create your own website for free

Transparante partij voor Algemeen Belang

Het Bestuur van de T@B presenteert haar Lijsttrekker

“Trudy is een vrouw die midden in de samenleving staat van Hardinxveld-Giessendam, hart voor haar inwoners van jong tot oud heeft, een vrouw met ondernemers bloed, vrijwilligster in de sport, zichtbaar en toegankelijk. Een vrouw die van alle markten thuis is.”

De komende 4 jaar staat de T@B weer voor het Hardinxveld-Giessendamse belang.
Gewoon Lokaal is het verkiezingsprogramma van de T@B, waarin de toekomst van Hardinxveld- Giessendam centraal staat zonder de bemoeienissen van de Haagse politiek. 

Henry van Helden

Bestuurslid

Transparante partij voor Algemeen BelangT@B staat voor Transparante partij voor Algemeen Belang. Een club enthousiaste en gedreven mensen die er, samen met u, voor wil waken dat Hardinxveld-Giessendam een leefbaar dorp blijft en waar nodig wordt verbeterd. De T@B is onafhankelijke en dus niet gebonden aan een landelijke politieke partij. Hierdoor hebben wij meer vrijheden in het maken van keuze's om daarmee de gemeenschap te dienen.

De T@B is dé lokale dorpspartij en de grootste in de gemeenteraad. Wij zijn niet links of rechts, maar echt een daadkrachtige, democratische dorpspartij. Een partij die geen politiek bedrijft, maar transparant samenwerkt om het beste voor ons dorp te bereiken. Wat willen wij graag voor u bereiken!

  • HET BESTE DORP OM IN TE WONEN EN TE WERKEN  - Inwoners uit de bijstand, plaatselijk opleiden en werken in de scheepsbouw en maakindustrie, bedrijven krijgen zeggenschap over eigen bedrijventerrein, terrassen in het winkelcentrum stimuleren, voorzieningen voor de jeugd, buitenbad open, ruimte voor sport en sporthallen van de verenigingen, investeren in duurzaamheid, niet méér vluchtelingen maar betere integratie, voldoende woningen, politie en brandweer op orde
  • GOEDE ZORG DICHTBIJ - Goede zorg en ondersteunen mantelzorgers, ouderen langer zelfstandig laten wonen, inzetten preventieve lokale zorg.
  • KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE - Zelfstandig dorp door goede regionale samenwerking, snellere en betere dienstverlening, flexibel omgaan met vergunningen, minder en makkelijkere regels, meer taken voor de inwoners dichterbij uitvoeren, gemeentehuis ook voor gebruik door lokale organisatie inzetten.
  • MOOI EN VERKEERSVEILIG DORP - Inzetten voor verbreding A15, oplossen verkeersproblemen Nieuweweg, aanpak oversteekplaats Weideveld, snelfietsroute langs A15, beter en meer onderhoud gemeentelijk groen en straten, veilige verkeersituaties Wieling/Peulenlaan/spoorwegovergangen.
  • GOED OMGAAN MET UW BELASTINGGELD - Uw belasting laag houden en schuld van de gemeente verminderen, 

Raadsleden

De Transparante partij voor Algemeen Belang zit momenteel met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.

T@B

Dick Fijnekam

Fractievoorzitter, Sociaal Domein, Veiligheid en Facilitaire Zaken

dfijnekam@hetnet.nl
06-22696660

T@B

Henk van Tilborg

Financiën, Toerisme, Recreatie, Cultuur, Gemeen- schappelijke Regelingen 

henkvantilborg@gmail.com
06-22676576

T@B

Benhard van Houwelingen

Wonen, Ruimtelijke ordening, Economie en Omgevingswet

benhardvh@hotmail.com
06-13293887

T@B

Paul Hoogstraten

Sport, Verduurzaming, Milieu, Openbare werken en Maatschappelijke Agenda

p,hoogstraten@concepts.nl
06-46114624

Steunfractie

Onze gemeenteraadsleden worden ondersteund door de T@B steunfractie

Arjan Faro

  Henry
van Helden

henryvanhelden
@hotmail.com

Guus
van den Bosch

jerommeke86
@gmail.com

 Robert Donk
Burgerlid

rwdonk
@gmail.com

Arie de Rooij
 

arie
@ariederooij.com

LidmaatschapDe T@B telt momenteel 120 leden en het ledenaantal wordt elk jaar groter. Omdat de T@B een lokale partij is krijgt de T@B geen subsidies van het rijk zoals landelijke partijen dat krijgen. Dankzij de leden en de contributies kan de partij functioneren zoals zij dat tot op heden doet. Daarom zijn we als partij trots met het grote en stijgende ledenaantal.

