beneden Hardinxveld, rijdend langs het pontje links de bocht om. We komen langs de scholen “de Merwedeschool” en “de Regenboogschool”.

Voorzitter het laatste wat ik aan wil halen is de tijdelijke locatie voor de Regenboogschool. Toen de school onlangs is gebouwd zijn er leerlingen prognoses gemaakt. De daadwerkelijke leerlingen aantallen blijken hoger uit te vallen dan de prognose heeft gesteld. De aantrekkingskracht van een nieuwe school maar ook een levendige dorpskern, kan een verklaring zijn van deze hogere leerlingen aantallen. Het college stelt voor om een tijdelijke huisvesting te realiseren. De T@B stelt voor om de lange termijn leerlingenprognoses opnieuw tegen het licht te houden en serieus te overwegen om een permanente oplossing te bedenken voor uitbreiding van de Regenboogschool i.p.v. veel geld uit te geven aan ‘zeer lange’ tijdelijke oplossing.

Voorzitter, ik ga afronden. We maken nog een korte stop aan het strandje langs de rivier. We springen even snel in het water, zwemmen wat en rusten wat uit op het strandje. U bent meegenomen in mijn ludieke rondje Hardinxveld-Giessendam.

Ik dank een ieder die hard gewerkt heeft aan deze perspectiefnota.


Dick Fijnekam

Fractievoorzitter , Transparante Partij voor Algemeen Belang


27 juni 2019

T@B reactie op de jaar- rekening 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 27 juni 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de jaarrekening 2018 ingebracht. 

Mobirise


Terwijl ik dit betoog schrijf, zit ik in mijn zwembroek buiten in mijn tuin terwijl veel kinderen genieten van het mooie weer. Er wordt volop gezwommen in de Giessen nabij de Peulensluis. Velen van hen weten niet dat wij ooit een fraai buitenzwembad hadden. Helaas hebben wij in de media moeten lezen dat het initiatief van enkele ondernemers is mislukt. Maar gelukkig konden wij in het Algemeen Dagblad van 22 juni jl. lezen dat onze wethouder Trudy Baggerman bezig is met een nieuw reddingsplan; wat zou het geweldig zijn als de buitenbaden van zwembad De Duikelaar na zoveel jaar weer beschikbaar zijn voor onze jeugd! 

Maar nu terug naar de jaarrekening 2018. Een jaarrekening die ons een positief resultaat toont van € 29.600,00. In vergelijking met voorgaande jaren een beduidend lager resultaat, maar daarom niet minder fraai.

Het genoemde resultaat wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. En voordit resultaat heeft het college een bestemmingsvoorstel gepresenteerd. Voorzitter, met dit voorstel kunnen wij instemmen!

Echter, het CDA heeft een amendement ingediend waarbij voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het Sociaal Domein volgens het raadsbesluit van 07 juli 2016 terug te storten in de Reserve Sociaal Domein. Uiteraard begrijpen wij deze voorgestelde wijziging, maar wij zijn benieuwd naar de mening van het college. Wel vragen wij ons af wat het nut is nu de Rijksbijdrage sinds 2019 in de Algemene Uitkering is opgenomen.

Verder wil ik graag kort stilstaan bij een voor de fractie van de T@B belangrijke mijlpalen.

- - Klimaatbestendiger maken gemeente voor extreme regenval (pag. 21)

In Het Kompas van gisteren stond te lezen dat het Waterschap Rivierenland voornemens is een nieuw gemaal te gaan bouwen in onze gemeente aan het einde van het Kanaal van Steenenhoek. Om het water daar te krijgen wordt er een boezem aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. Tijdens een eerdere bijeenkomst van het Waterschap werd verteld dat deze boezem, afhankelijk van de capaciteit van dit gemaal, tot zo’n 100m breed kan worden! Deze maatregel moet uiteindelijk voorkomen dat onze Alblasserwaard onderloopt als gevolg van klimaatverandering. 

Dit is een ingrijpende maatregel die verstrekkende gevolgen heeft voor onze inwoners! Ook zijn wij benieuwd naar de oplossingen die gevonden moeten worden om de spoorlijnen en de snelweg te passeren.

- - Maritieme Opleiding (Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs pag. 23)

Gisteren konden wij in Het Kompas lezen dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Gilde Vakcollege Techniek en de STC Group een overeenkomst hebben getekend die de realisatie van een opleidingstraject op MBO en zo mogelijk op HBO niveau voor de maritieme techbedrijven; geweldig dat het initiatief van onze oud-wethouder Benhard van Houwelingen door het huidige college is omgezet in concrete actie;dit doet de fractie van de T@B deugd!

- - Verkenning privatisering sporthallen (Nieuwe sportvoorziening Boven-Hardinxveld pag. 32) 

Wij zijn content met het gegeven dat de verkenning loopt en hopen dat sporthallen “De Wielewaal” en “De Appelgaard” op niet al te lange termijn in een andere beheersvorm kunnen worden overgedragen.

