17 september 2020

amp template

Zienswijze om de Regionale Energie Strategie

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 17 september, is er in De Raad gedebatteerd over de Zienswijze om de Regionale Energie Strategie. 

Mobirise

Zienswijze om de Regionale Energie Strategie. 

Binnen de Drechtsteden kan elke gemeente zijn zienswijze indienen. De door De Raad opgestelde zienswijze is op 17 september besproken en zal verstuurd worden.

Hierbij de tekst van Raadslid Paul Hoogstraten:

Er is afgelopen maanden veel werk verzet door het college en de werkgroep (Woordvoerders van alle fracties) om het Concept RES 1,0 op tijd aan te kunnen bieden aan Het Nationaal Programma RES.

Hier zaten soms voor de fracties korte tijdsspanners tussen, zoals ook door ons al aangegeven. De T@B is uiteindelijk blij met dit concept en vindt dus ook dat het College samen met de te vormen werkgroep, hiermee aan de slag kan gaan.

Wij willen het College hier dan ook voor bedanken. Starten met zaken die haalbaar en betaalbaar zijn en niet te hard van stapel lopen en de focus nu leggen op ons gedane bod.

De T@B ziet gelukkig veel punten terug van onze zienswijze in de tot stand gekomen gezamenlijke zienswijze.

Vooral zijn wij blij dat alle partijen terughoudend zijn met windmolens in ons dorp en dat we op andere middelen gaan inzetten.

Er wacht ons nog een uitdaging betreft de warmtetransitie, want hier zijn voor ons dorp momenteel weinig opties buiten aardgas. Wij vinden dan ook dat deze punt 10 van de zienswijze een heel belangrijke. Niet te snel overgaan, maar samen met regionale deskundigen kijken naar andere mogelijkheden en hier pas wat mee doen als dit een juiste vervanger lijkt te zijn. Ander bronnen, waaronder waterstof moet hier niet uit het oog worden verloren.

Al met al kunnen wij ons dus vinden in deze zienswijze en willen alle betrokken partijen succes wensen met de uitvoering en eventuele bijstelling wanneer noodzakelijk, dit is uiteindelijk nog een concept met cijfer 1.

Het blijft belangrijk dat we horen wat onze inwoners vinden en er zal dus ook hieraan invulling worden gegeven. Wij gaan jullie mening hierin betrekken en de adviezen en gelden die uit worden gegeven zullen vooral lokaal gericht moeten zijn.

Raadslid Paul Hoogstraten


15 juli 2020

Belangrijke punten voor 2021, een spannend jaar voor de boeg.

HARDINXVELD-GIESSENDAM –De voorspelling is dat we in 2020 nog een positief resultaat zullen zien. Een mooie  boodschap tijdens de gemeenteraadsvergadering in juli 2020. Maar wat gaat 2021 ons brengen?

Mobirise

De voorspelling is dat we in 2020 nog een positief resultaat zullen zien. Een mooie boodschap tijdens de gemeenteraadsvergadering in juli 2020. Maar wat gaat 2021 ons brengen? De gemeenteraad stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering de ‘Perspectiefnota’ vast. Ook wel de kaders voor de begroting van 2021. De T@B droeg tijdens de vergadering diverse punten aan voor de begroting 2021.

Vrachtwagen parkeren 

Wat betreft dit punt komen er veel vragen bij onze partij binnen. In 2018 is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat vrachtwagens niet meer binnen de gemeentegrenzen mogen parkeren. Hiervoor zijn parkeerplekken door de gemeente aangewezen. De chauffeurs die daar netjes aan hebben voldaan (betalen hier jaarlijks een aardig bedrag voor) zien met lede ogen toe dat collega-chauffeurs dit aan hun ‘laars lappen’. Hier zit een rechtsongelijkheid in en de T@B wil dat het college meer stuurt op handhaving door de politie. En deze chauffeurs aanspreekt om toch gebruik te maken van de beschikbare plekken.

Zwembad 

Het is al een tijdje stil omtrent het zwembad. Op dit moment is er een enquête uitgezet onder onze inwoners. De T@B hoopt dat het snel leidt tot de realisatie van een volwaardig buitenbad. Een zwembad dichtbij binnen onze gemeentegrenzen.

Zorg en welzijn 

Onze zorg zit met name in de oplopende kosten. Jeugdhulp is een van de onderdelen waar de kosten hoog zijn. Het is landelijk bekend dat de zorgkosten zullen stijgen. De hoop dat het Rijk over de brug komt is er, maar of dit kostendekkend zal zijn? Er wordt door het sociaal team (gemeente Hardinxveld-Giessendam) goed gewerkt en zij heeft goed zicht op wat er in ons dorp leeft. Zorg dichtbij, maatwerk en werken aan preventie, dragen bij om deze zorgkosten naar beneden te krijgen en te houden.

Grote bouwprojecten 

Er moet snelheid gemaakt worden met het bouwen van woningen. Grote projecten staan op het programma. Denk aan de IJzergieterij, Rokerij en ’t Oog.

De T@B heeft het college gevraagd om spoedig met een raadsvoorstel te komen waarin een pakket met maatregelen staat beschreven die leiden tot versnelling van deze bouwprojecten.

Er is veel animo voor woningen bij de IJzergieterij. Hierdoor komen er weer woningen vrij voor onze jeugd. Goed voor de doorstroming en betaalbaarheid van de woningen.

Verlevendiging van ons dorp! 

Hier is nog een hoop te winnen. Het college heeft vanuit het coalitieakkoord een opdracht om ons dorp meer te gaan verlevendigen.

De T@B heeft een aantal voorbeelden aan het college meegegeven: 

- aandacht vragen aan verruiming van de openingstijden van de sluisjes; 

- een openbare ontmoeting over de stand van zaken van de buitendijkse jachthaven; 

- en aandacht voor het plaatsen van meer bankjes in het dorp, bijvoorbeeld langs de rivier en langs de Tiendweg in Boven-Hardinxveld.

Duurzaamheid 

Het zal vreemd zijn dat de T@B niet wil verduurzamen. Het verschil is dat wij vinden dat de opgelegde duurzaamheidsambities vanuit het Rijk wel betaalbaar moet blijven voor onze inwoners. Neem als eerste de nieuwbouw mee. Dat is makkelijk, want er moet toch nog worden gebouwd. Daarnaast beschikt de gemeente over vastgoed. Ga daarmee aan de slag wetende dat ook de energiekosten van bijvoorbeeld het zwembad omhoog schieten.

Zorgvuldigheid en betaalbaarheid voor snelheid!9 juli 2020

College legt verantwoording af over 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 9 juli 2020 heeft het college verantwoording afgelegd over 2019.

Mobirise

Het sociaal team functioneert naar tevredenheid, een intentie-overeenkomst voor een nieuwe buitenbad is getekend en het facilitypoint is afgerond. Zomaar een greep uit het lijstje van bereikte resultaten in 2019. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces legde het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het voorgaande jaar. De jaarrekening werd vastgesteld.

Plusje

2019 is financieel goed afgesloten. Door met name meer inkomsten uit bouwleges door meer bouwaanvragen, nog niet bestede rijksbijdragen voor duurzaamheid en financiële voordelen in het sociaal domein. Eerder was een tekort van bijna 3 ton verwacht, maar dat is met de actuele cijfers toch meegevallen. De gemeente sluit 2019 af met een klein plusje. T@B complimenteerde het college. 

Zorgen voortgang 

Ook uitte de lokale partij haar zorgen over de voortgang van bouwprojecten en de afronding van de rioleringswerkzaamheden in Boven-Hardinxveld. De riolering in de Weteringstraat is nog steeds niet vernieuwd. Wethouder Boerman zegde toe dat maatregelen worden genomen en bewoners binnenkort worden geinformeerd over de voortgang. Verder maakt de partij zich zorgen over de financiële effecten van de coronacrisis. 

Verkeer 

De T@B vroeg aandacht voor het doorpakken bij verkeersprojecten, zoals Nieuweweg-Noord en de verkeersafwikkeling van de Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk. Een discussie werd gevoerd over de betrokkenheid van klankbordgroepen bij projecten als de Rokerij en IJzergieterij. De PvdA diende hiervoor twee moties in. De moties haalden het niet. De T@B vindt het verstandig om te wachten, totdat het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en onze partij riep het college op om tussentijds vooral in gesprek te blijven met bewoners. 