Uiteraard wordt er zorgvuldig en efficiënt omgegaan met de contributiegelden. De T@B gebruikt de contributiegelden om tijdens verkiezingsperioden campagne te voeren. Ook organiseert de T@B regelmatig informatieavonden voor haar leden, burgers, bedrijven en verenigingen en zorgt de T@B ervoor dat de leden goed op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailings en persoonlijk contact met leden en inwoners. De T@B laat zich vaak zien op diverse evenementen in het dorp en is geregeld te vinden op de wekelijkse markten in zowel Beneden als Boven-Hardinxveld.

Uiteindelijk steunt u met een lidmaatschap een partij die een goed, solide, transparant en betrouwbaar beleid wilt voeren in de gemeente. Een partij die dichtbij de inwoners wilt staan door met u in gesprek te gaan en weten wat er leeft in de gemeente.

Lid worden:
U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden door de ledenadministratie en u krijgt een bevestiging van uw lidmaatschap. De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

Contributie

Vanaf 22 jaar

€ 42,-

per eerste lid van het gezin.
Overige gezinsleden
 betalen € 22,- per persoon.

Tot en met 21 jaar

€ 14,50

Het lidmaatschap voor leden tot en met 21 jaar bedraagt slechts € 14,50 per persoon.

"Mijn drijfveer is problemen oplossen en onderdeel te zijn van een kanteling: niet meer vanuit het gemeentehuis beleid maken, maar luisteren naar de mensen en vragen wat zíj willen. Kunnen we het voor iedereen goed doen? Het antwoord is 'helaas' nee. Maar je moet die ‘nee’ wel goed kunnen uitleggen. Dat kan alleen maar als je dicht bij jezelf blijft staan."

Trudy Baggerman

Wethouder Sociaal domein, Wonen en ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed, 
Drechtstedenbestuur en 1e loco-burgemeester

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies,
verkiezingscampagnes, de partijfinanciën en het partijbureau.
Bij de T@B is de fractie verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers van de partij.

vacature Voorzitter

interesse?


Mail naar ons secretariaat

Henry
van Helden

Lid

06 - 10 21 55 63
henryvanhelden
@hotmail.com

Wil
Dubbeldam

Penningmeester

06 - 11 42 06 38
penningmeester
@tabhg.nl

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Transparante partij voor Algemeen Belang.


Machtiging voor automatische afschrijving.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Transparante partij voor Algemeen Belang te Hardinxveld-Giessendam om van zijn c.q. haar onderstaande bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens lidmaatschap van de vereniging.

Nieuws & Events

T@B omarmt participatieplan
Donderdag 16 december 2021 is dit participatieplan behandelt tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 2021.

Mobirise
Mobirise

Het Bestuur van de T@B presenteert haar Lijsttrekker
Op vrijdag 19 november is door de ledenvergadering van de T@B Trudy Baggerman benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Deze avond is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld met 6 belangrijke aandachtspunten, waar de partij zich op gaat richten. Hier later meer over. 

T@B-voorstel 'maatregelen versnelling lokale woningbouw' aangenomen
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In ons dorp is een grote vraag naar woningen. Nieuwbouw zit in de pen, maar de T@B wenst een versnelling. Onlangs nam onze partij daarom het initiatief om een voorstel, ook wel een motie genoemd, in te dienen. Dit met als doel om maatregelen te nemen voor de versnelling van lokale woningbouw.

Mobirise
Mobirise

Najaarsnota 2021!
Op 28 oktober 2021 is de Najaarsnota over 2021 besproken. Een nota waarin duidelijk wordt gemaakt dat onze gemeente vermoedelijk afstevent op een positief exploitatieresultaat per 31 december 2021.