- - Afval gebruiken als grondstof (pag. 42)

Het scheiden van afval en de hiermee gepaard gaande kosten zijn al langer een zorg van de T@B. Zo hebben wij de tarieven tijdens Het Debat van december 2018 ook aan de orde gesteld. Wij zijn als het gaat om de tarieven van afvalinzameling in de toekomst niet gerustgesteld; wanneer er geen afdoende aanpassingen in het inzamelsysteem worden doorgevoerd, zal een verdere stijging van de tarieven onafwendbaar zijn. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de resultaten van de evaluatie die door het bestuur van Waardlanden wordt uitgevoerd.

- - Terugdringen Overhead, inhuur van externen& arbeidskosten (pag. 50 & 61 & 198)

De fractie van de T@B is altijd scherp op de kosten van overhead en uitvoering inclusief de kosten van inhuur. Daarom ook hebben wij gevraagd naar een toelichting op de gestegen kosten van inhuur met € 160K. Dit antwoord heeft ons gerustgesteld en wij gaan er dan ook vanuit dat voor het lopende jaar deze kosten gaan dalen. Uiteindelijk is er op personeelskosten zo’n € 635K minder is uitgegeven.

- - Verminderen schuld en groei rentedruk (pag. 50 & 91)

Het stokpaardje van de T@B! Vanaf 2014 maakt de T@B onderdeel uit van het college en hebben wij samen met onze coalitiepartners ingezet op het verlagen van de schuldenlast en de hiermee gemoeid gaande rentelast. Gelukkig zijn ook dit jaar de langlopende schulden met bijna € 4MIO afgenomen en ook de rentelast is met ruim € 115K verminderd. Ook zijn er in 2018 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.

En ja, ik weet dat er kortlopende leningen zijn afgesloten, maar hier wordt gelukkig geen rente voor betaald. Voor de volledigheid: Deze leningen zijn aangegaan omdat een aantal grotere opbrengsten zijn doorgeschoven naar 2019. 

- - Paragraaf Lokale Heffingen (pag. 68)

In de getoonde tabel wordt helaas een verkeerd percentage vermeld. Voor het jaar 2018 zijn de woonlasten niet gestegen, maar juist gedaald. Onze technische vraag hierover werd gelukkig positief bevestigd.

Ook het percentage over 2017 geeft een verkeerd beeld. In dat jaar zijn de woonlasten met slechts 1,0% gestegen en niet met de vermelde 5,6%!

- - GR Drechtsteden (Toelichting op de balans pag. 142)

Als gevolg van de invlechting is afgesproken dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam afziet van toekomstige winstuitkeringen voor een totaalbedrag van € 700K. Inmiddels is hier voor 2017 reeds € 92,5K en voor 2018 314K afgeboekt op dit bedrag van € 700K. Er resteert daarom nog “slechts” een bedrag van € 293,5K. Voor de fractie van de T@B zijn dit positieve ontwikkelingen!

- - Reserves (pag. 147)

Ook de ontwikkeling van de reserves & voorzieningen worden op de voet gevolgd. De jaarrekening toont aan dat deze in 2018 met zo’n € 1.200K zijn toegenomen. Zoals ik vorig jaar ook opmerkte, neemt de financiële kracht en stabiliteit van onze gemeente weer verder toe!

- - Tot slot

Voorzitter, de jaarrekening 2018 kan rekenen op de goedkeuring van de fractie van de T@B inclusief de voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat.

Graag wil ik eindigen met een dankwoord aan de ambtenaren die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de jaarrekening!


Henk van Tilborg 

raadslid , Transparante Partij voor Algemeen Belang15 juni 2019

T@B polst op Zomerbraderie mening over afvalbrengstation

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 15 juni 2019 polste de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) de mening van inwoners over de nieuwe regels op het afvalbrengstation. De lokale partij stond met een, van hout gemaakte, bus en aanhanger op de Zomerbraderie in de Peulenstraat. 

Mobirise

Afvalbrengstation

De nieuwe regels op het afvalbrengstation zijn al langer onderwerp van gesprek. Waardlanden voert deze taak uit voor de gemeente, maar heeft onlangs nieuwe regels gemaakt. Hierdoor is het voor

inwoners met een aanhanger of auto met bedrijfsreclame niet meer mogelijk om afval te brengen. Om bedrijven te weren is dat geen verkeerde keuze, maar hier kunnen inwoners ook onder lijden. Een beschikbare aanhanger van Waardlanden lenen vinden veel inwoners ongemakkelijk, onder andere omdat de gebruikstijd te kort is. Op de Zomerbraderie konden inwoners hun mening invullen en kregen zij van de T@B een zakje lekkere autodrop.

Zorgkosten  

Tijdens de Zomerbraderie voerde de lokale partij ook gesprekken met inwoners over de kostenstijging in de zorg. De T@B vroeg aan inwoners waarvan de gemeente de zorgkosten het beste kan betalen. Er ontstonden goede gesprekken. De T@B-tent was voorzien van een pop verkleed als verzorgende.

Aan de slag  

Ondanks kleine regenbuien kijkt de lokale partij terug op een geslaagde Zomerbraderie. De T@B gaat aan de slag met de opgehaalde informatie. Meer hierover leest u binnenkort op www.tabhg.nl. Heeft u hierover vragen dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de T@B. 

Mobirise
Adres

Rivierdijk 97
3372 BJ Hardinxveld-Giessendam

Contacten

secretariaat@tabhg.nl       Telefoon 06 - 21 68 23 74


27 juni 2019