Recreatie 

Tot slot stelde de T@B voor om in de komende begroting rekening te houden met meer recreatieve voorzieningen. Zij vroeg aandacht voor de voortgang van het plan voor het aanleggen van een buitendijkse jachthaven. Een project met grote maatschappelijke- en economische meerwaarde voor ons dorp. Ook pleitte de partij voor verruiming van de openingstijden van sluisjes. En voor het plaatsen van meer bankjes langs rivier en langs polderwegen, zoals de Tiendweg in Boven-Hardinxveld. Volgens de T@B dragen zulke investeringen bij aan een betere gemeente. Een dorp waar we samen prettig kunnen wonen, werken en ontspannen.  

 


29 juni 2020

Volgorde: eerst onderzoek dan kijken naar geld!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het debat van 18 juni 2020 bleek er één te worden waar de T@B uiteindelijk alleen stond in haar besluit. Er werd een bedrag van € 838.723,- gevraagd zonder een serieuze onderbouwing

Mobirise

Het debat van 18 juni 2020 bleek er één te worden waar de T@B uiteindelijk alleen stond in haar besluit.

Hoe is het ontstaan? 

In het presidium van mei stond er een nieuw onderwerp op de termijn kalender, focus 2020. Geen van de fractievoorzitters wist wat dit was. Uiteindelijk bleek het hier te gaan om een fors bedrag wat het college nodig had omdat ze een aantal vacatures gewoonweg niet ingevuld kregen. Het ging dan met name over senior functies. Het college gaf aan, hier al sinds september 2019 mee bezig te zijn.  

De vragen waren legio. Alle fracties waren verbaasd en gaven aan waarom het college niet eerder naar de raad was gekomen. Nu kwam het als ‘donderslag bij heldere hemel’.  

Er werd een bedrag van € 838.723,- gevraagd zonder dat daar een serieuze onderbouwing voor was.

In het voorstel werd alleen maar naar externe factoren gekeken. Wij hebben in het debat dan ook aangegeven; wijzen met je vinger naar een ander houdt in dat er 3 naar jezelf wijzen.

Het college heeft tegelijkertijd aangegeven een onderzoek te willen starten die bestaat uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen te doen richting de toekomst. Hiervoor is een externe partij benaderd (Deloitte). 


Verkeerde volgorde. 

De T@B staat voor zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en alleen geld uitgeven als dat nodig is. Wij waren niet overtuigd. Het college geeft de raad de keus; geld of anders niets. 

Dat is geen keuze.

Waarom deze haast? Het onderzoek komt er, daar heeft de raad unaniem ja tegen gezegd. Er volgt een zomerreces waar het werk natuurlijk doorgaat maar er zijn ook veel ambtenaren met vakantie.

Medio september is het rapport gereed. Waarom deze haast?

Tijdens het debat bleek dat de portefeuillehouder aangaf dat er al geld is uitgegeven voor deze inhuur en als de Raad mocht besluiten niet akkoord te gaan, deze inhuur per direct weggestuurd zouden moeten worden. Daarom deze haast!


Waar komt het geld vandaan? 

Het college haalt het geld op uit het begrotingsoverschot 2020 en de Algemene Reserves. We zijn nog niet eens halverwege 2020?  

Reserve geld nu al uitgeven terwijl we nog helemaal niet weten welke kosten er dit jaar nog op ons afkomen? Denk aan de gevolgen die de Corona maatregelen met zich meebrengen, maar ook de verwachte oplopende kosten voor het Sociaal Domein. De huid van de beer al verkopen terwijl deze nog niet geschoten is? Erg onverstandig vinden wij.

Uiteindelijk werd het voorstel door het College omgebouwd naar twee punten.  

Akkoord gaan met een eenmalige financiële injectie van € 838.723,- en direct starten met het onderzoek.

Besluit.

De T@B laat hier onze inwoners niet in de steek en wij geven ook geen oordeel over de gevraagde 8,5 ton. Maar de T@B gaat voor zorgvuldigheid, dit door eerst te starten met het onderzoek, zodat onze inwoners juist een goed beeld hebben waarom er ineens bijna 8,5 ton nodig is.  

Kortom, de T@B is voor het starten van het onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor onze partij belangrijk. Als deze uitkomsten bekend zijn, kan de vraag gesteld worden voor of tegen. Niet nu al geld stoppen in een organisatie als je niet weet wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. 23 april 2020

Het afvalbrengstation gaat weer open!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het college en Waardlanden hebben echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn met aangepaste dagen.

Mobirise

Vanavond, 23 april, hebben wij onze eerste digitale Raadsvergadering gehad en dit is zowel technisch als politiek goed verlopen. Hier zijn we heel blij mee, want we moeten vooruit met ons dorp!

Op 9 april hebben wij artikel 12 vragen gesteld aan het college aangaande de sluiting van het Afvalbrengstation, zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen. Dit onderwerp stond op de agenda vanavond, omdat fractie Philippo en PvdA een motie hadden ingediend met het verzoek deze zo spoedig mogelijk weer te openen. Dat willen wij als T@B uiteraard ook, maar zeker gezien het Coronavirus, is het dan allereerst van belang de juiste antwoorden te krijgen waarom dit besluit genomen is. Wij wilden daarom de motie nu ook niet steunen en het college en Waardlanden de gelegenheid geven, eerst meer duidelijkheid te geven. Het college en Waardlanden hebben dan ook echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn op dinsdagen, woensdagen en zaterdagen. De motie van Philippo en PvdA was hiermee van tafel en het allerbelangrijkste: We kunnen ons grof afval weer kwijt! 

Zo ziet u dat de T@B vecht voor ons dorp en voor u. Wij zijn erg blij met dit resultaat en dat is waar we voor staan.

En als u gaat: neem de verscherpte regels in acht, blijf rustig wachten en hou afstand.

Wij wensen u een goede gezondheid!

Paul Hoogstraten

raadslid T@B21 februari 2020

Media geven foutieve informatie over gemeentelijke belastingen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Eerder hebben wij gemeld dat wij het College van Burgemeester & wethouders schriftelijke vragen hebben gesteld over de publicatie in het Algemeen Dagblad over de verhoging van de gemeentelijke belastingen. Inmiddels hebben wij de antwoorden mogen ontvangen. 

Mobirise

Eerder hebben wij gemeld dat wij het College van Burgemeester & wethouders schriftelijke vragen hebben gesteld over de publicatie in het Algemeen Dagblad over de verhoging van de gemeentelijke belastingen. Inmiddels hebben wij de antwoorden mogen ontvangen.

Onderstaand treft u de beantwoording van het college aan.

VRAAG 1 Heeft het college ook in de pers gelezen dat zij melden dat de lasten voor de inwoners met 10% stijgen?

ANTWOORD Het college heeft kennis genomen van het artikel in het Algemeen Dagblad. Over de benaderingswijze van het AD is contact geweest, omdat ons inziens onjuiste conclusies worden getrokken. Het AD houdt vast aan de getrokken conclusies.

VRAAG 2 Hoe verklaart het college de genoemde stijging van afvalstoffenheffing van € 97,00 (2019) naar € 120,00 (2020)?

ANTWOORD Het AD hanteert informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij geraamde opbrengsten worden afgezet tegen het aantal inwoners. Daaruit wordt geconcludeerd dat de afvalstoffenheffing stijgt van € 97,00 naar € 120,00.

VRAAG 3 Kan het college ons uitleggen hoe wij de vermelde 10% lastenstijging moeten zien in relatie tot de afgesproken inflatiecorrectie van circa 1,7%?

ANTWOORD In de analyse van het college wordt uitgegaan van lasten per huishouden. Voor de afvalstoffenheffing is dus sprake van een stijging van € 5,00 oftewel 1,7% en geen 23,7%.

Het komt er in het kort dus op neer dat het Algemeen Dagblad de plank volledig misslaat maar weigert dit te herstellen. Maar u als inwoner kunt gerust zijn; De T@B volgt de tarieven van de gemeentelijke belastingen op de voet en waakt voor buitensporige verhogingen.