Verkeerssituatie ‘biggenruggen Rivierdijk’ gaat aangepast worden.
In juni 2020 heeft de T@B fractie artikel 12 vragen gesteld omtrent de verkeerssituatie op De Rivierdijk ter hoogte van Den Bout. De biggenruggen die hier geplaatst zijn, zorgen namelijk voor een gevaarlijke situatie.

Mobirise
Mobirise

De onbetrouwbare overheid
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Politieke partijen die eerst akkoord gaan met het verwijderen van een beeldbepalende boom, maar later toch pleiten voor behoud….. Het zou u overkomen!

Begrotingswijziging (12,3 miljoen euro) Service Organisatie Jeugd 2021
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Voor de tweede keer in een jaar komt de serviceorganisatie met een kostenoverschrijding. Nu wordt er een begrotingswijziging van maar liefst 12,3 miljoen euro voorgesteld. Wat inhoudt dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam ruim 5 ton moet bijdragen.

Mobirise
Mobirise

T@B akkoord met inpassingsvisie boezem en gemaal
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 23 september 2021 werd de inpassingsvisie behandeld voor de aanleg van een boezemkanaal en gemaal in Hardinxveld-Giessendam. 

 Buurthuis Boven-Hardinxveld 
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Op donderdag 23 september 2021 vergaderde de gemeenteraad over het burgerinitiatief voor een buurthuis in Boven-Hardinxveld. De T@B vindt het een mooi initiatief, maar pleit ervoor om naar mogelijkheden te zoeken in bestaande gebouwen of op een stuk grond waarop de initiatiefnemers zelf voor eigen rekening een gebouw kunnen plaatsen.

Mobirise
Mobirise

T@B motie om bankjes te plaatsen.
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De T@B krijgt al langere tijd vragen van inwoners om meer bankjes te plaatsen in ons dorp. Bijvoorbeeld langs tiendwegen, polderwegen, in parken en langs de rivieren de Merwede en de Giessen. Zo kunnen inwoners en wandelaars op de bankjes genieten van ons mooie dorp, het landschap en de natuur.

Perspectiefnota 2022 - 2025 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het raadsvoorstel begint positief met een financieel overschot in 2021 maar in één adem door met een financieel tekort voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Mobirise
Mobirise

T@B Standpunt nieuw afval- en grondstoffenbeleid 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Onze fractie is zich bewust is van de oplopende kosten van restafval en dat het huidige systeem niet bijdraagt aan een circulaire economie. De overstap naar een pasjessysteem is daarom ook begrijpelijk en kunnen wij steunen, want dit steunt afvalscheiding en dempt kostenstijging.

Vaststelling RES 1.0 
De motie ‘Behoud ons karakteristieke landschap’ (SGP/T@B) loopt wellicht iets voor de muziek uit, omdat dit pas in de RES 2,0 gaat spelen. Echter geeft deze toevoeging kaders mee binnen de RES, die volledig in lijn zijn met onze zienswijze. 

Mobirise
Mobirise

Plannen voor maatschappelijk vastgoed
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft donderdag 27 mei 2021 de kaders vastgesteld voor maatschappelijk vastgoed. De ‘Visie op Maatschappelijk Vastgoed’ is een overkoepelend beleidsplan dat gaat over de panden van de gemeente die maatschappelijk worden ingezet.

T@B helpt de Lange Wei
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 29 mei 2021 heeft de Transparante partij voor Algemeen Belang meegedaan aan ‘NL Doet’. Tijdens deze vrijwilligersactie heeft de lokale partij klusjes gedaan bij woonzorgcentrum De Lange Wei in Boven-Hardinxveld.

Mobirise
Mobirise

Kansen voor lokale bedrijven bij aanbestedingen
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De lokale partij T@B vindt het belangrijk dat lokale bedrijven zoveel mogelijk kansen krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. De T@B heeft hierover vragen gesteld aan het College van
Burgemeester & Wethouders.

Gemeente gaat verkeerssituatie steiger achter de  Amerhof verbeteren. 
Op 15 april 2020 hebben wij als T@B fractie vragen gesteld over de onveilige situatie bij de steiger naar het Sluisje achter Amerhof. Volgens bewoners van de ‘Amerhof’ razen er regelmatig fietsers, skaters, scooters en bromfietsen over deze steiger. 