Mocht u de volledige beantwoording van het college willen lezen, klik dan hier.20 februari 2020

Verduurzamen, maar dan wel met een breed draagvlak!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het is een discussie die je overal wel hoort, maar wat vinden wij van verduurzamen als lokale partij? Hierbij ons standpunt:

Mobirise

Smeltende ijskappen, elke zomer vele warmterecords, geen Elfstedentocht meer, winters die meer lijken op een verlengde herfst en heel recent nog 2 stormen. De Klimaatverandering is een feit. Een feit is ook dat we hieraan met elkaar wat moeten doen. Vanuit de landelijke politiek wordt ons opgedragen als gemeente, in samenwerking met de gehele Drechtsteden, hier een plan voor te maken om CO2 reductie en temperatuurstijging in te dammen.

De T@B is tegen windmolens op het vaste land. Deze apparaten verstoren de natuur, het aangezicht en veroorzaken overlast. Niemand staat te juichen met zo’n ding in de achtertuin. Wel zijn wij voor het verduurzamen van onze energiebehoefte, maar dan wel betaalbaar, haalbaar, verantwoord en toekomstbestendig.

De opdracht die er ligt is gigantisch en zal voor iedere Hardinxvelder gevolgen hebben. Wij zijn van mening dat er pas op iets anders kan worden overgeschakeld als er ook een goede vervanger is. Dat is momenteel nog niet het geval in veel gevallen, denk aan oude huizen zonder spouwmuur.

Een alternatief voor gas is er nog niet en zal er voorlopig ook niet zijn voor vele inwoners. Een warmtenet lijkt niet haalbaar voor Hardinxveld, warmtepompen zijn voor nieuwbouw huizen en reeds goed geïsoleerde huizen een uitkomst. Waterstof is ook nog ver weg. Dit zou een goede oplossing kunnen zijn voor veel oude, minder goed geïsoleerde woningen.

Wij gaan dus zeker inzetten op verduurzaming, maar willen hier niet in voorop gaan lopen en zeker geen overhaaste beslissingen nemen. Eerst het lage fruit aanpakken: nieuwbouw duurzaam bouwen en waar mogelijk kansen pakken. In Nederland ligt een zeer efficiënte gas infrastructuur. Deze willen wij toegankelijk houden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals waterstof en biogas.

De ontwikkelingen gaan razend snel en juist daarom willen wij niet te hard lopen. Er worden nu bokkensprongen gemaakt. Het is dus zaak dingen in gang te zetten, waarover zekerheid is.

Als Raad moeten wij onze plannen dit jaar kenbaar maken richting Provincie en Overheid en komen dus graag met u in gesprek. Als je als overheid om een opdracht vraagt, moeten er ook middelen beschikbaar komen dit te kunnen volbrengen. Wij kunnen dit als relatief kleine gemeente niet alleen.

Paul Hoogstraten - raadslid T@B13 februari 2020

T@B wil voorrang eigen inwoners bij huurwoning!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp.

Mobirise

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp. De wachttijd voor een huurwoning loopt op doordat mensen die woonachtig zijn buiten het dorp reageren op beschikbare woningen in Hardinxveld-Giessendam.

Op donderdag 13 februari 2020 gaf woningcorporatie Fien Wonen tijdens ‘de Ontmoeting’ een presentatie aan de gemeenteraad. Bij de presentatie bleek dat de wachttijd voor actief woningzoekenden afgelopen vijf jaar is opgelopen van gemiddeld vier maanden naar bijna een jaar. Dit komt doordat mensen die niet woonachtig zijn in Hardinxveld-Giessendam reageren op beschikbare woningen.  

Tijdens de presentatie pleitte een inwoner voor een soort ‘woonplaatsbeginsel’. De T@B is hiervan voorstander en steunt het pleidooi. Wettelijk kan dit lastig zijn, maar er zijn mogelijkheden om inwoners van ons dorp voorrang te geven. Eerder heeft de T@B, tijdens de actualisatie van de lokale woonvisie, gepleit voor het beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor de behoefte van onze inwoners. 

De directeur van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, vertelde tijdens de Ontmoeting dat er mogelijkheden zijn om eigen inwoners voorrang te verlenen. Ook werd verteld dat wethouder Trudy Baggerman en Fien Wonen de mogelijkheden al aan het verkennen zijn om dit goed in te kunnen voeren. 

De T@B hoopt dat deze verkenning succesvol uitpakt. Wij zijn er immers voor onze inwoners!


12 februari 2020

T@B stuurt ProRail brandbrief over onveilige spoorwegovergang

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail. De beheerder van het spoor is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersinstallatie. Dit duurt T@B te lang. 

Mobirise

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail. De beheerder van het spoor is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersinstallatie. Dit duurt T@B te lang.

Gevaarlijk 

Vrachtauto’s en auto’s met aanhanger kunnen niet op tijd de spoorwegovergang verlaten. Dit zorgt bijna dagelijks voor gevaarlijke situaties. “Grote voertuigen kunnen niet snel genoeg over de spoorwegovergang, waardoor diverse keren de spoorbomen kapot zijn gereden. ProRail moet zo snel mogelijk een einde maken aan deze gevaarlijke situatie”, zegt T@B-fractievoorzitter Dick Fijnekam.

Maatregelen 

Verschillende keren heeft de T@B bij de gemeente aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom. Een paar jaar geleden heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam maatregelen genomen door het plaatsen van tijdelijke bebording. Daarna is ProRail gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie. Dit zodat de spoorwegovergang op tijd vrij is. T@B weet dat ProRail achter de schermen hieraan werkt, maar de installatie is nog steeds niet geplaatst.

Brief  

Het wachten op de nieuwe installatie duurt de T@B te lang. Fijnekam legt uit: “Dagelijks lopen onze inwoners gevaar. Ook krijgen wij hierover veel klachten. Door de tijdelijke bebording is een groot aantal parkeerplaatsen in de omgeving niet door buurtbewoners te gebruiken. Dit zorgt ook voor irritatie. ProRail, schiet eens op!”. De brief van de T@B is gestuurd aan de heer Voppen, de hoogste baas van ProRail. De lokale partij pleit in de brief voor versnelde plaatsing van de verkeersregelinstallatie.

De brief aan ProRail leest u hier. 4 februari 2020

Gaan onze inwoners bijna 10% meer belastingen betalen! 


HARDINXVELD-GIESSENDAM – Dinsdag 28 januari 2020 werd in het Algemeen Dagblad vermeld dat de inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bijna 10% meer belastingen gaan betalen.


Mobirise

--"Doe je portemonnee maar open. Bewoners in de regio betalen dit jaar meer aan de gemeentelijke belastingen en heffingen. In Hardinxveld-Giessendam krijgen de bewoners te maken met de grootste kostenstijging: ze betalen bijna 10% meer dan vorig jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek nam alle gemeentelijke begrotingen onder de loep en ziet dat alle Nederlandse gemeenten samen 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen denken te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan vorig jaar.

Vuilnis

De gemeente Hardinxveld-Giessendam haalt dit jaar gemiddeld 492 euro per inwoner op. In 2019 betaalden bewoners gemiddeld 455 euro aan gemeentelijke lasten. Die kostenstijging wordt onder meer in de hand gewerkt omdat ze veel meer moeten betalen voor het ophalen van hun vuilnis. Kregen ze vorig jaar een rekening van 97 euro, dit jaar moeten ze er rekening mee houden dat ze gemiddeld per inwoner 120 euro kwijt zijn.

Wie daarentegen in Molenlanden woont, krijgt te maken met een minimale kostendaling van 0,1 procent. Gemiddeld zijn inwoners 471 euro aan gemeentelijke lasten kwijt, net als vorig jaar. Zij betalen in verhouding veel voor een bouwvergunning. De gemeente vraagt daarvoor 35 euro aan leges per inwoner. In 2019 was dat 31 euro. Alleen de gemeente Vijfheerenlanden is met 40 euro nog duurder.

Duurste plek

In Gorinchem tellen de inwoners voor zo’n bouwvergunning gemiddeld 29 euro neer. Die stad is in verhouding de duurste plek om te wonen. Gorcumers betalen dit jaar gemidddeld 665 euro aan lasten, veertien euro meer dan vorig jaar. " --

Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie het college de volgende vragen gesteld:

1. Heeft het college ook in de pers gelezen dat zij melden dat de lasten voor de inwoners met 10% stijgen?

2. Hoe verklaart het college de genoemde stijging van afvalstoffenheffing van € 97,00 (2019) naar € 120,00 (2020)?

3. Kan het college ons uitleggen hoe wij de vermelde 10% lastenstijging moeten zien in relatie tot de afgesproken inflatiecorrectie van circa 1,7%?

Zodra de beantwoording door het college is ontvangen, informeren wij u uiteraard.4 februari 2020

Qbuzz laat mensen betalen voor fiets.

HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen. 
 

Mobirise

In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen.

Qbuzz heeft zelfs al een aanvraag richting de provincie Zuid-Holland gedaan om dit mogelijk te maken. De topvrouw van Qbuzz zegt “ dat de fietsen in de spits veel plaats innemen, dat het steeds drukker wordt en dat zij de enige vervoerder zijn die dit gratis aanbieden”

Daarnaast nemen de klachten als maar toe, worden treinstellen veel later omgebouwd dan toegezegd. Tijdens de spits gaan er twee treinstellen richting Gorinchem. Deze treinstellen zitten vaak voor minder dan de helft vol terwijl er één treinstel richting Dordrecht rijdt die in Hardinxveld CS al vol zit.

De reizigers organisatie ROVER en de provincie Zuid-Holland hebben vaak via de pers laten weten dat Qbuzz dit moet oppakken en beter moet zorgen voor de reizigers. Kortom er gaat veel mis.

Met dit voorstel wordt de reiziger niet geholpen maar juist gestraft.

De T@B heeft vragen gesteld aan ons college. Deze zijn openbaar net als de beantwoording daarvan.

Dick Fijnekam (Raadslid T@B)


16 december 2019

Renovatie Peulenpark
van start!

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Komende week zal er gestart worden met renovatie van het Peulenpark.

Mobirise

Maandag 16 december is door de wethouder en alle betrokkenen de 1e boom geplant tussen het Facility point en het Peulenpark. Komende week zal er gestart worden met overige beplanting op dit terrein. Dit zal de start worden van de renovatie van het park. Alle betrokkenen waren aanwezig. Het buurtcomité, Luckoil, McDonalds, Visser Groenvoorziening, City Promotions en afgevaardigden van de gemeente, waaronder wethouder Boerman.

Namens de T@B was Paul Hoogstraten aanwezig.


15 december 2019

Wel of geen tunnel?

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. Dat gaat dus over de weilanden tussen de Merwedelingelijn en de Betuwelijn, tussen de wijk Over ‘t Spoor en het toekomstige bedrijventerrein.

Mobirise

 Wel of geen tunnel?

De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. Dat gaat dus over de weilanden tussen de Merwedelingelijn en de Betuwelijn, tussen de wijk Over ‘t Spoor en het toekomstige bedrijventerrein. Zo heeft de raad het stedenbouwkundig programma van eisen (spve) vastgesteld.  

Maar het verkeer wordt een uitdaging.

De plannen voor de eerste nieuwbouwwoningen zijn al ver. Dit zijn ongeveer 170 nieuwe woningen, die worden gebouwd ten westen van de wijk Over ‘t Spoor. Ook wordt met smart gewacht op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein. Volgens verkeersdeskundigen kunnen deze twee ontwikkelingen doorgaan door een aanpassing aan de huidige spoorwegovergang. De volgende stap is een verdere invulling van het gebied. Dit zal met name bestaan uit de uitbreiding van het bedrijventerrein en meer woningbouw.  

Zo willen we voldoende woningen bouwen voor onze inwoners. Passend bij het dorpse karakter van Hardinxveld-Giessendam. Maar we willen verkeersopstoppingen en files voorkomen. De bewoners van de wijk Over ‘t Spoor moeten wel fatsoenlijk van en naar hun wijk kunnen rijden. Hoe realiseren we dat? Volgens berekeningen moet voor de lange termijn een goede verkeersoplossing worden bedacht. De spoorwegovergang en de Spoorweg kunnen anders het verwachte verkeer niet aan. Tijdens de spits is het nu al druk bij de overgang. Gedacht wordt aan een heuse tunnel onder de Merwedelingelijn.  

Burgemeester en wethouders onderzoeken of een tunnel haalbaar is. In de gemeenteraadsvergadering werd gesproken over het stellen van de voorwaarde dat een goede verkeersoplossing vereist is, voordat ‘t Oog verder wordt bebouwd. De T@B vindt een verkeersoplossing erg belangrijk. Maar tegelijk waarschuwt de T@B ervoor dat een verkeersoplossing geen vereiste is voordat ‘t Oog verder in fases wordt ontwikkeld. De T@B wil het gebied niet helemaal ‘op slot zetten’. Dit zonder een oplossing uit het oog te verliezen!  

Een tunnel is niet een doel, maar een middel. Een tunnel kost enorm veel geld. Ook is het de vraag of het ruimtelijk haalbaar is. Andere oplossingen moeten we daarom niet uitsluiten. De T@B pleitte hiervoor in de gemeenteraad. We hopen dat er snel duidelijkheid komt en een maatregel die leidt tot een acceptabele oplossing. Dit zodat ‘t Oog in de toekomst goed bereikbaar blijft!


11 november 2019

Bijdrage van de T@B op de Begroting 2020-2023


HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 7 november 2019 deed Henk van Tilborg namens de T@B de volgende bijdrage in het begrotingsdebat.

Mobirise

Voorzitter,

Vanavond debatteren wij over de begroting voor 2020. Een begroting die bestaat uit inkomsten van € 52,6 mio en € 52,1 mio uitgaven en dus een positief begrotingsresultaat van € 500K. Voor ik u meeneem naar de te bespreken onderwerpen, wil ik eerst een ieder binnen dit huis bedanken voor het samenstellen van deze begroting en het beantwoorden van de technische vragen.

Reserves en voorzieningen (pag. 134)

In de Staat van Reserves & Voorzieningen worden de gelden die worden ontvangen door de verkoop van de aandelen Eneco verantwoord. Het college stelt de volgende besteding voor:

Algemene reserve (afbouw schuld)    € 4.000.000

Reserve Duurzaamheid    € 2.500.000

Reserve Waterbeheerplan (bagger)    € 1.000.000

Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen    € 2.500.000

Totaal    € 10.000.000

Voorzitter, in eerdere raadsvergaderingen en bijeenkomsten heeft de T@B haar bedenkingen geuit over deze voorgestelde verdeling. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft wethouder Boerman aangegeven om met een nadere onderbouwing van deze onderwerpen te komen.

Laat ik op voorhand zeggen, dat de T@B geen moeite heeft met afbouwen van de gemeentelijke schuld, de Reserve Waterplan en de Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen. Wel hebben wij nog steeds vraagtekens bij de reservering Duurzaamheid.

In het Raadsvoorstel dat wij in De Ontmoeting van 17 oktober jl. met elkaar hebben besproken, staat bij het hoofdstuk “Duurzaamheid” letterlijk te lezen: “Het gaat hier nadrukkelijk om een raming, waarvoor op dit moment geen onderbouwing aanwezig is.” Wij ontkennen niet dat er de komende jaren ontwikkelingen komen op dit gebied, maar we hebben dus geen enkel idee wat de kosten hiervan zijn en wat de landelijke overheid hieraan gaat bijdragen. Of willen we het beste jongetje van de klas zijn?

In het Raadsvoorstel van 17 oktober jl. wordt een toelichting bij de uitgaven aan Duurzaamheid gegeven. Hier staat vermeld dat wanneer we nu niet instemmen dit een negatief effect heeft van € 100K per jaar voor de komende 25 jaar. Volgens mij gaat dit enkel op wanneer er uitgaven gedaan moeten worden en er geld geleend moet worden. Maar voorzitter, als we de voorgestelde € 2,5 mio aanwenden om de schuldenlast verder terug te dringen levert dit toch een enorme besparing op? De gemiddelde rente voor 2019 is 2,5%. En dat berekend over € 2,5 mio geeft een structureel voordeel van € 62,5K!