Mobirise
Mobirise

Betere onkruidbestrijding in ons dorp
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De T@B ergert zich aan de hoeveelheid onkruid in straten, voetpaden, fietspaden en pleinen in ons dorp. Het College stelt voor om extra geld uit te trekken voor onkruidbestrijding. De T@B vindt dit een goede zaak!

De Ontmoeting dd. 15 april 2021 – Transitievisie warmte en participatie
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Gelukkig heeft de gemeente zeker voor dit onderwerp, participatie hoog staan en wil dus inwoners betrekken in dit grote en ingrijpende traject. Er is inmiddels al in 2 rondes gesproken met een aantal inwoners.

Mobirise
Mobirise

Het pelgrimspad niet meer toegankelijk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Voor veel inwoners is het pelgrimspad een mooi gebied om te wandelen, de hond uit te laten en om te genieten van de rust en de natuur. Maar toen stond er ineens een hoog hekwerk om een perceel waardoor je niet of nauwelijks meer kon wandelen over het pelgrimspad.

 Stoplichten bij spoorwegovergang 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Eindelijk, het is zover. ProRail heeft onlangs bij de spoorwegovergang Giessenzoom en het kruispunt Parallelweg stoplichten geplaatst. Lange tijd was sprake van een onveilige situatie bij de overweg. 

Mobirise
Mobirise

Stutten en verstevigen ambtelijke organisatie! HARDINXVELD-GIESSENDAM – Waarom was dit ook alweer nodig? In mei 2020 werd de raad geconfronteerd met een noodkreet uit het gemeentehuis. 

Arbeidsmigranten in ons dorp
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In ons dorp worden diverse huizen bewoond door arbeidsmigranten. Maar de T@B wil dat zoveel mogelijk woningen beschikbaar zijn voor onze eigen inwoners. De gemeenteraad vergaderde over een raadsvoorstel vanuit het College van B&W en heeft zo een eerste stap gezet om dit probleem op te lossen.

Mobirise
Mobirise

De Rokerij, parel aan de Merwede
T@B diende verkeersvoorstel in.
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Rokerij is een bouwplan op een industrielocatie tussen De Buurt en de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld.

Bouwplan IJzergieterij een stap verder
 Na een lange periode van voorbereidingen heeft de gemeenteraad in januari 2021 het bestemmingsplan IJzergieterij vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de voortgang van dit grote bouwplan in ons dorp.

Mobirise
Mobirise

Woonlasten 2021 omhoog!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In de diverse media wordt melding gemaakt dat de Nederlandse gemeenten hun belastingen fors verhogen. Dit kan oplopen tot een stijging van ruim 6%! 

T@B stelt vragen over boezemkanaal
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang heeft vragen aan het College gesteld over de komst van een boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam. De T@B wil duidelijkheid van het College over de plannen van Waterschap Rivierenland, de rol van de gemeente en de gemeenteraad.

Mobirise
Mobirise

Toekomstige samenwerking Drechtsteden gemeenten
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Sinds 1 januari 2018 is Hardinxveld-Giessendam formeel onderdeel geworden van de Drechtsteden samenwerking. Krap 3 jaar later staan we aan de vooravond van een principe besluit voor een andere vorm van samenwerking.

Raadsvoorstel stutten en verstevigen
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De T@B fractie heeft op 17 december 2020 een betoog gehouden over dit onderwerp. De gemeente heeft geld nodig om de vele taken die op hen af zijn gekomen te kunnen uitvoeren.

Mobirise
Mobirise

Ruimere woonbestemming
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Afgelopen jaren probeerde de gemeente meer bouwmogelijkheden te bieden in nieuwe bestemmingsplannen. Hierdoor lopen inwoners minder snel tegen bouwgrenzen aan.

T@B dient motie in inzake Buitendijkse Jachthaven,
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op 29 oktober 2020 is de Najaarsnota behandeld. Een verslaglegging van het college over wat er tot nu toe gerealiseerd is en wat het heeft gekost.