-- Daarom vragen wij het college wat zij ervan vinden om de voorgestelde bestemming voor de Reserve Duurzaamheid niet nu al te oormerken, maar toe te voegen aan de Algemene Reserve. Zodra er dan concrete plannen zijn om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, kunnen we hier als raad alsnog een besluit over nemen. Ik hoor graag het standpunt van het college.

Programma 11 (pag. 52) – Bouwen, wonen en gebruiken – Buitendijkse jachthaven

De Buitendijkse Jachthaven staat al lang op de agenda en op gezette momenten worden wij als raad over de voortgang geïnformeerd. Het betreft dan meestal een weergave van gevoerde gesprekken, overleggen en uitgevoerde onderzoeken.

-- Maar is er van dit dossier een concreet projectplan en planning? Heeft u in beeld wanneer er tot besluitvorming wordt overgegaan? 

Programma 11 (pag. 52) – Bouwen, wonen en gebruiken – Boezemgemaal waterschap

Bij het onderwerp Buitendijkse Jachthaven wordt afgesloten met de vermelding van het nieuw te bouwen boezemgemaal. Voorzitter, wij hebben in de begroting verder niets terug kunnen lezen over dit voor ons dorp ingrijpende en voor sommige inwoners pijnlijke project. Ook bij de toekomstige ontwikkelingen (pag. 61) wordt hier niets vermeld.

-- Mogen wij er vanuit gaan dat dit project voor de gemeente budgetneutraal wordt uitgevoerd?


Toekomstige ontwikkelingen (pag. 61)

Overdracht beheer wegen waterschap (programma 4 Verkeer en vervoer)

Wat wel bij de toekomstige ontwikkelingen is vermeld, is dat de wegen buiten de bebouwde kom nu worden beheerd door het Waterschap Rivierenland. Omdat het waterschap het wegenbeheer niet tot haar kerntaak ziet, wordt er daarom een verkenning gedaan om het beheer van de wegen over te dragen naar de gemeente. Voorzitter, omdat het waterschap geen budget meegeeft, zien wij als T@B een enorme kostenpost op ons afkomen. In het verdere proces zullen wij dan ook uiterst kritisch zijn.

Programma 9 (pag. 44) – Zorg en Welzijn – Uitvoeringskosten MAG

Als het gaat om de uitvoeringskosten van de MAG heeft het college de opdracht van de raad gekregen om de kosten van de penvoerder te dekken binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Nu heeft de raad besloten de kosten voor 2019 eenmalig te dekken vanuit de MAG-budgetoverschotten, maar nu worden we geconfronteerd met een aanvullende dekking. Maar door ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten kunnen de kosten niet opgevangen worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente.

-- Omdat er nu structurele middelen worden gevraagd, lijkt het erop of het college de toegezegde denkrichtingen niet echt series wil onderzoeken. Wij willen het college toch adviseren de eerdere opdracht serieus op te pakken!

Programma 10 (pag. 50) – Gezondheid en milieu – Waardlanden

Bij de voorbereidingen op de Najaarsnota, maakte de fractie van de T@B zich nog zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen Waardlanden en de hiermee gepaard gaande stijging van de tarieven voor onze inwoners. In een memo van de portefeuillehouder werd kort voor de behandeling van de Najaarsnota gemeld, dat door een verkeerde berekening de kosten voor onze inwoners aanzienlijk minder zullen stijgen, namelijk van € 287 naar € 292; een stijging van enkel het inflatiepercentage. Voorzitter, het college heeft ons laten schrikken!

Programma 7 (pag. 34) – Samenleven – Beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal

De T@B vindt het een prima idee om het komende jaar te gebruiken om een keuze te maken in de beheersvorm van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal. Omdat de begroting laat zien dat er enkel voor 2020 een eenmalig bedrag voor begroot is, gaan wij ervan uit dat dit project ook in 2020 wordt afgerond.

Programma 7 (pag. 34) -Samenleven – Particulier initiatief buitenzwembad

Een van de speerpunten van dit college, wat tevens een speerpunt van de T@B is, is het buitenzwembad. Is het eerste initiatief stopgezet, nu is er een intentieovereenkomst getekend met een nieuwe partij. De T@B volgt de ontwikkelingen met grote interesse en wij vinden het een geweldig streven van alle bij dit initiatief betrokken partijen om in 2021 weer een buitenzwembad voor onze inwoners te hebben.

Programma 6 (pag. 32) – Scholing – Huisvesting Regenboog

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota, stelde collega Dick Fijnekam de vraag aan het college om na te denken over een structurele oplossing voor de huisvesting van de Regenboogschool in plaats van te kiezen voor een tijdelijke oplossing. Omdat het college kiest voor een noodlokaal, concluderen wij dat de leerlingenprognose een tijdelijke piek laat zien.

-- Graag vernemen wij van het college of deze conclusie juist is.

Tot slot

Voorzitter, ik rond af. In de beperkte spreektijd heb ik getracht onderwerpen te bespreken die wij als T@B belangrijk vinden. Ik heb daarbij enkele vragen aan het college gesteld en ben benieuwd naar de beantwoording van deze vragen.

Henk van Tilborg

raadslid31 oktober 2019

T@B reactie
op de najaarsnota 2019

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Henk van Tilborg onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de najaarsntoa 2019 ingebracht.  

Mobirise

NAJAARSNOTA 2019

Vanavond bespreken wij de Najaarsnota over 2019. Een nota waarin duidelijk wordt gemaakt dat onze gemeente vermoedelijk afstevent op een negatief exploitatieresultaat per 31 december. 

Mochten we bij de vaststelling van de primaire Begroting nog rekenen op een positief resultaat van zo’n € 50K, is dit nu bijgesteld naar een verlies van € 165K. De voornaamste mee- en tegenvallers worden vermeld en toegelicht. Enkele van deze oorzaken en nog enkele andere punten wil ik graag met u doornemen.

Bouwleges (pag. 2; pag. 26) 

Door het toepassen van een andere systematiek voor het ramen van de bouwleges wordt het resultaat € 200K minder. Ongetwijfeld speelt het Programma Aanpak Stikstof hier ook een negatieve rol. Maar wat gaat het college doen om de op stapel staande bouwprojecten te versnellen? 

Rentelasten en -baten (pag. 2)

In 2014 heeft het toenmalige college ingezet op het terugdringen van de schulden en de daarmee gepaard gaande rentelast. De weg die toen is ingeslagen en nog steeds wordt gevolgd, resulteert in een sterke daling van de langlopende schulden (van € 41 mio naar € 29 mio) en de rentelast van € 1,4 mio naar € 0,7 mio). De rentelast is inmiddels zo goed als gehalveerd! Opvallend is de vermelding van rentebaten op een dit jaar afgesloten lening!

Gemeentehaven (pag. 11)

Ook in onze gemeente ondervinden we oponthoud bij de ontwikkeling van de gemeentehaven. In de onderwaterbodem is PFOA aangetroffen. De T@B-fractie vraagt het college wat de financiële gevolgen voor de gemeente, de aannemer en voor Den Breejen Shipyard als gebruiker zijn?

Verkeerssituatie Nieuweweg-Noord (pag. 13)

Voor de verbetering van de verkeerssituatie van de Nieuweweg Noord zijn werkbijeenkomsten gehouden en er wordt gesproken over een nieuwe ontsluitingsweg. Maar wat hebben we nu bereikt, wat is de voortgang en wanneer denkt het college met concrete plannen te komen?

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs (pag. 15)

Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren zijn diverse mooie projecten georganiseerd. Een ander concreet resultaat is de getekende intentieovereenkomst tussen de Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Gilde Vakcollege Techniek, de STC Group en maritieme techbedrijven; De opzet is dat er in 2020 gestart gaat worden met MBO en zo mogelijk HBO-opleidingen. Dit zou voor ons dorp en voor de regio een geweldig aanwinst zijn!

Dividend Eneco (pag. 15)

De verkoop van Eneco is inmiddels in gang gezet en de verwachting is dat in het komende jaar de verkoop een feit is. Over de besteding van de verwachte opbrengst van minimaal € 10 mio is door de raad reeds gesproken. Maar de definitieve bestemming zal bij de behandeling van de Begroting 2020 aan de orde komen.

Duurzaamheid (pag. 24)

Het onderwerp Duurzaamheid zal de komende jaren prominent op de agenda staan. In dit jaar zijn reeds de eerste stappen gezet door de gemeente en besluiten genomen door de raad. Ook wordt er gemeld dat het Onderzoeks Centrum Drechtsteden (OCD) een onderzoek uitvoert; een kwalitatief onderzoek naar het sentiment van inwoners als het gaat om Duurzaamheid. Voorzitter, is dit onderzoek in opdracht van de gemeenteraad gedaan En wanneer worden de resultaten met ons gedeeld? En wat kunnen we hiermee?

Afvalstoffenheffing (pag. 25)

De afvalstoffenheffing voor onze inwoners baart de fractie van de T@B al enige tijd zorgen. Zo hebben wij vorig jaar aangedrongen op een demping van de toen voorliggende stijging van deze kosten. Bij de vaststelling van de belastingen en tarieven in december 2018 is dit idee overgenomen door het college. Maar een verdere stijging lijkt onontkoombaar. De fractie van de T@B vraagt zich wel af hoe het kan dat onze inwoners € 287,00 betalen en de inwoners van Sliedrecht “slechts” € 200,00 bij een kostendekkendheid van 82%? Mogen wij van het college ook nu weer een voorstel tot demping van de inwonerslasten verwachten? Het kan naar onze mening niet zo zijn dat onze inwoners geconfronteerd worden met een kostenstijging en niets van de Eneco gelden terugzien.

Bedrijfsvoering – Functiewaarderingssystematiek (pag. 31)

In de Najaarsnota lezen wij verschillende keren dat er personele problemen zijn. Met als gevolg dat projecten niet of later worden uitgevoerd en dat er met extern ingeleend personeel wordt gewerkt. Nu lezen wij bij het hoofdstuk Bedrijfsvoering dat er gekeken wordt naar een nieuw functiewaarderingssysteem. Heeft het college de verwachting dat met de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem het personeelstekort wordt opgelost? Of zijn hier andere maatregelen voor getroffen?

Risico’s – Ondernemen en bedrijvigheid (pag. 33)

In de Risico paragraaf wordt gesproken over een goede verbinding met de halte De Blauwe Zoom. Een rolstoelvriendelijke voorziening treffen zou zo’n € 5 mio (excl. BTW) gaan kosten. Voorzitter, voor een bedrijventerrein van circa 10 ha vraagt de fractie van de T@B zich af of dit realistisch is.

Henk van Tilborg

raadslid T@B


19 september 2019

Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.


Mobirise

“Voor ons ligt het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022.

Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.

Het was een andere tijd. Is het dan ook waar dat er minder werd ingebroken of gestolen? Dat zou ik zo 123 niet weten. Er was in ieder geval geen buurtpreventie, geen WhatsApp groep en van sociale media via de smartphone was al helemaal geen sprake. Nu weten we alles van elkaar in en ver buiten onze gemeente. Dit levert vaak ook veel op. Oproepen via deze sociale media als iemand wordt vermist creëert een groot bereik waardoor de kans dat iemand gevonden wordt toeneemt.

Afgelopen zaterdag hebben de hulpdiensten zichzelf weer van hun beste kant laten zien. Onze inwoners hebben zich laten informeren. Niet alleen wat de hulpdiensten kunnen betekenen maar ook wat ze zelf kunnen doen aan preventieve maatregelen.

Het is goed dat dit veiligheidsplan weer eens opgepoetst en aangepast wordt. De keuze voor deze 3 thema’s, daar kan de T@B zich in vinden. Vooral onze kwetsbare inwoners worden steeds meer het slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit. Goed om hier blijvend aandacht aan te geven en een prominente plek te geven in het jaarlijks uitvoeringsplan wat hieruit voortvloeit. Wat ook opvalt, is dat in de doelstelling er een streefwaarde staat van < 24. Volgens ons moet het streven altijd 0 zijn. Misschien niet realistisch maar dat moet altijd het streven zijn.

Dan het thema Ondermijning. Dat dit in ons dorp plaatsvindt, daar twijfelen wij niet aan al zijn het vooral signalen, zachte informatie en onderbuikgevoelens. Het RIEC geeft aan dat er voldoende aanleiding is om de situatie in de nabije toekomst beter te gaan monitoren. Er is zelfs een oververtegenwoordiging van bedrijven in de volgende branches:

Autobedrijven, sportscholen, horeca en persoonlijke verzorging.

De T@B wil het college en in het bijzonder de portefeuillehouder meegeven dat deze bedrijven bij voorbaat niet op een aparte lijst komen te staan. Als deze ondernemers in onze gemeente willen uitbreiden of zich willen vestigen moeten zij net als alle andere bedrijven in andere branches, behandeld worden. Geen loket ergens achterin maar gewoon aan het hoofdloket. Onze gemeente moet uitstralen dat iedere ondernemer welkom is.

Als laatste wil ik refereren aan de tekst welke genoemd in de inleiding. Ons uitgangspunt is dat wie overlast veroorzaakt, wordt aangesproken, gewaarschuwd en indien nodig wordt er gehandhaafd of zorg verleend.

Prachtige volzin en de T@B hoopt dat niet alleen handhaving een goede plek krijgt in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s maar ook hoe gaan we onze inwoners bereiken? Daarnaast is het belangrijk dat iedereen binnen onze gemeente bij één loket zijn of haar klachten over veiligheid, overlast en andere vormen van criminaliteit kwijt kan. Niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vooral de term ‘daar zijn wij niet van’ komt veel te vaak voor en daarmee creëer je dat onze inwoners geen melding en of aangifte meer doen. Geef onze inwoners het gevoel dat ze gehoord worden. Hiermee creëer je een veel beter beeld van de samenleving.“


Dick Fijnekam

Fractievoorzitter , Transparante Partij voor Algemeen Belang


27 juni 2019

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020 - 2023

Mobirise

“Ons dorp door een andere bril bekeken”. 

Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op gezonde spanning.

Ik neem u vanavond mee tijdens een ‘rondje Hardinxveld-Giessendam’.

-- Het is mooi weer, we pakken de fiets en rijden langs mooie plekjes in ons mooie dorp. Tijdens wat tussenstops zullen een aantal voor de T@B belangrijke onderwerpen worden besproken. Laten we zeggen, het is zaterdag, rond de 23 graden, zon en weinig wind.

We starten de fietstocht en rijden via de Paralelweg naar de Sluisweg. Je komt dan al snel in gebieden waar sporten centraal staat. Links en rechts kan er volop gesport worden. Dan sluipt het onderwerp MAG ineens door je hoofd.

Er is in 2016, tijdens het aannemen van een amendement, afgesproken dat de kosten voor de penvoerder voor 2018 gedekt zou worden uit de reserve sociaal domein en dat deze kosten vanaf 2019 primair gedekt gaan worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Onze gemeente Hardinxveld-Giessendam wel te verstaan. Voor 2020 en verder is nog geen dekking gevonden. Het college stelt voor om 50K op te nemen voor 2020 en de jaren daarna twee keer 30K. In de risicoparagraaf staat opgenomen dat dit mogelijk niet toereikend zal zijn. Wat de T@B betreft is dit inderdaad een risico en moet dit de laatste keer zijn.

Voorzitter, mijn partij is op dit moment niet gelukkig hoe de MAG op sommige punten wordt uitgevoerd na invoering van nieuwe regels die door Stuwkr8 zijn ingevoerd.

De T@B is voor de MAG, maar niet op deze manier. Dit lijkt veel op de oude subsidieregeling. Mijn vraag is aan de wethouder, wat gaat de wethouder hieraan doen?