Mobirise
Mobirise

Zienswijze om de Regionale Energie Strategie
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Op 17 september, is er in De Raad gedebatteerd over de Zienswijze om de Regionale Energie Strategie.
Belangrijke punten voor 2021, een spannend jaar voor de boeg.
HARDINXVELD-GIESSENDAM –De voorspelling is dat we in 2020 nog een positief resultaat zullen zien. Een mooie
boodschap tijdens de gemeenteraadsvergadering in juli 2020. Maar wat gaat 2021 ons
brengen?

Mobirise
Mobirise

College legt verantwoording af over 2019
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 9 juli 2020 heeft het college verantwoording afgelegd over 2019.


€ 838.723,- gevraagd zonder een serieuze onderbouwing.
 HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het debat van 18 juni 2020 bleek er één te worden waar de T@B uiteindelijk alleen stond in haar besluit.
Volgorde: eerst onderzoek dan kijken naar geld!

Mobirise
Mobirise

Het afvalbrengstation gaat weer open!
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Het college en Waardlanden hebben echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn met aangepaste dagen.

Reactie gemeente op de belastingverhoging!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Hieronder kunt u de reactie van de gemeente hardinxveld-Giessendam op de vragen van de T@B over de belastingverhoging lezen.

Mobirise
Mobirise

Verduurzamen, maar wel met een breed draagvlak! 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het is een discussie die je overal wel hoort, maar wat vinden wij als lokale partij?
Lees hierbij ons standpunt.

Voorrang eigen inwoners bij huurwoning 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp

Mobirise
Mobirise

T@B stuurt ProRail brandbrief over onveilige spoorwegovergang 
De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail.

Gaan onze inwoners bijna 10% meer
belastingen betalen!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Dinsdag 28 januari 2020 werd in het Algemeen Dagblad vermeld dat de inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bijna 10% meer belastingen gaan betalen.

Mobirise
Mobirise

Qbuzz laat mensen betalen voor fiets.
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen.

Renovatie Peulenpark van start!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Maandag 16 december is door de wethouder en alle betrokkenen de 1e boom geplant tussen het Facility point en het Peulenpark. 

Mobirise
Mobirise

Wel of geen tunnel?
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. 

Bijdrage van de T@B op de Begroting 2020-2023 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 7 november 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B een bijdrage geleverd aan het begrotingsdebat 2020 -2023

Mobirise
Mobirise

T@B reactie op de najaarsnota 2019
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de najaarsntoa 2019 ingebracht.

Bijdrage van Dick Fijnekam tijdens debat HG van 19 september 2019
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.

Mobirise
Mobirise

T@B reactie op de jaarrekening 2018
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 27 juni 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de jaarrekening 2018 ingebracht.

T@B polst op Zomerbraderie mening over afvalbrengstation 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 15 juni 2019 polste de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) de mening van inwoners over de nieuwe regels op het afvalbrengstation. De lokale partij stond met een, van hout gemaakte, bus en aanhanger op de Zomerbraderie in de Peulenstraat.

Mobirise
Mobirise

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020-2023
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  “Ons dorp door een andere bril bekeken”.
Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op gezonde spanning.


Activiteitencommissie


De Activiteiten Commissie van de T@B is een informeel orgaan dat achter de schermen actief is. De Activiteiten Commissie heeft geen politieke rol. De Activiteiten Commissie ondersteunt de wethouders, fractieleden en bestuursleden van de T@B. Deze ondersteuning is hard nodig, zodat eerder genoemde mensen zich bezig kunnen houden met besturen. Zij kunnen er dan 100% voor ú zijn.
Een kleine greep uit de werkzaamheden van de Activiteiten Commissie: zij zorgt ervoor dat de T@B-caravan op het juiste tijdstip op de juiste bestemming staat. Zij zorgt verder voor de organisatie van de ledenvergadering, de Sinterklaasmarkt en de Moonlightshopping.
Kortom, waar u de T@B ook tegenkomt, de Activiteiten Commissie speelt op de achtergrond een belangrijke rol.

Lijkt het u leuk om onze Activiteiten Commissie te versterken, neemt u dan contact op met Sonja de Boon secretariaat@tabhg.nl.

Mobirise
Adres

Rivierdijk 97
3372 BJ Hardinxveld-Giessendam

Contacten

secretariaat@tabhg.nl       Telefoon 06 - 21 68 23 74