-- We stappen weer op de fiets en zetten onze tocht voort. Als je veel inspanningen verricht moet je waken voor de hongerklop. Het is mooi weer en we gaan op zoek naar een terras ergens in ons dorp.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is een terras aanwezig bij ‘de Buurman’ op het hoekje van de Peulenstraat - Talmastraat. Daar aangekomen bestellen we een hapje en een drankje. Onder het genot van dit drankje kom je al snel op het punt “Verlevendiging van het Centrum”.

Het doet de T@B goed dat dit onderwerp is opgenomen in de perspectiefnota. Het coalitieprogramma zegt daar iets over en in ons verkiezingsprogramma staat het ook  vermeld. Het doet de T@B dus goed dat alle seinen op groen staan. Hierna komt altijd de ‘ja maar’ om de hoek kijken. 

Er is onlangs door het college een pilot gestart voor een terras bij ‘t Kraaienest en de Buurman. De uitkomst is dat het terras bij de Buurman definitief is en dat er nog een vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijkheden voor een terras bij ‘t Kraaienest. Dit deel van de pilot is stop gezet met als voornaamste reden ‘onveilige situatie’. Voorzitter, ik vraag mij dan een aantal zaken af.

Toen de pilot destijds is gestart waren de omstandigheden dezelfde als dat ze nu zijn. Als de reden is dat de verkeersveiligheid in het geding is, dan was dat vooraf toch ook al bekend? Zijn er in de tijd dat het terras er even heeft gestaan, onveilige situaties ontstaan of erger, ongelukken gebeurt? De Damstraat nodigt niet uit om hard te rijden en als automobilist ben je ‘te gast’ in of rondom het centrum van ons dorp.

Als we streven naar een “verlevendiging van het centrum” is het stopzetten van deze pilot op voorhand een verkeerd signaal. De T@B vraagt aan de andere partijen wat zij hiervan vinden en roept het college op om het terras, totdat bekend is wat de uitslag van het onderzoek is, terug te plaatsten. Tevens vraag ik het college de uitkomst van het onderzoek, welke in week 26 opgeleverd zou moeten zijn, te delen met de ondernemer en de aanbevelingen nog voor de zomer door te voeren.

-- Het drankje is gedronken en samen met het hapje is de hongerklop uitgebleven. Al fietsend ben je wel eens aan het fantaseren en rijden we langs het Facility Point en zie ik in mijn ooghoek een reclame boodschap van de Postcode Loterij. Ik heb ook een lot, wanneer wordt mijn miljoen een keer uitgekeerd? Je denkt dan aan een nieuwe auto, mooie vakantie of vernieuwingen in en rondom je huis. Alleen jammer dat dit nog steeds fantaseren is, want de realiteit is anders.

Er is in 2017 door de raad ingestemd met het voorgenomen besluit om het aandelenbelang van Eneco te verkopen. De verkoop staat gepland eind 2019 begin 2020. Het college rekent zich ook rijk en verwacht dat het 10 miljoen oplevert.

Dat is nog niet alles. Het college heeft het ook al ingevuld. De term die wij binnen de Veiligheidsregio vaak gebruiken is “nivea”. Dit betekent “niet invullen voor een ander”.

Verkoop de huid niet voordat de beer is geschoten. Ten eerst is Eneco niet verkocht en staan deze Euro’s niet op onze bankrekening. Op dit moment is het erg onrustig op onze aardbol. Spanningen op de handelsmarkt en in het Midden Oosten. Het bedrag kan ook zomaar tegenvallen en wat gaat er dan gebeuren met de voorgestelde bedragen en thema’s?

Op zichzelf zijn benoemde thema’s niet gek bedacht. De T@B zou graag zien dat het thema “voorzieningen” toegevoegd wordt. Denk hierbij aan het buitenbad. Het buitenbad is voor onze inwoners meer dan welkom.

De T@B snapt als we hiermee niet akkoord gaan, er problemen ontstaan in de resultaten. De T@B kan echter pas instemmen als het college toezegt hierop terug te komen zodra bekend is dat Eneco is verkocht en het bedrag is vastgesteld. Zodra het college dan met een voorstel komt kan het in de raad besproken worden. Hiermee houd je het zuiver, weet je wat er te verdelen is en hangen we daar mooi thema’s aan. De T@B vraagt het college om een toezegging dat zij met een nieuw voorstel komt. Niet op voorhand thema’s en bedragen vast leggen maar op een ander moment tijdens een debat over de thema’s en de bedragen te debatteren. Kan het college dat toezeggen?

-- Al rijdend is het wel raadzaam om de aandacht op de weg te blijven houden. Van al dat fantaseren ben je niet meer zo scherp. We zijn weer onderweg en fietsen over de mooie Rivierdijk. De wind steekt wat op, maar gelukkig we rijden op een e-bike dus even van de eco-stand af.

In de toekomstige ontwikkelingen wordt gesproken over “Overdracht beheer wegen waterschap” aan de gemeenten.

Op dit moment worden de wegen beheerd door het waterschap rivierenland. Het idee is om in overleg met Waterschap en Gemeenten dit beheer over te dragen naar de Gemeenten.

Al met al wordt de Gemeente hier niet beter van en zal dit tot hogere lasten leiden. De T@B schrikt van het feit dat deze hogere lasten wellicht moeten worden gecompenseerd door een OZB verhoging. Het mag bekend zijn dat wij als T@B daar niet voor zijn. Wellicht kunnen er bij onderhandelingen afspraken worden gemaakt over ruimere openingstijden voor de sluisjes in de zomerperiode, of oplossingen voor een goede ontsluiting vanuit ’t Oog naar het centrum. Het kan ook leiden tot kansen. De T@B houdt dit, ondanks dat het onderzoek nog loopt, nauwlettend in de gaten.

-- Via de sluisjes richting de IJzergieterij komen we langs de plek waar de locatie is gepland voor de buitendijkse jachthaven. We stappen hier even af om hier kort bij stil te staan.

Kan het college aangeven wat de stand van zaken is wat betreft de buitendijkse jachthaven?

-- Voor het laatste deel van onze fietstocht rijden we Boven Hardinxveld binnen. Komend vanaf Beneden Hardinxveld, rijdend langs het pontje links de bocht om. We komen langs de scholen “de Merwedeschool” en “de Regenboogschool”.

Voorzitter het laatste wat ik aan wil halen is de tijdelijke locatie voor de Regenboogschool. Toen de school onlangs is gebouwd zijn er leerlingen prognoses gemaakt. De daadwerkelijke leerlingen aantallen blijken hoger uit te vallen dan de prognose heeft gesteld. De aantrekkingskracht van een nieuwe school maar ook een levendige dorpskern, kan een verklaring zijn van deze hogere leerlingen aantallen. Het college stelt voor om een tijdelijke huisvesting te realiseren. De T@B stelt voor om de lange termijn leerlingenprognoses opnieuw tegen het licht te houden en serieus te overwegen om een permanente oplossing te bedenken voor uitbreiding van de Regenboogschool i.p.v. veel geld uit te geven aan ‘zeer lange’ tijdelijke oplossing.

Voorzitter, ik ga afronden. We maken nog een korte stop aan het strandje langs de rivier. We springen even snel in het water, zwemmen wat en rusten wat uit op het strandje. U bent meegenomen in mijn ludieke rondje Hardinxveld-Giessendam.

Ik dank een ieder die hard gewerkt heeft aan deze perspectiefnota.


Dick Fijnekam

Fractievoorzitter , Transparante Partij voor Algemeen Belang


27 juni 2019

T@B reactie op de jaar- rekening 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 27 juni 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de jaarrekening 2018 ingebracht. 

Mobirise


Terwijl ik dit betoog schrijf, zit ik in mijn zwembroek buiten in mijn tuin terwijl veel kinderen genieten van het mooie weer. Er wordt volop gezwommen in de Giessen nabij de Peulensluis. Velen van hen weten niet dat wij ooit een fraai buitenzwembad hadden. Helaas hebben wij in de media moeten lezen dat het initiatief van enkele ondernemers is mislukt. Maar gelukkig konden wij in het Algemeen Dagblad van 22 juni jl. lezen dat onze wethouder Trudy Baggerman bezig is met een nieuw reddingsplan; wat zou het geweldig zijn als de buitenbaden van zwembad De Duikelaar na zoveel jaar weer beschikbaar zijn voor onze jeugd! 

Maar nu terug naar de jaarrekening 2018. Een jaarrekening die ons een positief resultaat toont van € 29.600,00. In vergelijking met voorgaande jaren een beduidend lager resultaat, maar daarom niet minder fraai.

Het genoemde resultaat wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. En voordit resultaat heeft het college een bestemmingsvoorstel gepresenteerd. Voorzitter, met dit voorstel kunnen wij instemmen!

Echter, het CDA heeft een amendement ingediend waarbij voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het Sociaal Domein volgens het raadsbesluit van 07 juli 2016 terug te storten in de Reserve Sociaal Domein. Uiteraard begrijpen wij deze voorgestelde wijziging, maar wij zijn benieuwd naar de mening van het college. Wel vragen wij ons af wat het nut is nu de Rijksbijdrage sinds 2019 in de Algemene Uitkering is opgenomen.

Verder wil ik graag kort stilstaan bij een voor de fractie van de T@B belangrijke mijlpalen.

- - Klimaatbestendiger maken gemeente voor extreme regenval (pag. 21)

In Het Kompas van gisteren stond te lezen dat het Waterschap Rivierenland voornemens is een nieuw gemaal te gaan bouwen in onze gemeente aan het einde van het Kanaal van Steenenhoek. Om het water daar te krijgen wordt er een boezem aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. Tijdens een eerdere bijeenkomst van het Waterschap werd verteld dat deze boezem, afhankelijk van de capaciteit van dit gemaal, tot zo’n 100m breed kan worden! Deze maatregel moet uiteindelijk voorkomen dat onze Alblasserwaard onderloopt als gevolg van klimaatverandering. 

Dit is een ingrijpende maatregel die verstrekkende gevolgen heeft voor onze inwoners! Ook zijn wij benieuwd naar de oplossingen die gevonden moeten worden om de spoorlijnen en de snelweg te passeren.

- - Maritieme Opleiding (Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs pag. 23)

Gisteren konden wij in Het Kompas lezen dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Gilde Vakcollege Techniek en de STC Group een overeenkomst hebben getekend die de realisatie van een opleidingstraject op MBO en zo mogelijk op HBO niveau voor de maritieme techbedrijven; geweldig dat het initiatief van onze oud-wethouder Benhard van Houwelingen door het huidige college is omgezet in concrete actie;dit doet de fractie van de T@B deugd!

- - Verkenning privatisering sporthallen (Nieuwe sportvoorziening Boven-Hardinxveld pag. 32) 

Wij zijn content met het gegeven dat de verkenning loopt en hopen dat sporthallen “De Wielewaal” en “De Appelgaard” op niet al te lange termijn in een andere beheersvorm kunnen worden overgedragen.

- - Afval gebruiken als grondstof (pag. 42)

Het scheiden van afval en de hiermee gepaard gaande kosten zijn al langer een zorg van de T@B. Zo hebben wij de tarieven tijdens Het Debat van december 2018 ook aan de orde gesteld. Wij zijn als het gaat om de tarieven van afvalinzameling in de toekomst niet gerustgesteld; wanneer er geen afdoende aanpassingen in het inzamelsysteem worden doorgevoerd, zal een verdere stijging van de tarieven onafwendbaar zijn. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de resultaten van de evaluatie die door het bestuur van Waardlanden wordt uitgevoerd.

- - Terugdringen Overhead, inhuur van externen& arbeidskosten (pag. 50 & 61 & 198)

De fractie van de T@B is altijd scherp op de kosten van overhead en uitvoering inclusief de kosten van inhuur. Daarom ook hebben wij gevraagd naar een toelichting op de gestegen kosten van inhuur met € 160K. Dit antwoord heeft ons gerustgesteld en wij gaan er dan ook vanuit dat voor het lopende jaar deze kosten gaan dalen. Uiteindelijk is er op personeelskosten zo’n € 635K minder is uitgegeven.

- - Verminderen schuld en groei rentedruk (pag. 50 & 91)

Het stokpaardje van de T@B! Vanaf 2014 maakt de T@B onderdeel uit van het college en hebben wij samen met onze coalitiepartners ingezet op het verlagen van de schuldenlast en de hiermee gemoeid gaande rentelast. Gelukkig zijn ook dit jaar de langlopende schulden met bijna € 4MIO afgenomen en ook de rentelast is met ruim € 115K verminderd. Ook zijn er in 2018 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.

En ja, ik weet dat er kortlopende leningen zijn afgesloten, maar hier wordt gelukkig geen rente voor betaald. Voor de volledigheid: Deze leningen zijn aangegaan omdat een aantal grotere opbrengsten zijn doorgeschoven naar 2019. 

- - Paragraaf Lokale Heffingen (pag. 68)

In de getoonde tabel wordt helaas een verkeerd percentage vermeld. Voor het jaar 2018 zijn de woonlasten niet gestegen, maar juist gedaald. Onze technische vraag hierover werd gelukkig positief bevestigd.

Ook het percentage over 2017 geeft een verkeerd beeld. In dat jaar zijn de woonlasten met slechts 1,0% gestegen en niet met de vermelde 5,6%!

- - GR Drechtsteden (Toelichting op de balans pag. 142)

Als gevolg van de invlechting is afgesproken dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam afziet van toekomstige winstuitkeringen voor een totaalbedrag van € 700K. Inmiddels is hier voor 2017 reeds € 92,5K en voor 2018 314K afgeboekt op dit bedrag van € 700K. Er resteert daarom nog “slechts” een bedrag van € 293,5K. Voor de fractie van de T@B zijn dit positieve ontwikkelingen!

- - Reserves (pag. 147)

Ook de ontwikkeling van de reserves & voorzieningen worden op de voet gevolgd. De jaarrekening toont aan dat deze in 2018 met zo’n € 1.200K zijn toegenomen. Zoals ik vorig jaar ook opmerkte, neemt de financiële kracht en stabiliteit van onze gemeente weer verder toe!

- - Tot slot

Voorzitter, de jaarrekening 2018 kan rekenen op de goedkeuring van de fractie van de T@B inclusief de voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat.

Graag wil ik eindigen met een dankwoord aan de ambtenaren die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de jaarrekening!


Henk van Tilborg 

raadslid , Transparante Partij voor Algemeen Belang15 juni 2019

T@B polst op Zomerbraderie mening over afvalbrengstation

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 15 juni 2019 polste de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) de mening van inwoners over de nieuwe regels op het afvalbrengstation. De lokale partij stond met een, van hout gemaakte, bus en aanhanger op de Zomerbraderie in de Peulenstraat. 

Mobirise

Afvalbrengstation

De nieuwe regels op het afvalbrengstation zijn al langer onderwerp van gesprek. Waardlanden voert deze taak uit voor de gemeente, maar heeft onlangs nieuwe regels gemaakt. Hierdoor is het voor

inwoners met een aanhanger of auto met bedrijfsreclame niet meer mogelijk om afval te brengen. Om bedrijven te weren is dat geen verkeerde keuze, maar hier kunnen inwoners ook onder lijden. Een beschikbare aanhanger van Waardlanden lenen vinden veel inwoners ongemakkelijk, onder andere omdat de gebruikstijd te kort is. Op de Zomerbraderie konden inwoners hun mening invullen en kregen zij van de T@B een zakje lekkere autodrop.

Zorgkosten  

Tijdens de Zomerbraderie voerde de lokale partij ook gesprekken met inwoners over de kostenstijging in de zorg. De T@B vroeg aan inwoners waarvan de gemeente de zorgkosten het beste kan betalen. Er ontstonden goede gesprekken. De T@B-tent was voorzien van een pop verkleed als verzorgende.

Aan de slag  

Ondanks kleine regenbuien kijkt de lokale partij terug op een geslaagde Zomerbraderie. De T@B gaat aan de slag met de opgehaalde informatie. Meer hierover leest u binnenkort op www.tabhg.nl. Heeft u hierover vragen dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de T@B. 

Mobirise
Adres

Rivierdijk 97
3372 BJ Hardinxveld-Giessendam

Contacten

secretariaat@tabhg.nl       Telefoon 06 - 21 68 23 74